Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Otaku.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Prze­pięk­na wi­zual­nie ko­pro­duk­cja ja­pońs­ko­‑amerykańs­ka, która jed­nak nie od­nio­sła spo­dzie­wanego suk­cesu.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Bio­rąc pod uwagę fakt, że SAO jest po­wie­ścią lek­ką, jej fil­mo­wa ad­ap­tacja z pew­no­ścią po­frunęłaby wy­żej od nie­jed­nej go­łębi­cy.

  Slova - 24.10.2017
  Ocena: 2/10
 • Zrzutka

  Ko­lej­ne po­dej­ście do te­ma­tu elitar­nej sz­ko­ły i ge­nial­nych ucz­niów. Tym razem cie­ka­wie i po­praw­nie wy­ko­na­ne.

  Piotrek - 21.10.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Mnóstwo kłopo­tliwych eg­zor­cyzmów i kil­ka ro­dzin­nych ta­jem­nic. To i znacz­nie więcej w trze­ciej czę­ści przy­gód ubo­gie­go shi­niga­mi i jego nie do końca nor­mal­nych przy­ja­ciół.

  moshi_moshi - 7.10.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Pa­sza dla fujoshi.

  tamakara - 3.10.2017
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Opo­wieść o młodej am­bit­nej ko­bie­cie, która za­miast ro­bić ka­rie­rę w To­kio, mu­si rato­wać po­d­u­pa­dające mia­stecz­ko gdzieś na końcu świa­ta. Nie­zgor­sze okruchy życia o tym, jak młodzieńcze ma­rze­nia od­bi­ja­ją się od twar­dej rze­czywisto­ści.

  moshi_moshi - 30.09.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Klasy­ka animo­wanego ro­man­su. Spoj­rze­nie po pięt­na­stu latach.

  Piotrek - 28.09.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Ko­man­do ds. cu­dów na tro­pie. Ból głowy gwaran­to­wany.

  tamakara - 26.09.2017
  Ocena: 2/10
 • Zrzutka

  Mier­na ad­ap­tacja bar­dzo do­brej man­gi, czyli co się dzie­je, gdy ktoś ch­ce na si­łę prze­do­brzyć.

  KamilW - 17.09.2017
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Losy pew­nej osady i jej codzien­nej wal­ki o prze­tr­wanie w świe­cie, gdzie człowiek stał się nie­pro­szonym go­ściem.

  KossteK - 12.09.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Krót­ki po­kaz te­go, jak po­win­no wy­glądać anime Bun­gou Stray Dogs oraz długa pow­tór­ka z ro­z­ryw­ki. Czyli słów kil­ka o nie­do­branym ma­fij­no­‑de­tek­ty­wistycz­nym du­ecie.

  moshi_moshi - 7.09.2017
  Ocena: 6/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
I tak oto Anime Ga­te spraw­nie upo­rało się z wy­daniem ko­lej­nej nie­złej se­rii, nie…
(Vol 3; Avellana 26.03.2009)

Wydano w Polsce

Tsuru Japan Festival 2017