Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Komikslandia

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Nie­zwykła sz­ko­ła, hi­per­ak­tyw­na bo­hater­ka, jej przy­ja­ciółka, ten nie­znośny ch­łopak… Czyli ko­lej­na ko­media shoujo, tym razem z bo­haterami z pod­stawów­ki.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Ciąg dal­szy pe­ry­petii ro­dziny jenotów, który za­sko­czy złożono­ścią na­wet fanów po­przed­niej se­rii.

  Tablis - 17.08.2017
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Nie­mal po­d­ręcz­n­iko­wy przy­kład hi­sto­rii o sz­kol­nym klu­bie. Zna­ne schema­ty po­da­ne w in­teresujący spo­sób.

  Kysz - 15.08.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Youkai i lu­dzie, lu­dzie i youkai. Oto ko­lej­na por­cja nie­codzien­nych przy­gód Nat­sume i Nyan­ko­‑sen­se­ia, a tak­że ich przy­ja­ciół, coraz licz­niej otaczających sym­pa­tycz­nych bo­haterów.

  moshi_moshi - 8.08.2017
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Ciąg dal­szy wędrów­ki Gut­sa i jego dziel­nych to­warzyszy. Krok we wła­ściwym kie­run­ku, choć do ad­ap­tacji god­nej orygina­łu wciąż spo­ro brakuje.

  Tassadar - 30.07.2017
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Cza­row­nica i na­jem­nik w po­szuki­waniu skradzio­nej księgi. Całk­iem udane fan­tasy, jak na ad­ap­tację light novel.

  Avellana - 22.07.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Atak słodyczą, naj­wyższa moc! Nie­stety za­miast przy­zwoitego tor­tu z du­żą ilo­ścią lu­kru i truskaw­ka­mi, do­staliśmy cu­kier w kost­kach. A to jest jed­nak zbyt nud­ne…

  Kysz - 20.07.2017
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Naj­dziw­niej­szy na świe­cie do­mo­krążca po­ma­ga spełn­iać ukryte pra­gnie­nia swoich klien­tów. Po­noć z do­bro­ci ser­ca, ale na tym świe­cie nie ma nic praw­dziwie za dar­mo.

  Tassadar - 18.07.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Jak stworzyć nie­cie­ka­we anime… To prze­cież zupełn­ie nie tak mia­ło wy­glądać!

  Avellana - 15.07.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Stu­dio Trig­ger ruj­nuje anime, czyli o tym, jak zarżn­ąć kurę znoszącą złote jaj­ka, po czym przy­pa­lić ro­sół.

  Tablis - 13.07.2017
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Nie­codzien­na hi­sto­ria Alicji, tym razem z krainy cza­rów.

  Tassadar - 11.07.2017
  Ocena: 7/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Ostat­ni wo­lu­min pol­skie­go wy­dania Ogni­sto­okiej Shany kon­cen­truje się na…
(Vol 4; C.Serafin 18.06.2011)

Wydano w Polsce

Copernicon 2017 - konwent