Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Dango

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Ko­ści zo­stały rzucone, czyli stu­dio BO­NES i mściciel w ma­sce o ksz­tałc­ie trupiej czasz­ki.

fm

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Strzeżc­ie się, wszel­kiej ma­ści de­mo­ny i in­ne strzygi, prze­bie­gła lisica Ku­ugen za­nudzi Was na śmierć…

  Slova - 19.06.2016
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Spek­takular­nie nie­do­rzecz­nie do­bre.

  Slova - 18.06.2016
  Ocena: 10/10
 • Zrzutka

  Pierw­sze kro­ki na dro­dze mi­li­tar­nej ka­rie­ry Re­in­har­da von Müse­la i Sieg­frie­da Kir­cheisa, czyli do­sko­na­ły do­datek do do­sko­na­łej se­rii.

  The Beatle - 14.06.2016
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Bar­dzo pro­sta i bar­dzo słod­ka hi­sto­ria o mi­ło­ści.

  tamakara - 12.06.2016
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Od­świe­żona kon­ty­nuacja pe­ry­petii naj­bar­dziej zwario­wanych ma­gów, ja­kich nosiła zie­mia.

  Tassadar - 11.06.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Wy­jąt­ko­wa pro­mo­cja! Dziś do jed­nej hero­iny do­dajemy dwie gra­tis, plus za­pas bi­shounenów. I do te­go ko­szyk brzoskwiń.

  Easnadh - 9.06.2016
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Hołd dla klasy­ki anime i za­razem za­dziwia­jąco ak­tu­al­na kryty­ka młode­go po­ko­le­nia, za­pre­zen­to­wana w kon­wen­cji ab­sur­dal­nej pa­ro­dii.

  Tablis - 7.06.2016
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Pe­ry­petie trzech bo­haterek o krańc­owo różn­ych charak­terach w zna­ko­mi­tej ko­medii sz­kol­nej, do­prawio­nej sz­czyp­tą pi­kant­nego hu­mo­ru.

  Kysz - 5.06.2016
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Nasz­ki­cowani cie­ka­wi bo­hatero­wie, względ­nie znośna fabu­ła, a do te­go mechy i tro­chę ma­gii – czyli jak stu­diu San­zigen udało się stworzyć coś nie­‑złego.

  Ao desu - 4.06.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  O tym, jak za­cząć biz­nes strze­lania do wiel­kich ro­bo­tów i in­nych lu­dzi słów pa­rę.

  Gamer2002 - 2.06.2016
  Ocena: 7/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Nie spo­sób zliczyć, ileż to razy fani anime za­łamywali i pew­nie jesz­cze będą za­łamywać…
(Vol 1; Grisznak 16.03.2010)

Wydano w Polsce

Studio JG