Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Otaku.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Ciąg dal­szy prze­jażdżki gon­dolą po Neo­‑We­necji – utrzymu­jący klimat i charak­ter pierw­szej se­rii.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Wal­ka z de­mo­na­mi w kr­wawym, acz raczej trzyma­jącym się re­guł ga­tun­ku shounenie.

  Avellana - 8.12.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Czy można po­d­ry­wać dziew­czyny w lochach, w ogóle do tych lochów nie za­glądając?

  Avellana - 1.12.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Czy jed­na po­stać mo­że skutecz­nie zep­suć przy­jem­ność z oglądania całk­iem do­brego anime? Jeśli jest jak To­oru Hon­da – zde­cydowanie tak. Plus pa­rę bo­lączek fabu­ły.

  Ancietejka - 28.11.2019
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Cza­sem war­to wie­dzieć, kie­dy nie na­le­ży wy­chodzić do ko­lej­nego bi­su.

  Avellana - 24.11.2019
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Po­twory ma­rzące o człowie­czeńs­twie i lu­dzie, którzy nie ma­ją o nim po­jęcia. Ki­czowata i bar­dzo chaotycz­na próba od­świe­żenia animo­wanego staro­cia.

  moshi_moshi - 21.11.2019
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Do te­raz nie ro­zu­miem, co au­tor miał na myśli, tworząc tę hi­sto­rię.

  KamilW - 17.11.2019
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Próba po­go­dze­nia wie­lo­znacz­nej hi­sto­rii ty­po­wej dla ki­na nie­zależn­ego z przy­stęp­ną es­tety­ką ro­z­ryw­ko­we­go anime. Dzi­wacz­ny film­‑łami­głów­ka, na który nasz fan­dom nie jest i nig­dy nie będzie go­to­wy.

  Karo - 14.11.2019
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Jed­na słod­ka dziew­czyn­ka nie wy­star­czy, aby prze­słonić wszyst­kie nie­do­rób­ki kiep­skiej se­rii.

  KamilW - 10.11.2019
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Tak to jest, jak ktoś ma mnóstwo za­dat­ków, a każdy gdzie in­dziej…

  Avellana - 29.10.2019
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Wal­ka o prze­tr­wanie w od­le­głym ko­smo­sie okraszona mnóstwem zw­ro­tów ak­cji.

  Tassadar - 26.10.2019
  Ocena: 8/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Cza­ro­dziej­ka z Księżyca to jeden z tych ty­tu­łów, które w latach 90. pra­wie każdy…
(Vol 1; Pottero 27.12.2015)

Wydano w Polsce

Yatta.pl