Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Yatta.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Anime opar­te na zna­nej se­rii gier Fi­nal Fan­tasy – do­kład­niej na czę­ści piątej. Nie­stety, fani się roz­czarują…

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Ak­tor­ska ekranizacja po­rząd­nej man­gi BL. Film do opisania jed­nym słowem… Na P.

  tamakara - 19.01.2017
  Ocena: 1/10
 • Zrzutka

  Na­sto­latek od­krywa, że jego uro­czy ko­tek jest wam­pirem. Próba po­zbycia się go z do­mu kończy się nie­po­wodze­niem… Nie­stety, bo gdyby się udało, mo­że za­miast te­go anime pow­stałoby in­ne, lep­sze?

  moshi_moshi - 17.01.2017
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Czwór­ka uro­czych licealistek w sz­kol­nym klu­bie, tym razem zaj­mu­jącym się tworze­niem ama­tor­skich gier kom­putero­wych.

  Avellana - 14.01.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Kil­ka­set słów o tym, jak cza­row­ne za­po­wie­dzi mo­gą za­mie­nić się w roz­czaro­wującą rze­czywistość.

  Diablo - 10.01.2017
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Jeśli uważali­ście, że ja­kieś anime by­łoby do­bre, gdyby tyl­ko jego bo­hater nie był tak irytu­jąco po­tężny… To nie po­zna­li­ście jesz­cze Kusuo Sa­ikie­go.

  Avellana - 8.01.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  In­teresujący przy­kład fil­mu fan­tastycz­nego dla dzie­ci, w którym po­szuki­wanie za­ginio­nych medalio­nów staje się pre­tek­stem do fascynujących, ale i nie­bez­piecz­nych po­dróży w cza­sie.

  moshi_moshi - 7.01.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Re­klamu­jąca grę se­ria ONA, którą da się z przy­jem­no­ścią oglądać?! Świat się kończy…

  Tablis - 5.01.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Opo­wieść o tworze­niu słow­nika… Za­raz, a po co ko­mu słow­niki?

  Avellana - 1.01.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Do­ga­sające i wschodzące gwiaz­dy tańczą na lodzie, tworząc hi­sto­rię. A przy­najm­niej otwie­rają nowy roz­dział w hi­sto­rii anime spor­to­wych.

  moshi_moshi - 31.12.2016
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  A na co to? A po co to? A ko­mu to po­trzeb­ne?

  Slova - 29.12.2016
  Ocena: 4/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Za­kończe­nie wąt­ku Fria­gne, ma­jące miej­sce w szóstym od­cin­ku, nie ro­z­wiązuje wszyst­kich…
(Vol 2; C.Serafin 27.05.2011)

Wydano w Polsce

Kregulcowe Dni - konwent