Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Dango

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Jed­no­od­cin­ko­wy dro­biazg na­wiązujący do gry Ch­ro­no Trig­ger. Cie­ka­wa po­zycja dla fanów jRPG.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Po­dróż w celu rato­wania baśnio­wych świa­tów. Po­mysł nie ta­ki ostat­ni, wy­ko­na­nie spar­to­lone kom­plet­nie.

  Avellana - 25.05.2019
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Klasycz­na se­ria spor­to­wa w jesz­cze jed­nej od­słonie, tym razem po­święconej su­mo!

  moshi_moshi - 23.05.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  So­lid­na i pełna na­pięcia opo­wieść o uciecz­ce z za­rządzanego przez de­mo­ny sie­ro­cińca.

  Tablis - 21.05.2019
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Po­łącze­nie Ma­trixa z pierw­szym fil­mo­wym Star Trekiem, czyli King­sajz po ja­pońs­ku. Brz­mi jak ka­tastro­fa? Na sz­czę­ście nią nie jest.

  Filmowit R - 18.05.2019
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ciąg dal­szy przy­gód pra­cow­ników de­mo­nicz­nej her­baciar­ni, po­ma­ga­jącym youkai. Tym razem wszyst­ko po­szło jak trze­ba.

  moshi_moshi - 16.05.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Ekranizacja klasycz­nej man­gi Go Na­ga­ia, nie­ty­po­wo za­mówio­na przez amerykańs­ki Net­flix, lecz ty­po­wo jak dla re­żyse­ra Ma­sa­akie­go Yuasy am­bit­na, oryginal­na oraz in­ten­syw­na.

  Tablis - 14.05.2019
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Naj­now­sze dzie­ło Ro­ber­ta Ro­drigueza, Ja­mesa Ca­mero­na i Laety Ka­logridis. Czy przy ta­kim ze­spo­le za ste­rami coś mo­gło pójść nie tak?

  Filmowit R - 11.05.2019
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Te wspa­nia­łe dziew­czyny w swych latających ma­szy­nach.

  Tassadar - 9.05.2019
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Młodość w cie­niu śmier­tel­nej choro­by. Bez drama­ty­zowania, za to w bar­dzo cie­płym klima­cie.

  Diablo - 7.05.2019
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Pow­rót do Ja­pa­ri Par­ku, czyli spraw­dzanie, czy przy­pad­kiem nie da się wejść dwa razy do tej sa­mej rze­ki.

  Avellana - 4.05.2019
  Ocena: 6/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Do­wódz­two „Ar­chan­gela” stawia Ki­rę przed trybu­na­łem (złożonym z Mu la Fragi w ro­li…
(Vol 3; Grisznak 25.06.2010)

Wydano w Polsce

Sakurakon VII