Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Forum Kotatsu

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Coś dla pań – cia­cha do­słow­nie i w prze­nośni, czyli cu­kier­nia pro­wadzona przez czwór­kę bi­shounenów. Nie­rów­na se­ria, która mo­gła być bar­dzo do­bra, ale, na własne niesz­czę­ście, próbu­je być drama­tycz­na.

JJ

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Mier­na ad­ap­tacja bar­dzo do­brej man­gi, czyli co się dzie­je, gdy ktoś ch­ce na si­łę prze­do­brzyć.

  KamilW - 17.09.2017
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Losy pew­nej osady i jej codzien­nej wal­ki o prze­tr­wanie w świe­cie, gdzie człowiek stał się nie­pro­szonym go­ściem.

  KossteK - 12.09.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Krót­ki po­kaz te­go, jak po­win­no wy­glądać anime Bun­gou Stray Dogs oraz długa pow­tór­ka z ro­z­ryw­ki. Czyli słów kil­ka o nie­do­branym ma­fij­no­‑de­tek­ty­wistycz­nym du­ecie.

  moshi_moshi - 7.09.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Trzyczę­ścio­wy film ki­nowy w uniwer­sum Mo­noga­tari – skok na ka­sę, czy ar­ty­stycz­ny ek­s­peryment? Jed­no i drugie – tyl­ko stu­dio Shaft tak po­trafi.

  Tablis - 5.09.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Du­żo zębatek, ma­ło sen­su – nie­stety w ten spo­sób można pod­sumo­wać ca­łe to anime.

  Avellana - 27.08.2017
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Anie­lica zstępuje z nie­ba, by nieść mi­łość lu­dziom – pro­blem po­le­ga na tym, że sa­ma nie ma o niej po­jęcia.

  KamilW - 26.08.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Nie­codzien­ne po­dej­ście do sz­kol­nego ro­man­su. Spo­koj­na i na­stro­jowa hi­sto­ria o młodzieńczej mi­ło­ści, po­zbawio­na fajer­wer­ków i drama­tu, ale re­kom­pen­sująca to spo­rą daw­ką re­alizmu.

  Kysz - 22.08.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Bar­dzo so­lid­nie zrealizowana se­ria przy­go­dowa. Do­wód na to, że na pod­stawie light novel na­dal da się zro­bić przy­zwoite anime.

  KamilW - 19.08.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ciąg dal­szy pe­ry­petii ro­dziny jenotów, który za­sko­czy złożono­ścią na­wet fanów po­przed­niej se­rii.

  Tablis - 17.08.2017
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Nie­mal po­d­ręcz­n­iko­wy przy­kład hi­sto­rii o sz­kol­nym klu­bie. Zna­ne schema­ty po­da­ne w in­teresujący spo­sób.

  Kysz - 15.08.2017
  Ocena: 7/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Od­cinek 19. kończy ro­z­grywający się na zie­miach Im­perium epizod, za­ty­tu­łowany Wład­cy…
(Vol 4; Avellana 17.12.2009)

Wydano w Polsce

Kyaa! - magazyn o animacji, mandze i kulturze japońskiej