Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Forum Kotatsu

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Nowy pro­jekt stu­dia Gon­zo, czyli kon­ty­nuacja Last Exile. Mia­ło być ni­czym feniks z po­pio­łów, a wy­szedł przy­pa­lony kur­czak sau­té…

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Dom waria­tów, a w za­sadzie re­stau­racja waria­tów – bar­dzo sym­pa­tycz­na ko­media o gru­pie nie do końca nor­mal­nych lu­dzi, których po­łączyło miej­sce pra­cy.

  KamilW - 28.02.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Harem bez wład­cy, czyli ile słod­kich rze­czy można zro­bić przez dzie­więćdzie­siąt se­kund?

  Conquest - 26.02.2017
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Nat­sume Yu­ujin­chou w ch­łod­nej jesien­nej od­słonie. Po­krze­pia­jące, ale nie aż tak bar­dzo, jak po­przed­nie czę­ści. Chociaż Nyan­ko­‑sen­sei jak zaw­sze w for­mie!

  moshi_moshi - 25.02.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Spo­iler: nie ma eu­ro­be­atu, idźc­ie do do­mu.

  Slova - 23.02.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Liceali­ści po­now­nie gra­ją w kar­ty, tym razem z od­nie­sie­nia­mi do Opo­wie­ści o Trzech Króle­stwach. Ma­ło oryginal­na, ale ma­jąca swój urok hi­sto­ria w wo­łającej o pom­stę do nie­ba oprawie gra­ficz­nej.

  KamilW - 21.02.2017
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Ko­lej­na se­ria re­wolu­cjonizująca mo­tyw ma­hou shoujo, tym razem z su­rvivalem na pierw­szym planie. Do te­go bar­dzo udana!

  Conquest - 19.02.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ma­gicz­ne dziew­częta tym razem z praw­dziwą ma­gią. Tyl­ko dlacze­go z tak okrop­nie nieu­daną fabu­łą?

  Avellana - 18.02.2017
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  „Ro­z­bić coś o kant tyłka” na­bie­ra nowe­go zna­cze­nia.

  Slova - 16.02.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Sen­ne ja­pońs­kie mia­stecz­ko i jego mrocz­ne se­krety. Ko­lej­ne ob­darzone nad­na­tu­ral­nymi mo­ca­mi po­ko­le­nie wkracza na pierw­szy plan, by zmie­rzyć się z prze­szło­ścią ro­dziny Joestarów.

  Tassadar - 14.02.2017
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Przy­jaźń między ostat­nią żyjącą wiedźmą a księżn­icz­ką pod­czas wo­jen­nej za­wie­ruchy. Se­ria na pod­stawie oryginal­nego scena­riu­sza.

  Conquest - 12.02.2017
  Ocena: 6/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Dys­trybu­to­rem te­go fil­mu w Pol­sce jest Anime­‑Ga­te, a ja mia­łem oka­zję obej­rzeć…
(Vol 1; Mecenas 22.02.2006)

Wydano w Polsce

Yatta.pl