Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Otaku.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Co byś zro­bił, gdyby pew­nego dnia za­miesz­ka­ła z to­bą nie­zwykła, uro­cza dziew­czyn­ka? Jeśli obej­rzałeś już tę se­rię, wierz mi – uciekłb­yś, gdzie pieprz ro­śnie…

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Mnóstwo kłopo­tliwych eg­zor­cyzmów i kil­ka ro­dzin­nych ta­jem­nic. To i znacz­nie więcej w trze­ciej czę­ści przy­gód ubo­gie­go shi­niga­mi i jego nie do końca nor­mal­nych przy­ja­ciół.

  moshi_moshi - 7.10.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Pa­sza dla fujoshi.

  tamakara - 3.10.2017
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Opo­wieść o młodej am­bit­nej ko­bie­cie, która za­miast ro­bić ka­rie­rę w To­kio, mu­si rato­wać po­d­u­pa­dające mia­stecz­ko gdzieś na końcu świa­ta. Nie­zgor­sze okruchy życia o tym, jak młodzieńcze ma­rze­nia od­bi­ja­ją się od twar­dej rze­czywisto­ści.

  moshi_moshi - 30.09.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Klasy­ka animo­wanego ro­man­su. Spoj­rze­nie po pięt­na­stu latach.

  Piotrek - 28.09.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Ko­man­do ds. cu­dów na tro­pie. Ból głowy gwaran­to­wany.

  tamakara - 26.09.2017
  Ocena: 2/10
 • Zrzutka

  Mier­na ad­ap­tacja bar­dzo do­brej man­gi, czyli co się dzie­je, gdy ktoś ch­ce na si­łę prze­do­brzyć.

  KamilW - 17.09.2017
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Losy pew­nej osady i jej codzien­nej wal­ki o prze­tr­wanie w świe­cie, gdzie człowiek stał się nie­pro­szonym go­ściem.

  KossteK - 12.09.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Krót­ki po­kaz te­go, jak po­win­no wy­glądać anime Bun­gou Stray Dogs oraz długa pow­tór­ka z ro­z­ryw­ki. Czyli słów kil­ka o nie­do­branym ma­fij­no­‑de­tek­ty­wistycz­nym du­ecie.

  moshi_moshi - 7.09.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Trzyczę­ścio­wy film ki­nowy w uniwer­sum Mo­noga­tari – skok na ka­sę, czy ar­ty­stycz­ny ek­s­peryment? Jed­no i drugie – tyl­ko stu­dio Shaft tak po­trafi.

  Tablis - 5.09.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Du­żo zębatek, ma­ło sen­su – nie­stety w ten spo­sób można pod­sumo­wać ca­łe to anime.

  Avellana - 27.08.2017
  Ocena: 4/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Saya, ostat­nia żyjąca na świe­cie wam­pirzyca, pra­cu­jąca dla taj­nej or­ga­nizacji…
(Vol 1; Grisznak 14.02.2007)

Wydano w Polsce

Kyuu.pl