Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Komikslandia

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Pe­ry­petie człon­ków rządowej or­ga­nizacji do spraw digimo­nów. Se­ria po­zostawia­jąca mie­sza­ne uczucia.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Atak słodyczą, naj­wyższa moc! Nie­stety za­miast przy­zwoitego tor­tu z du­żą ilo­ścią lu­kru i truskaw­ka­mi, do­staliśmy cu­kier w kost­kach. A to jest jed­nak zbyt nud­ne…

  Kysz - 20.07.2017
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Naj­dziw­niej­szy na świe­cie do­mo­krążca po­ma­ga spełn­iać ukryte pra­gnie­nia swoich klien­tów. Po­noć z do­bro­ci ser­ca, ale na tym świe­cie nie ma nic praw­dziwie za dar­mo.

  Tassadar - 18.07.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Jak stworzyć nie­cie­ka­we anime… To prze­cież zupełn­ie nie tak mia­ło wy­glądać!

  Avellana - 15.07.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Stu­dio Trig­ger ruj­nuje anime, czyli o tym, jak zarżn­ąć kurę znoszącą złote jaj­ka, po czym przy­pa­lić ro­sół.

  Tablis - 13.07.2017
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Nie­codzien­na hi­sto­ria Alicji, tym razem z krainy cza­rów.

  Tassadar - 11.07.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Przed­stawie­nie tr­wa, czyli śp­ie­wający i tańczący ch­łop­cy w nowej od­słonie. Da­lej bez więk­sze­go sen­su i da­lej bar­dzo sym­pa­tycz­nie.

  Avellana - 8.07.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Lek­ka i pełna hu­mo­ru opo­wieść o trudach ksz­tałc­enia cz­te­rech nies­for­nych książąt.

  moshi_moshi - 6.07.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Długo wy­cze­ki­wana kon­ty­nuacja jed­nego z naj­po­pular­niej­szych anime drugiej de­ka­dy XXI wie­ku. Czy dwana­ście od­cin­ków wy­star­czy, by za­spo­ko­ić głód fanów?

  Tassadar - 4.07.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Prze­cięt­ne, chociaż za­baw­ne anime, które pro­wokuje do spo­łecz­no­‑an­tro­po­logicz­nych re­flek­sji.

  tamakara - 2.07.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  ...I nie tyl­ko „Starych Kiej­kutów” brak…

  Obsédé - 1.07.2017 ALT
  Ocena: 5/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
W paździer­niku 2006 ro­ku Pa­prikę można by­ło obej­rzeć na 22. War­szaw­skim…
(Vol 1; Pottero 10.10.2008)

Wydano w Polsce

Animatsuri 2017 - konwent