Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Komikslandia

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Nie przy­szedł Ma­homet do góry, więc góra wy­brała się do Ma­hometa. Al­ter­na­tyw­na wer­sja hi­sto­rii zna­nej z se­ria­lu te­le­wizyj­nego.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Czysta słodycz.

  Kysz - 21.11.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Jak zep­suć prze­cięt­ną se­rię, czyli czwar­ty i naj­gor­szy do­tych­czas klon Sen­ki Zes­shou Sym­phogear.

  Piotrek - 19.11.2017
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Na pierw­szy rzut oka sa­ty­ra na śro­dowisko gra­czy kom­putero­wych, w rze­czywisto­ści – klasycz­na ko­media po­myłek.

  Avellana - 18.11.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Sko­ro by­ła tur­nie­jów­ka o pie­cze­niu ch­le­ba, to dlacze­go nie zro­bić se­rii o quizach?

  moshi_moshi - 16.11.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Codzien­ne życie słod­kich dziew­czynek, czyli ja­kie tro­ski mo­że mieć cen­taur w pańs­twie to­talitar­nym.

  Kysz - 14.11.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Pow­rót do prze­szło­ści czy próba wskrze­sze­nia trupa? Ai En­ma pow­raca po raz ko­lej­ny, by w imie­niu po­krzyw­dzonych śmier­tel­ników wy­rów­nywać rachun­ki.

  Tassadar - 12.11.2017
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Dzień spor­tu, prak­ty­ki, eg­zami­ny se­mestral­ne… Nuda? Nie w przy­pad­ku tej se­rii.

  Avellana - 11.11.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Po­łącze­nie Love Live! Scho­ol Idol Pro­ject z Fut­suu no Joshi­ko­usei ga [Locodol] Yat­temi­ta. Bez fajer­wer­ków, ale całk­iem przy­jem­ne.

  Kysz - 7.11.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Za­plątana i osten­tacyj­nie te­atral­na opo­wieść o cofaniu cza­su, mo­cach nad­przyro­dzonych oraz na­sto­let­nich uczuciach.

  Avellana - 4.11.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  O mi­ło­ści, to­le­ran­cji i za­cie­raniu gra­nic między fabu­łą a metafo­rą. Kunihi­ko Ikuhara w nowym, nie­ko­niecz­nie lep­szym wy­daniu.

  Karo - 2.11.2017
  Ocena: 8/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Po­li­ty­ka wy­daw­nicza Anime­‑Ga­te jest zja­wiskiem sa­mym w so­bie, god­nym szer­szej ana­lizy….
(Vol 2; Grisznak 14.05.2007)

Wydano w Polsce

Forum Kotatsu