Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Forum Kotatsu

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Shounen w bar­dzo starym sty­lu – i w tym przy­pad­ku na­le­ży to po­trak­to­wać za­rów­no ja­ko ostrze­żenie, jak i kom­ple­ment.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Sza­lona po­dróż do świa­tów kul­tu­ro­wych od­nie­sień i po­zor­nych ale­go­rii, od­słania­jąca roz­czaro­wująco zro­zu­mia­łą fabu­łę.

  Karo - 23.04.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Najm­rocz­niej­sza kar­ta w hi­sto­rii świa­ta Bub­ble­gum Crisis?

  Obsédé - 22.04.2017 ALT
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Za stary na to jestem, ale za­bawa wciąż przed­nia.

  Tassadar - 20.04.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Yuu, Fu­uka i ta druga, czyli trój­kąt ro­man­tycz­ny w kon­cer­cie schema­tów.

  Conquest - 18.04.2017
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  To sa­mo i wca­le nie ina­czej – ka­tego­ria ro­mans.

  Slova - 16.04.2017
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Pe­ry­petie (nie)zwykłego na­sto­lat­ka w ga­lak­tycz­nej po­li­cji. Se­ria tro­chę old­scho­olowa i bar­dzo ko­loro­wa.

  Avellana - 13.04.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Bar­dzo klasycz­na haremów­ka z dość nie­ty­po­wymi ro­z­wiązania­mi fabu­lar­nymi. Po­zycja obo­wiąz­ko­wa dla fanów ga­tun­ku.

  Kysz - 11.04.2017 ALT
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Złe anio­ły i do­bre dia­bły, czyli naj­zwyklej­sze odw­rócenie ste­reoty­pów ja­ko prze­pis na udaną ko­medię w kon­wen­cji moé.

  Conquest - 9.04.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Krót­ki po­rad­nik o tym, jak przy ka­wie i ciast­ku pow­strzymać lub za­planować za­mach stanu. Urze­ka­jąca se­ria o jedze­niu, skutecz­nie udająca, że jest czymś więcej.

  moshi_moshi - 8.04.2017
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Ka­zuma i spółka na­dal w for­mie… w prze­ci­wieńs­twie do anima­to­rów. Nie­zła kon­ty­nuacja, ale nie­do­syt więk­szy niż po pierw­szej se­rii.

  Avellana - 6.04.2017
  Ocena: 7/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Szum mo­rza, najm­niej chyba efek­tow­ny, choć bar­dzo udany film, naj­późn­iej ze…
(Vol 1; Avellana 14.07.2009)

Wydano w Polsce

Otaku.pl