Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Festiwal Fantastyki Twierdza - konwent

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Kon­ty­nuacja, pow­tór­ka z ro­z­ryw­ki? Wła­ściwie co za różn­ica, sko­ro ta se­ria jest rów­nie – jeśli nie bar­dziej – udana jak pierw­sza?

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Praw­dopo­dob­nie naj­lep­sza ko­media ze smo­ka­mi w ro­li głów­nej na świe­cie.

  KamilW - 25.05.2017
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Kon­ty­nuacja zma­gań Tek­ka­danu o własne sz­czę­ście w świe­cie Post Disaster.

  Gamer2002 - 20.05.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ko­loro­wa, że aż oczy bo­lą opo­wieść o cz­te­rech więźn­iach próbu­jących wy­dostać się na wol­ność, al­bo i nie…

  KamilW - 18.05.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Dziew­czyna i ch­łopak za­mie­nia­ją się cia­łami – od­słona ty­siąc pierw­sza i naj­pięk­niej­sza z do­tych­czaso­wych.

  Tablis - 16.05.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Kr­wawa jat­ka, bo­hatero­wie z odzysku i piętro­wa ta­jem­nica z prze­szło­ści.

  Tassadar - 14.05.2017
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Anime, którego fenomenu chyba nikt nie ro­zu­mie.

  Kysz - 13.05.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Prze­cięt­na i nie­po­trzeb­nie ro­zw­le­czona waria­cja na te­mat bar­dzo do­brej man­gi.

  KamilW - 11.05.2017
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Przy­stoj­niak próbu­je pod­bić ser­ce okrut­nej księżn­icz­ki. Baśnio­wa mi­łość czy ko­lej­ny sz­kol­ny ro­mans?

  Piotrek - 9.05.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Krymi­nal­ne za­gad­ki Edo.

  Tassadar - 7.05.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Gra­ficz­ny fajer­werk opo­wia­dający o przy­go­dach sym­pa­tycz­nej cza­row­nicy w Ja­po­nii po nie­spo­dzie­wanej fuzji na­sze­go świa­ta z Króle­stwem Ma­gii.

  moshi_moshi - 2.05.2017
  Ocena: 8/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Wraz z na­dej­ściem grud­nia 2008 w skle­pach uka­zał się ostat­ni wo­lu­min se­rii…
(Vol 5; Enevi 28.01.2009)

Wydano w Polsce

Yatta.pl