Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

NiuCon 8 - konwent

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Ad­ap­tacja po­cząt­ku po­wie­ści, która za­in­spiro­wała jeden z naj­słyn­niej­szych cyklów gier jRPG.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Ma­łe słod­kie dziew­czyn­ki ro­bią ma­łe słod­kie rze­czy. Uwaga! Se­ria za­wie­ra loko­wanie pro­duk­tu – na sz­czę­ście w roz­sąd­nych ilo­ściach.

  KamilW - 24.06.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Fabu­laryzowana pre­lek­cja na te­mat te­go, jak nie po­wie­lać spraw­dzonych mo­ty­wów.

  Karo - 20.06.2017
  Ocena: 2/10
 • Zrzutka

  Mo­da na suk­ces, se­zon wio­sna 2017.

  Piotrek - 18.06.2017
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Ko­lej­ne anime, które udowad­nia, że charak­ter­ny kur­du­pel zaw­sze da so­bie radę, na­wet ja­ko rug­bysta!

  moshi_moshi - 10.06.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Przy­chodzą do sz­ko­ły wam­pir, dul­lahan i yuki­‑on­na

  Avellana - 6.06.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Es­trada po­li­tycz­na.

  Slova - 1.06.2017
  Ocena: 2/10
 • Zrzutka

  Kuch­nia włoska, nie­stety w wer­sji „na ob­lizanie”, a nie na pełn­owar­to­ścio­wy po­siłek.

  Avellana - 30.05.2017
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Praw­dopo­dob­nie naj­lep­sza ko­media ze smo­ka­mi w ro­li głów­nej na świe­cie.

  KamilW - 25.05.2017
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Kon­ty­nuacja zma­gań Tek­ka­danu o własne sz­czę­ście w świe­cie Post Disaster.

  Gamer2002 - 20.05.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ko­loro­wa, że aż oczy bo­lą opo­wieść o cz­te­rech więźn­iach próbu­jących wy­dostać się na wol­ność, al­bo i nie…

  KamilW - 18.05.2017
  Ocena: 6/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Szum mo­rza, najm­niej chyba efek­tow­ny, choć bar­dzo udany film, naj­późn­iej ze…
(Vol 1; Avellana 14.07.2009)

Wydano w Polsce

Yatta.pl