Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Forum Kotatsu

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Wbrew ty­tu­łowi nie melan­cholij­na, ale wręcz sza­lona po­dróż po świe­cie wca­le nie tak zwyczaj­nym, jak by się na pierw­szy rzut oka mo­gło wy­dawać.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Złoty Wiatr po­wie­wa w słonecz­nej Italii.

  Tassadar - 8.10.2019
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Czy i ty, jak głów­ny bo­hater, za­ch­wycisz się tsurune?

  Ancietejka - 26.09.2019
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  „Góry Hako­ne są… naj­wyższe do zdobycia!” A Ka­ze ga Tsuy­oku Fuite Iru to anime, któremu war­to dać szan­sę.

  Ancietejka - 21.09.2019
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ko­smos: ostatecz­na gra­nica. Nie­stety nie dla głupo­ty, mar­notraw­stwa, ab­sur­du oraz nie­kom­peten­cji‎.

  Filmowit R - 15.09.2019
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  God­ny fi­nał do­brej se­rii, bo – jak pow­szech­nie wia­domo – wszyst­ko, co do­bre, szyb­ko się kończy.

  Marta001 - 29.08.2019
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Oto anime o którym (tak jak o pa­ni z ob­raz­ka) trud­no po­wie­dzieć, że jest „co­ol”, ale za to zde­cydowanie można mu po­dzięko­wać, mówiąc „bye”!

  Filmowit R - 24.08.2019
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Animo­wana po­dróż cyr­ko­wym Shin­kan­se­nem przez cz­ter­dzie­ści trzy to­my man­gi. Na pew­no jest szyb­ko, ale czy atrak­cyj­nie?

  moshi_moshi - 22.08.2019
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Praw­dziwy fenomen dzi­siej­szych cza­sów: oryginal­ny film fan­tasy, nie tyl­ko twar­do trzyma­jący się re­guł ga­tun­ku, ale i po­rusza­jący z ich po­mo­cą cie­ka­we za­gad­nie­nia.

  Karo - 20.08.2019
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ciąg dal­szy opo­wie­ści o pew­nym blon­d­włosym nin­ja, który, by zyskać wy­ma­rzony ty­tuł, mu­si po­ko­nać licz­nych wro­gów. Na niesz­czę­ście wi­dza do­stał na to za­danie stanow­czo za du­żo od­cin­ków.

  Marta001 - 18.08.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Sz­tam­po­we i pro­ste fan­tasy, które łączy banal­ne ele­men­ty składowe w wy­jąt­ko­wo przy­jem­ną ca­łość.

  Tassadar - 15.08.2019
  Ocena: 7/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Pod­czas gdy Pen­ny wy­rusza po po­moc dla ran­nej Mar­ga­ret, Agen­cja Labi­rynt pra­cu­je nad…
(Vol 3; Avellana 4.02.2009)

Wydano w Polsce

Komikslandia