Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Copernicon

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Kr­wio­żer­cze be­stie z ko­smo­su atakujące Zie­mię, dziel­ni pi­loci za ste­rami gigan­tycz­nych ro­bo­tów, zwyczajowe za­tar­gi po­li­tycz­ne, trau­ma­tycz­ne wspom­nie­nia, drama­ty zwykłych cywilów i ro­man­se w jed­nost­ce woj­sko­wej. Pro­dukt klasy B, z aspiracja­mi, których nie udało się zrealizować.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  O cza­row­nicach po­god­nie i w wy­daniu dla dzie­ci – przy­go­dy młodocia­nej i tro­chę przy­pad­ko­wej adept­ki sz­tuk ma­gicz­nych.

  Avellana - 20.09.2014
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Na­pędzane ma­gicz­ną mo­cą wiel­kie ro­bo­ty ro­bią de­mol­kę w baśnio­wej krainie, czyli jak zmie­nia się woj­na we­dle Yoshiy­ukie­go To­mi­no.

  Slova - 18.09.2014
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ko­lej­na opo­wieść od stu­dia SHAFT, tym razem z mniej­szą ilo­ścią fajer­wer­ków, żar­tów i po­staci. Sto­nowana i spo­koj­na hi­sto­ria dal­szych losów Su­rugi Kan­baru, prze­śladowanej przez de­mo­ny prze­szło­ści.

  komilll - 16.09.2014
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Klasyk sz­kol­nych ro­man­sideł z ele­men­tami ec­chi? Pier­wow­zór – ow­szem. Anime – nie­ko­niecz­nie.

  Jokobo - 14.09.2014 ALT
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Jak to jest, kie­dy na­gle świat do­słow­nie staje na głowie, czyli o tym, że nie wszyst­ko, co ob­ce, jest złe i war­to ze so­bą ro­z­ma­wiać.

  Enevi - 13.09.2014
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Wiel­kie ro­bo­ty, a wiel­kie ro­bo­ty to i wiel­kie kłopo­ty… Czyżby o le­cze­niu kom­plek­sów słów kil­ka?

  Diablo - 11.09.2014
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Ge­nial­ne ro­dzeńs­two tra­fia do świa­ta, gdzie spo­ry ro­z­wiązywane są po­przez gry. Nieu­dana ko­media oraz nud­na, choć ch­wilami pełna ak­cji przy­go­dów­ka.

  komilll - 9.09.2014
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Trzy sza­lone dziew­czyny i sza­lone, sz­kol­ne lata. Już to kie­dyś wi­dzie­li­ście? To zo­baczycie jesz­cze raz!

  Zegarmistrz - 7.09.2014
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Osadzony głębo­ko w ja­pońs­kiej es­tety­ce zbiór opo­wie­ści o kon­tak­cie z nie­zna­nym ja­ko do­świad­cze­niu brze­go­wym, wy­dobywającym z bo­haterów naj­głęb­sze uczucia i pra­gnie­nia.

  Tablis - 6.09.2014
  Ocena: 10/10
 • Zrzutka

  Za sied­mio­ma górami, za sied­mio­ma lasami żyła so­bie prze­bo­jowa księżn­icz­ka i jej młod­szy o kil­ka lat książę… Nie­ty­po­wy ro­mans w wy­jąt­ko­wo ty­po­wej dla shoujo otocz­ce fabu­lar­nej.

  Lin - 4.09.2014
  Ocena: 7/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Bez najm­niej­szej prze­sady można na­pisać, że Ouran High Scho­ol Host Club jest nie…
(Vol 1; Avellana 25.06.2008)

Wydano w Polsce

Animachina