Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Forum Kotatsu

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Ob­raz­ki z wy­stawy w służb­ie anime, czyli od­ra­żające wi­dowisko uka­zujące de­gren­go­ladę ja­pońs­kie­go spo­łeczeńs­twa.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Kon­ty­nuacja cie­płych, przy­jem­nych i nie­ty­po­wo zrealizowanych mi­nia­tu­ro­wych ro­man­sów. Nie­stety nie­co słab­sza od po­przed­nicz­ki.

  KamilW - 15.12.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Hej, hej Mars atakuje, żad­nej lito­ści nie czuje, czyli za­głada ca­łej cywilizacji pod wpływem zupełn­ej ko­lek­ty­wizacji.

  Filmowit R - 13.12.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ko­lej­na od­słona pod­cyklu po­pularyzującego gun­damy i ich mo­de­le wśród młod­szych wi­dzów. Tym razem w for­mie ma­rze­nia o MMORPG ide­al­nym.

  Avellana - 11.12.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ko­media ero­tycz­na w starym sty­lu. Przy­jem­ny śred­niak dla fanów haremów ec­chi.

  KamilW - 8.12.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Stop sek­sualizacji na­szych dzie­ci! #Ja­po­niaW­ruinie Nie­win­ni liceali­ści są w bia­ły dzień atako­wani przez nie­bez­piecz­nych sek­sual­nych de­wian­tów!

  Tablis - 6.12.2018
  Ocena: 2/10
 • Zrzutka

  Ko­bie­ty, al­ko­hol i nur­ko­wanie… Nie­ko­niecz­nie w tej ko­lej­no­ści i w rów­nych pro­por­cjach. Życie ja­pońs­kie­go stu­den­ta w zwier­cia­dle krzywym ina­czej niż zwykle.

  Avellana - 4.12.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Mia­ło być do­brze, a wy­szło jak zwykle, czyli nieu­dana próba od­świe­żenia zużytych schema­tów.

  KamilW - 1.12.2018
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Zły do­tyk? Czy mo­że zły po­ca­łunek…? Hi­sto­ria o tym, jak pierw­szy dzień w sz­ko­le mo­że zmie­nić twoją orien­tację sek­sual­ną.

  Diablo - 29.11.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ener­gicz­na dziew­czyna kon­tra upio­ry (i nie tyl­ko) Lon­dynu. Ni­by ty­po­we, ale nieźle się ogląda.

  Avellana - 27.11.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Co za du­żo, to niez­dro­wo, czyli nieu­dana próba stworze­nia wi­dowisko­we­go anime, kie­dy ma się słaby po­mysł i jesz­cze gor­szy bu­dżet.

  KamilW - 24.11.2018
  Ocena: 3/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Druga i ostat­nia część opar­tego na grze visual novel anime Ki­mi ga Nozomu…
(Vol 2; Shinpuu 21.08.2013)

Wydano w Polsce

Yatta.pl