Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Forum Kotatsu

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Dwa do­dat­ko­we od­cin­ki uzupełn­ia­jące se­rię o wy­darze­nia z ko­lej­nych to­mów. Głów­nie dla mi­łośników ty­tu­łu.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Fabu­laryzowana pre­lek­cja na te­mat te­go, jak nie po­wie­lać spraw­dzonych mo­ty­wów.

  Karo - 20.06.2017
  Ocena: 2/10
 • Zrzutka

  Mo­da na suk­ces, se­zon wio­sna 2017.

  Piotrek - 18.06.2017
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Ko­lej­ne anime, które udowad­nia, że charak­ter­ny kur­du­pel zaw­sze da so­bie radę, na­wet ja­ko rug­bysta!

  moshi_moshi - 10.06.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Przy­chodzą do sz­ko­ły wam­pir, dul­lahan i yuki­‑on­na

  Avellana - 6.06.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Es­trada po­li­tycz­na.

  Slova - 1.06.2017
  Ocena: 2/10
 • Zrzutka

  Kuch­nia włoska, nie­stety w wer­sji „na ob­lizanie”, a nie na pełn­owar­to­ścio­wy po­siłek.

  Avellana - 30.05.2017
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Praw­dopo­dob­nie naj­lep­sza ko­media ze smo­ka­mi w ro­li głów­nej na świe­cie.

  KamilW - 25.05.2017
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Kon­ty­nuacja zma­gań Tek­ka­danu o własne sz­czę­ście w świe­cie Post Disaster.

  Gamer2002 - 20.05.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ko­loro­wa, że aż oczy bo­lą opo­wieść o cz­te­rech więźn­iach próbu­jących wy­dostać się na wol­ność, al­bo i nie…

  KamilW - 18.05.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Dziew­czyna i ch­łopak za­mie­nia­ją się cia­łami – od­słona ty­siąc pierw­sza i naj­pięk­niej­sza z do­tych­czaso­wych.

  Tablis - 16.05.2017
  Ocena: 8/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Trzydzie­ści lat mi­nęło od za­kończe­nia trze­ciej woj­ny świa­to­wej, w której po­żar­li się…
(Vol 1; Grisznak 7.02.2011)

Wydano w Polsce

Kyaa! - magazyn o animacji, mandze i kulturze japońskiej