Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Studio JG

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Po dzie­sięciu mniej lub bar­dziej udanych fil­mach z cyklu Dragon Ball Z ich twór­cy przesz­li sa­mych sie­bie i stworzyli dzie­ło sz­cze­gól­ne. Oto naj­gor­szy film ki­nowy Dragon Bal­la w hi­sto­rii!

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Rato­wanie świa­ta za po­mo­cą tańca? Tak na­praw­dę nie­zbyt udana waria­cja na te­mat ma­gical girls z ch­łopa­kiem w ro­li głów­nej.

  Avellana - 28.04.2016
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Hi­sto­ria pew­nej mi­ło­ści, hi­sto­ria ka­rie­ry za­wodowej i hi­sto­ria Ja­po­nii prze­platające się ze so­bą w pro­duk­cji przed­stawia­jącej wy­wiad z ak­tor­ką fil­mo­wą. Opus ma­gnum Sa­to­shie­go Ko­na.

  The Beatle - 26.04.2016 ALT
  Ocena: 10/10
 • Zrzutka

  Cóż tam, pa­nie, w po­li­ty­ce? El­fi­ki trzyma­ją się moc­no?!

  Tassadar - 24.04.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Młode Kruki wresz­cie wy­rusza­ją za­po­lować. Czy ktoś zdoła im przesz­ko­dzić w dro­dze na sz­czyt?

  moshi_moshi - 23.04.2016
  Ocena: 10/10
 • Zrzutka

  Ko­lej­na ad­ap­tacja haremo­wej light novel. Tym razem sz­ko­ła pra­wie wy­łącz­nie żeńs­ka, mechy ukryte w mie­czach i… za­ska­kująco ma­ły ból głowy.

  Ao desu - 21.04.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Mie­szan­ka ki­na sen­sacyj­nego z ele­men­tami futu­rystycz­nymi. Słab­sza niż się po­cząt­ko­wo za­po­wia­dało, ale i tak wy­różn­ia­jąca się z tłumu.

  Avellana - 19.04.2016
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Sport za­miast mdławe­go ro­man­su. Fascynujący świat latania, którego nie za­po­wia­dał fatal­ny po­czątek.

  Piotrek - 17.04.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Spo­między dwóch pier­si, pod którymi le­żą zgnie­ceni bo­hatero­wie, wy­stają reszt­ki cze­goś, co kie­dyś mo­że mo­głoby się stać fabu­łą.

  Ao desu - 12.04.2016
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Sie­dzą, ga­dają, ak­cja się wle­cze i cyc­ków jak na le­kar­stwo. Strasz­nie nud­ny dramat obyczajowy dla lu­biących wzrusze­nia bab.

  tamakara - 7.04.2016
  Ocena: 10/10
 • Zrzutka

  Sym­pa­tycz­na ko­media o nie­ty­po­wym ro­man­sie dwój­ki nie do końca nor­mal­nych lu­dzi.

  KamilW - 5.04.2016
  Ocena: 6/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
W drugiej po­łowie dwudzie­stego drugie­go stu­le­cia ludz­kość po­dzie­liła się na dwie gru­py….
(Vol 1; Grisznak 20.05.2011)

Wydano w Polsce

Yatta.pl