Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Mokon 5

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Anime zaw­sze po­win­no mieć fabu­łę, sa­mi bi­shouneni nie wy­star­czą nig­dy. Amen.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Lu­bi­cie drze­wa? Lu­bi­cie och­ro­nę ro­ślin? To nie oglądaj­cie te­go anime, bo tu­tej­sze drze­wa będą się wam śnić po nocach!

  Diablo - 27.11.2014 ALT
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Do­dat­ko­wy od­cinek Ano Nat­su de Mat­teru, niew­noszący nie­stety nic sz­cze­gól­nie cie­ka­we­go do tej se­rii.

  Grisznak - 25.11.2014
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Mu­zyka łago­dzi obyczaje? Cóż, mo­że też służyć do pra­nia mózgów lub zwal­czania zła i nie­sprawie­dliwo­ści. Po­za tym, wie­dzie­li­ście, że Shin­sen­gumi to tak na­praw­dę był boys­band?

  moshi_moshi - 23.11.2014
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Przy­kład na to, jak nie po­win­na wy­glądać se­ria o po­ciągach. Pro­sty po­rad­nik w dwuna­stu kro­kach!

  Piotrek - 22.11.2014
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Luźne po­trak­to­wanie codzien­nych obo­wiąz­ków urzęd­ni­ka w prze­cięt­nej oprawie i śred­nia ko­media o przy­go­dach biu­ro­kratów.

  komilll - 20.11.2014
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ro­mans nie­jed­no ma imię i choć mi­łosną hi­sto­rię można ciągnąć go­dzina­mi, to cza­sem na jej przed­stawie­nie star­czy dwana­ście mi­nut.

  Diablo - 18.11.2014
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Nie­okrze­sany cham i pro­stak pnie się po sz­cze­blach ka­rie­ry za­wodowe­go za­pa­śnika su­mo. Utrzyma­na w starym sty­lu se­ria obyczajowa udająca spor­to­we anime.

  Tassadar - 16.11.2014
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ch­łopiec, jego pies i se­ria dziw­nych zdarzeń, czyli jak zro­bić kiep­ską ekranizację do­brej visual novel... wer­sja ko­lej­na.

  tamakara - 15.11.2014
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Tech­no­‑ma­gicz­ny Jezus ONII­‑SA­MA SUB­ARASHII.

  Altramertes - 13.11.2014
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Ad­ap­tacja po­cząt­ku po­wie­ści, która za­in­spiro­wała jeden z naj­słyn­niej­szych cyklów gier jRPG.

  Grisznak - 11.11.2014
  Ocena: 6/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Do­wódz­two „Ar­chan­gela” stawia Ki­rę przed trybu­na­łem (złożonym z Mu la Fragi w ro­li…
(Vol 3; Grisznak 25.06.2010)

Wydano w Polsce

Studio JG