Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Otaku.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Co z te­go, że róż czysty, sko­ro ma­teriał mar­nej ja­ko­ści? Prze­cięt­ne ro­man­sidło na pod­stawie sy­mu­lato­ra rand­ko­we­go.

fm

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  „Ta­da­‑kun się nie za­ko­chu­je”? Cóż, być mo­że do tej po­ry nie miał od­po­wied­niej oka­zji.

  Avellana - 8.09.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  W świe­cie nie­skończonej wir­tu­al­nej rze­czywisto­ści ist­nie­je tyl­ko woj­na…

  Slova - 6.09.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Nieu­dane dziec­ko El­fen Lied i Ma­hou Shoujo Ma­doka Ma­gica. Umiar­ko­wanie in­ten­syw­ny spek­takl prze­mo­cy i głupo­ty, czyli śred­niak w swojej ma­ło am­bit­nej ka­tego­rii.

  Karo - 30.08.2018
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Stu­dio Trig­ger udowad­nia, że po­trafi stworzyć do­bre anime. Tym razem w ko­operacji, ale ważne, że efekt końc­owy jest udany.

  KamilW - 28.08.2018
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Mia­ły być ko­nio­‑les­bij­ko­‑sprin­ter­ko­‑idol­ki, a co wy­szło? Za­ska­kująco nor­mal­na i udana lek­ka se­ria spor­to­wa.

  Grisznak - 23.08.2018 ALT
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Pre­quel klasycz­nego Hokuto no Ken, osadzony w Szan­ghaju końca lat trzydzie­stych. Rzecz z ga­tun­ku „ko­chaj al­bo nie­na­widź”.

  Grisznak - 18.08.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Po po­nad dzie­sięcio­let­niej przer­wie (w świe­cie rze­czywistym) Mi­th­ril i Amal­gam ście­rają się po raz ko­lej­ny.

  Tassadar - 14.08.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Po­czątek opo­wie­ści o bo­haterach wiel­kie­go ko­smicz­nego kon­flik­tu, czyli do­brze zro­bio­ne wpro­wadze­nie do nowej od­słony jed­nego z naj­lep­szych anime w dzie­jach.

  Grisznak - 11.08.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Zem­sta Vo­ca­loidów, czyli opo­wieść o nie­łatwym pow­ro­cie z wy­ma­rzonego świa­ta do sza­rej rze­czywisto­ści. Nie­stety po­mysł lep­szy niż jego re­alizacja.

  Avellana - 9.08.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Na­wet nie ch­cę wie­dzieć, jak w świe­cie te­go anime wy­gląda jeździec­two…

  Slova - 7.08.2018
  Ocena: 9/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Trzydzie­ści lat mi­nęło od za­kończe­nia trze­ciej woj­ny świa­to­wej, w której po­żar­li się…
(Vol 1; Grisznak 7.02.2011)

Wydano w Polsce

Tokki - sklep internetowy