Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Kyuu.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Co mo­że wy­nik­nąć ze spot­ka­nia kit­sune, ko­smi­tów i dzie­ci? Pe­rełka ko­reańs­kiej anima­cji.

fm

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Słodycze nie są mo­że re­cep­tą na wszyst­ko – ale w tym przy­pad­ku oka­zały się re­cep­tą na bar­dzo udaną se­rię ma­hou shoujo.

  Avellana - 24.02.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Opis re­lacji z oso­bą nie­pełn­ospraw­ną ja­ko punkt wyj­ścia do ro­z­ważenia za­gad­nień ogól­n­ospo­łecz­nych. Ckliwa pro­duk­cja dla wi­zual­nych es­tetów, gdzie i fil­mo­wy prag­ma­tyk znaj­dzie coś dla sie­bie.

  Karo - 22.02.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Hans Ch­ristian An­der­sen po­wie­dział kie­dyś: „po­dróżować to żyć”. Do­kład­nie do tej złotej za­sady sto­sują się bo­hater­ki w tym anime.

  Kysz - 20.02.2018
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Oryginal­na opo­wieść o codzien­no­ści i zmia­nach w życiu żywych krysz­tałów, oraz jed­no z naj­pięk­niej­szych anime CGI, ja­kie kie­dykol­wiek pow­stały.

  Tablis - 18.02.2018
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Od­wiecz­na wal­ka do­bra ze złem, wpływ wy­chowania na życio­we wy­bo­ry, ta­nia sen­sacja au­to­ra man­go­wej kr­wawej jat­ki czy też mo­że nie­ty­po­we po­dej­ście do te­ma­tu su­per­bo­haterów?

  Tassadar - 17.02.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Od nie­doj­dy do za­wodowe­go tan­cerza, czyli jak pe­wien na­sto­latek po­stanowił przejść życie w takt wal­ca.

  moshi_moshi - 15.02.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Nie masz skończonych osiem­na­stu lat i lu­bisz bez sen­su ryzyko­wać życiem? Uważasz, że jesteś nie­od­po­wie­dzial­na i roz­ch­wia­na emo­cjonal­nie? Jeśli tak, to cze­ka­my tyl­ko na Cie­bie! Przyjdź i zo­stań jed­ną z na­szych moé sport­smenek bez charak­teru!

  Kysz - 13.02.2018
  Ocena: 2/10
 • Zrzutka

  Ko­lej­ne bat­tle roy­ale… tłumy wi­watu­ją, roz­sza­lali fani ob­sy­pują twór­ców desz­czem pie­niędzy.

  Tablis - 11.02.2018
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Od­wiecz­na wal­ka ma­gów o Gra­ala, tym razem pro­wadzona w trybie drużynowym.

  Tassadar - 10.02.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Na­wie­dzony dom i jego nie­ty­po­wi miesz­kańcy zmie­nia­ją życie zwyczaj­nego licealisty na lep­sze. Udana mie­szan­ka ga­tun­ków, której nie zasz­ko­dziłaby sz­czyp­ta fol­k­lo­ru więcej.

  moshi_moshi - 8.02.2018
  Ocena: 7/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Ruchomy za­mek Hau­ru jest obec­nie naj­now­szym fil­mem ze stu­dia Ghi­bli, wy­danym w…
(Vol 1; IKa 6.07.2006)

Wydano w Polsce

Otaku.pl