Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Studio JG

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Druga od­słona przy­gód Ka­zukie­go Sen­dou w świe­cie tworze­nia do­ujin­shi. Sz­ko­da tyl­ko, że za­pom­nia­no o czym ta se­ria mia­ła być…

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Dwa za­kute łby, jeden z tkan­ki, drugi ze stali, kon­tra 12 mi­lio­nów prze­stęp­ców z ko­smo­su. Brz­mi cie­ka­wie, ale z wiel­kiej ch­mu­ry ma­ły deszcz.

  Diablo - 21.04.2015
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Pięk­na, nie­zwykle wier­na, ale odro­bi­nę upo­śle­dzona wi­zual­nie ad­ap­tacja po­wie­ści Astrid Lind­gren.

  Avellana - 19.04.2015
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Opo­wieść o pew­nej roz­piesz­czonej księżn­icz­ce, która, by oca­lić życie, na­gle mu­si do­ro­snąć.

  moshi_moshi - 18.04.2015
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ale Shi­ro­bako by­ło do­bre w tym ty­god­niu – au­tor re­cen­zji, co ty­dzień po emi­sji nowe­go od­cin­ka Shi­ro­bako.

  Slova - 16.04.2015
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Dziel­ne na­sto­lat­ki po raz ko­lej­ny idą na ratu­nek świa­tu. Tym razem za­mie­sza­nie wy­wołują złote ryby i prze­bie­gły mściciel.

  Piotrek - 14.04.2015
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Jak zro­bić z nud­nej dziew­czyny ide­al­ną bo­hater­kę gry rand­ko­wej? In­teligent­na, ład­na i odro­bi­nę nie­ty­po­wa ko­media haremo­wa.

  Avellana - 12.04.2015
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Słodycze, pa­nowie i za­bawa, czyli (nie)ro­mans klasycz­ny haremo­wy.

  Enevi - 11.04.2015
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Uniwer­sal­na i po­rusza­jąca opo­wieść o tym, jak be­z­na­dziej­ne mo­gą być anime.

  Tablis - 9.04.2015
  Ocena: 1/10
 • Zrzutka

  Fi­nał opo­wie­ści o szer­mie­rzu z epo­ki Meiji, czyli cze­go nie na­le­ży ro­bić z le­gen­dami.

  ursa - 7.04.2015
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Grup­ka dzie­cia­ków i mi­sja rato­wania świa­ta. Ni­by nic na­dzwy­czaj­nego, ale za­ska­kująco po­mysłowe.

  Avellana - 5.04.2015
  Ocena: 7/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Za­czynam się po­ważn­ie za­stana­wiać, jak długo Anime Ga­te zdoła za­chować przy­ja­zne…
(Vol 6; Avellana 15.01.2009)

Wydano w Polsce

Yatta.pl