Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

anime.com.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Po se­rii Re­vo­lu­tion nikt chyba nie wiązał z jej kon­ty­nuacją wiel­kich na­dziei… Jak się oka­zuje, całk­o­wicie słusz­nie.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  (Nie)grzecz­ne dziew­czyn­ki gra­ją w ma­gicz­ne kar­ty, czyli o tym, że każdy kij ma dwa końce. A mo­że i więcej?

  Enevi - 24.07.2014
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Za­bi­li go i uciekł.

  Obsédé - 22.07.2014
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Nie­zbyt od­kryw­cza pro­duk­cja łącząca naj­po­pular­niej­sze cykle krymi­nal­ne z ga­tun­ku anime. Misz­masz o zmar­nowanym po­ten­cja­le z udzia­łem ja­pońs­kie­go Sher­loc­ka Hol­mesa i wnuka Ar­sène Lu­pina.

  Chudi X - 20.07.2014
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Pro­sty (i spraw­dzony) prze­pis na nie­wy­pał: weź garść ma­gów, pełną orygina­łów kan­celarię ad­wokac­ką, śred­nią gra­fi­kę, nie­świe­ży hu­mor i nie­kon­se­kwent­ną fabu­łę. Wy­mie­szaj i patrz, jak nie wy­chodzi.

  Zegarmistrz - 19.07.2014
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Trud­ne po­cząt­ki ko­lar­stwa, czyli jak z pełną pręd­ko­ścią prze­jechać sie­dem­set metrów w pół go­dziny, śp­ie­wając przy tym opening ulu­bio­nego anime.

  Slova - 17.07.2014
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Sz­tam­po­wa opo­wieść fan­tasy na pod­stawie gry, od­słona ko­lej­na, tym razem pa­ro­dystycz­na.

  Diablo - 15.07.2014
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Czy ktoś ma ochotę na prze­słodzoną haremów­kę z chaotycz­ną fabu­łą i dość sz­tam­po­wymi po­stacia­mi? Nie? Tak myślałam…

  Avellana - 13.07.2014
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ta­jem­nicze skar­by, ślicz­ny duch i sz­kol­ny klub ja­ko po­mysł na jede­na­ście od­cin­ków nudy.

  Piotrek - 12.07.2014
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Opo­wieść z ga­tun­ku ma­gical girls o wal­ce z własnymi słabo­ścia­mi, opar­ta na mo­ty­wach wróżb­iar­stwa i ta­ro­ta. In­nymi słowy, za­gad­ko­we i mrocz­ne anime, war­te uwagi po­mi­mo pa­ru wad fabu­lar­nych.

  Donia - 10.07.2014
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ni­se­koi w jed­nym zdaniu? Naj­bar­dziej ab­sur­dal­na ko­media ro­man­tycz­na w dzie­jach. Stary do­bry Szek­spir w gro­bie się przew­raca…

  Diablo - 8.07.2014
  Ocena: 8/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
O ile anime w Pol­sce cie­szy się zni­ko­mą po­pular­no­ścią, o ty­le fil­my Hay­ao Miy­azakie­go…
(Vol 1; Sulpice9 4.11.2012)

Wydano w Polsce

Yatta.pl