Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Tokki - sklep internetowy

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Półn­oc­ne sio­stry Scar­lett O’Hary. Trudy do­rastania w cza­sie woj­ny se­cesyj­nej.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Po po­nad dzie­sięcio­let­niej przer­wie (w świe­cie rze­czywistym) Mi­th­ril i Amal­gam ście­rają się po raz ko­lej­ny.

  Tassadar - 14.08.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Po­czątek opo­wie­ści o bo­haterach wiel­kie­go ko­smicz­nego kon­flik­tu, czyli do­brze zro­bio­ne wpro­wadze­nie do nowej od­słony jed­nego z naj­lep­szych anime w dzie­jach.

  Grisznak - 11.08.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Zem­sta Vo­ca­loidów, czyli opo­wieść o nie­łatwym pow­ro­cie z wy­ma­rzonego świa­ta do sza­rej rze­czywisto­ści. Nie­stety po­mysł lep­szy niż jego re­alizacja.

  Avellana - 9.08.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Na­wet nie ch­cę wie­dzieć, jak w świe­cie te­go anime wy­gląda jeździec­two…

  Slova - 7.08.2018
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Złoto, złoto, złoto, złoto, złoto, złoto, złoto, złoto…

  Tassadar - 4.08.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Wy­mie­nić bo­haterów, resz­tę sko­pio­wać z po­przed­nich se­rii… Cze­mu to nie jest prze­pis na suk­ces?

  Avellana - 31.07.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Trzy krót­k­ie, ale cie­płe, przy­jem­ne, nie­ty­po­wo zrealizowane i lek­ko fan­ser­wiso­we hi­sto­rie. Rzecz skie­ro­wana głów­nie do męskiej czę­ści wi­dow­ni.

  KamilW - 29.07.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Lek­ka, ale jed­nocze­śnie mądra ko­media obyczajowa o nie do końca nor­mal­nym życiu człon­ka yakuzy i jego ad­op­to­wanej po­d­opiecz­nej.

  Tassadar - 26.07.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Życie z su­per­mo­ca­mi nie jest łatwe, sz­cze­gól­nie jeśli ko­muś za­le­ży tyl­ko na ci­szy, spo­ko­ju… i ga­laret­ce ka­wowej od cza­su do cza­su.

  Avellana - 21.07.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Hi­sto­ria kon­flik­tu ar­ty­stycz­nej wrażl­iwo­ści i wo­jen­nej rze­czywisto­ści… chyba.

  Karo - 19.07.2018
  Ocena: 8/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Ruchomy za­mek Hau­ru jest obec­nie naj­now­szym fil­mem ze stu­dia Ghi­bli, wy­danym w…
(Vol 1; IKa 6.07.2006)

Wydano w Polsce

Studio JG