Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Gakkon 3

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Czy ko­lej­ne anime z mechami i Ob­cymi mu­si być nud­ne? Nie­ko­niecz­nie. Sz­cze­gól­nie, gdy jest tak do­brze zrealizowane.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Sceny z życia le­niw­ca, zmu­szonego żyć w śro­dowisku dla nie­go ob­cym i nie­przyja­znym. In­trygujące ko­medio­we okruchy życia dla każd­e­go, ko­mu za­zwyczaj się nie ch­ce… nic.

  moshi_moshi - 23.07.2016
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Nowy rywal, nowe za­gro­żenie, nowe przy­go­dy… W trze­ciej se­rii swoich przy­gód ka­itou Joker nie będzie miał się cza­su nudzić.

  Avellana - 21.07.2016
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  In­wazja ko­smi­tów, hu­ma­noidal­ne ro­bo­ty oraz ich na­sto­let­ni pi­loci. Gdzie ja to już wi­dzia­łam…

  Enevi - 19.07.2016
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  De­ter­mi­nizm spo­łecz­ny – The Mo­tion Pic­tu­re.

  Slova - 14.07.2016
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Po­dróż przez eg­zotycz­ny kon­ty­nent w celu zgładze­nia smo­ka. Nie­zamie­rzona nie­stety pa­ro­dia hero­ic fan­tasy.

  Avellana - 10.07.2016
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Ste­am­pun­ko­wa apo­ka­lip­sa zom­bi w feu­dal­nej Ja­po­nii. Da się? Cóż…

  Enevi - 9.07.2016
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Na­sto­let­nia cza­row­nica w pro­win­cjonal­nym ja­pońs­kim mia­stecz­ku. Okruchy ma­gii i okruchy życia, z prze­wagą tych drugich.

  Avellana - 7.07.2016
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Krót­ka opo­wieść o tym, jak Chop­per zo­staje królem zwie­rząt.

  moshi_moshi - 5.07.2016
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Ob­darze­ni su­per­mo­ca­mi mi­strzowie literatu­ry ja­pońs­kiej (i nie tyl­ko) ro­z­rabia­ją w Joko­hamie w odro­bi­nę al­ter­na­tyw­nej rze­czywisto­ści.

  Enevi - 3.07.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ostatecz­na roz­prawa z Hakumen no Mo­no i za­mk­nięcie opo­wie­ści o Ushio i To­rze – klasycz­ny fi­nał klasycz­nego shounena.

  Avellana - 2.07.2016
  Ocena: 8/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Mei i Sat­suki prze­noszą się wraz z oj­cem na wieś, gdzie ma­ją za­miar roz­po­cząć nowe…
(Vol 1; C.Serafin 20.01.2013)

Wydano w Polsce

Łódzki Festiwal Fantastyki Kapitularz