Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Dango

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Ja­po­nia w po­łowie XX wie­ku, ma­fia i mah­jong ja­ko nie­bez­piecz­na gra hazar­dowa. Se­ria in­teresująca, ale dla więk­szo­ści wi­dzów zbyt her­metycz­na.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Hi­sto­ria kon­flik­tu ar­ty­stycz­nej wrażl­iwo­ści i wo­jen­nej rze­czywisto­ści… chyba.

  Karo - 19.07.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Im dłużej tr­wał se­ans, tym bar­dziej wy­dłużała mi się mi­na, a w pew­nym mo­men­cie rąb­nąłem łb­em w biur­ko i za­cząłem nim w nie ude­rzać wstrząsany nie­pow­strzyma­ną falą tłumio­nych chi­chotów. Jaz­da bez trzyman­ki tyl­ko dla od­ważn­ych.

  Diablo - 17.07.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  W ocze­ki­waniu na czwar­tą od­słonę ki­nowe­go Evan­gelio­na nie­spo­dzie­wanie wy­rasta mu nie lada kon­kuren­cja.

  Slova - 14.07.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Za­miast opo­wie­ści o po­ko­nywaniu własnych ogra­niczeń i ek­s­ploro­waniu po­d­wod­nego świa­ta – młócenie wym­łóconej już słomy.

  Avellana - 7.07.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Gdy rol­nik szuka żony a widz znaj­du­je pa­rów­ki.

  Obsédé - 3.07.2018 ALT
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  On, ona i pierw­sza mi­łość… Do­bry po­mysł nie wy­star­czy, jeśli resz­ta fabu­ły grzęźn­ie w schema­tach.

  Avellana - 1.07.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Gdy ch­cesz zro­bić trzy zupełn­ie różne se­rie, ale masz środ­ki tyl­ko na trzy od­cin­ki.

  Slova - 23.06.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Ma­gia, nie­wia­sty i śp­iew. Wpa­dająca w ucho melodia, całk­iem cie­ka­wy tekst i… wo­kal, od którego więd­ną uszy.

  Enevi - 21.06.2018
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Episto­logra­fia le­kar­stwem na wszyst­ko.

  Karo - 19.06.2018
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Nie­codzien­ne życie nie­do­sko­na­łych ko­pii słyn­nych kom­po­zyto­rów. Jesz­cze więcej dźw­ięko­we­go chaosu od­le­gle przy­po­mi­na­jącego mu­zykę po­ważną.

  Avellana - 12.06.2018
  Ocena: 5/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Za­kończe­nie wąt­ku Fria­gne, ma­jące miej­sce w szóstym od­cin­ku, nie ro­z­wiązuje wszyst­kich…
(Vol 2; C.Serafin 27.05.2011)

Wydano w Polsce

Komikslandia