Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Forum Kotatsu

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Film, który byłby du­żo lep­szy ja­ko se­ria kil­ku­mi­nuto­wych od­cin­ków.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Atrak­cyj­ni ch­łop­cy i po­pular­ne ma­skot­ki – prze­pis (nie)do­sko­na­ły na se­rię pro­mo­cyj­ną.

  Avellana - 22.05.2018
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Prak­tycz­ny po­rad­nik dla hodow­ców mu­mii, smo­ków, oni i in­nych nad­na­tu­ral­nych stworzeń.

  moshi_moshi - 19.05.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Na pierw­szy rzut oka kon­tro­wer­syj­ny ro­mans z du­żą różn­icą wie­ku między bo­haterami. Po bliższym przyj­rze­niu się – na­stro­jowe okrusz­ki o doj­rze­waniu i ak­cep­tacji sie­bie. A wszyst­ko to po­da­ne w prze­pięk­nej oprawie gra­ficz­nej!

  Kysz - 17.05.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ja­pońs­ki od­po­wied­nik Opo­wie­ści z kryp­ty na bazie twór­czo­ści człowie­ka z nie­ogra­niczoną wy­obraźn­ią.

  Tassadar - 15.05.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Opo­wieść o pięk­nej i mądrej księżn­icz­ce oraz trzech przy­głupich książętach, nie­ro­z­gar­niętym rycerzu i arysto­kracie­‑bawidam­ku.

  moshi_moshi - 12.05.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Kon­ty­nuacja god­nie do­trzymu­jąca kro­ku pierw­szej se­rii.

  Avellana - 10.05.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Bat­tle roy­ale na be­z­lud­nej wy­spie po raz en­ty, tym razem z udzia­łem lu­dzi po­trafiących prze­mie­niać się w zwie­rzęce hybrydy i wal­czących w imię wiel­kich ja­pońs­kich kor­po­racji.

  Tassadar - 8.05.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Udana ko­media o trud­nej przy­jaźni twar­do stąpa­jącego po zie­mi ch­łopa­ka i… specyficz­nej dziew­czyny.

  KamilW - 5.05.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Księżn­icz­ka i Żaba kon­tra Skor­pion czyli wspo­mi­na­my stare anime…

  Diablo - 19.04.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Do­ro­sły Ja­pończyk prze­nosi się do świa­ta fan­tasy i lądu­je w cie­le pięt­na­sto­lat­ka oraz otrzymu­je nie­mal bo­ską moc… czy trze­ba pi­sać coś więcej?

  KamilW - 17.04.2018
  Ocena: 5/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Druga i ostat­nia część opar­tego na grze visual novel anime Ki­mi ga Nozomu…
(Vol 2; Shinpuu 21.08.2013)

Wydano w Polsce

Otaku.pl