Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Hellcon V

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Ślicz­ne licealist­ki i sza­le­jące hor­mo­ny. Ty­po­wy ro­mans sz­kol­ny? Coś więcej? Czy mo­że o wie­le za du­żo? Grunt to nie po­pa­dać w skraj­no­ści…

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Du­chowy na­stęp­ca In­fer­no Cop – tym razem bu­dżet stu­dia Trig­ger był zde­cydowanie więk­szy niż du­ża mi­ska ryżu i wol­ny wie­czór.

  komilll - 26.11.2015
  Ocena: 10/10
 • Zrzutka

  Cu­dow­na nowojor­ska sym­fo­nia sza­leńs­twa i znisz­cze­nia w dwuna­stu ak­tach.

  moshi_moshi - 24.11.2015
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Po­szuki­wania ładu, składu, sen­su i Czer­wonego Smo­ka roz­ciągnięte na dwana­ście od­cin­ków. Ostatecz­nie nie zna­le­zio­no.

  Tablis - 22.11.2015
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Wszyst­ko w rękach Sił Sa­mo­obro­ny, gdy przez ma­gicz­ne wro­ta do cen­trum To­kio wdzie­ra się ar­mia ze smo­ka­mi w swych sze­regach. Czas obro­nić oj­czyznę i po­znać za­mia­ry na­jeźdźcy.

  Tassadar - 21.11.2015
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Dwana­ście szyb­kich numer­ków (trzy mi­nuty bez gry wstęp­nej!) ze słod­ki­mi ch­łop­ca­mi na do­branoc. Nie, dziękuję, wo­lę książkę.

  Easnadh - 19.11.2015
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Ekranizacja trze­cie­go wiel­kie­go ty­tu­łu Mit­suru Ada­chie­go. Mo­gła być naj­lep­sza, gdyby nie zo­stała prze­dw­cze­śnie ur­wana.

  Piotrek - 17.11.2015
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Świa­tu po­now­nie za­gra­żają Ob­cy. Czy na­sto­let­ni Osamu Mi­kumo wraz z jed­nym z nich, Yu­umą Kugą zdołają go oca­lić? Do­brze za­po­wia­dająca się przy­go­dów­ka, zarżn­ięta brakiem pie­niędzy na cokol­wiek – cud, że to nie pic­tu­re drama.

  moshi_moshi - 15.11.2015
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Kil­ka­na­ście cie­płych i za­baw­nych hi­sto­ryjek o otaku, który ja­ko nau­czyciel roz­sie­wa po świe­cie za­raźl­iwą choro­bę zwaną pa­sją.

  Ao desu - 14.11.2015
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Do­bre anime o tańcu? Aż sz­ko­da, że to „tyl­ko” se­ria dla dzie­ci.

  Avellana - 12.11.2015
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  O tym, że niek­tóre anime są lep­sze, jeśli się ich nig­dy nie obej­rzy.

  Slova - 10.11.2015
  Ocena: 5/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Tristia: Błękit­na wy­spa to drugi ty­tuł wy­dany na DVD przez Anime Ga­te, który…
(Vol 1; Pottero 8.05.2011)

Wydano w Polsce

 • zrzutka
  Wil­czych dzie­ci chyba nie trze­ba przed­stawiać – sądzę, że wy­star­czą dwie…
  (Vol 1; ursa 18.08.2015)
 • zrzutka
  Nie jestem wiel­kim fanem Szep­tu ser­ca, co jed­nak nie ozna­cza, że uważam ten film…
  (Vol 1; Sulpice9 24.01.2014)
 • zrzutka
  Laputa – pod­nieb­ny za­mek to jed­no z naj­bar­dziej nie­do­cenio­nych dzieł…
  (Vol 1; Sulpice9 13.01.2014)
 • zrzutka
  Nim roz­pocz­nę re­cen­zję, po­dzie­lę się z czytel­nika­mi pew­ną hi­sto­ryj­ką. Otóż ma­ło…
  (Vol 3; Shinpuu 3.11.2013)
Otaku.pl