Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Forum Kotatsu

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Czy za­stąpie­nie tra­gicz­nie zmar­łego uko­chanego wy­glądającym iden­tycz­nie jak on ro­bo­tem, mo­że od­nieść skutek te­rapeu­tycz­ny? Krót­ka rzecz o żałobie w wy­jąt­ko­wo udanej oprawie gra­ficz­nej.

Lin

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Czy ist­nie­ją jesz­cze anime o klu­bach, które nie to­ną w mo­rzu schema­tów? Czy jest jesz­cze przy­szłość dla ta­kich se­rii? Pew­nie myślicie, że nie, co? A co, jeśli po­wiem wam, że te­mu anime to się udało? Sprawdźc­ie sa­mi!

  Jokobo - 30.09.2014 ALT
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  „Każda po­twora znaj­dzie swojego ama­to­ra” – tym razem czas na mi­łosne pe­ry­petie wiecz­nie na­bur­mu­szonego pa­na z dzia­łu sprze­daży wy­daw­nic­twa Ma­ruka­wa.

  Enevi - 28.09.2014
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Do­le i nie­do­le, wzloty i upad­ki, mi­ło­ści i drama­ty. A my jedzie­my da­lej.

  Slova - 27.09.2014
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Pie­kło jesz­cze nig­dy nie by­ło tak za­baw­ne! De­mo­ny, zwie­rzęta, zmar­li bo­hatero­wie, nie­śmiesz­ne ga­gi? Wszyst­ko znaj­dzie­cie w tej jed­nej se­rii. Pa­ro­dia opie­rająca się na kryty­ce ja­pońs­kie­go spo­łeczeńs­twa za po­mo­cą tam­tej­szych wie­rzeń i le­gend, a przy tym bar­dzo trud­ny ty­tuł dla Eu­ro­pej­czyka.

  komilll - 25.09.2014
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Se­ria OAV, którą twór­ca Gun­dam nie­mal złamał so­bie ka­rie­rę, zna­na rów­nież z wy­jąt­ko­we­go an­glojęzycz­nego prze­kładu. Klasy­ka anime, ja­kiej nie spo­sób za­pom­nieć.

  Tablis - 23.09.2014
  Ocena: 1/10
 • Zrzutka

  Jeste­ście znudze­ni ko­lej­nymi sz­kol­nymi ro­man­sami, gdzie schemat wy­le­wa się strumie­nia­mi z ekranu? Ch­cie­liby­ście zo­baczyć hi­sto­rię, która skupia się na uczuciu bo­haterów, a ro­bi to na­le­życie? Za­praszam na se­ans…

  Jokobo - 21.09.2014 ALT
  Ocena: 10/10
 • Zrzutka

  O cza­row­nicach po­god­nie i w wy­daniu dla dzie­ci – przy­go­dy młodocia­nej i tro­chę przy­pad­ko­wej adept­ki sz­tuk ma­gicz­nych.

  Avellana - 20.09.2014
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Na­pędzane ma­gicz­ną mo­cą wiel­kie ro­bo­ty ro­bią de­mol­kę w baśnio­wej krainie, czyli jak zmie­nia się woj­na we­dle Yoshiy­ukie­go To­mi­no.

  Slova - 18.09.2014
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ko­lej­na opo­wieść od stu­dia SHAFT, tym razem z mniej­szą ilo­ścią fajer­wer­ków, żar­tów i po­staci. Sto­nowana i spo­koj­na hi­sto­ria dal­szych losów Su­rugi Kan­baru, prze­śladowanej przez de­mo­ny prze­szło­ści.

  komilll - 16.09.2014
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Klasyk sz­kol­nych ro­man­sideł z ele­men­tami ec­chi? Pier­wow­zór – ow­szem. Anime – nie­ko­niecz­nie.

  Jokobo - 14.09.2014 ALT
  Ocena: 8/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Fabu­ła pierw­sze­go z fil­mów ki­nowych ob­ra­ca się wo­kół nowej po­staci – Sen­ny i jej…
(Vol 1; C.Serafin 1.05.2011)

Wydano w Polsce

anime.com.pl