Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Fantasmazuria - konwent

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Na­sto­lat­ka i wam­pir w żywio­łowej ko­medii z ro­dzaju, ja­kie­go już dzi­siaj się nie spo­ty­ka. Stara, nie bar­dzo do­bra, za to nie­od­par­cie sym­pa­tycz­na se­ria.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Obro­na Aki­habary w ec­chi bi­ja­ty­ce na dwudzie­sto­pięcio­le­cie stu­dia Gon­zo.

  Conquest - 27.04.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Nie­zbi­ty do­wód na to, że wiel­kie kor­po­racje są złe, na­wet ja­ko ele­ment scenogra­fii.

  Teukros - 25.04.2017
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Sza­lona po­dróż do świa­tów kul­tu­ro­wych od­nie­sień i po­zor­nych ale­go­rii, od­słania­jąca roz­czaro­wująco zro­zu­mia­łą fabu­łę.

  Karo - 23.04.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Najm­rocz­niej­sza kar­ta w hi­sto­rii świa­ta Bub­ble­gum Crisis?

  Obsédé - 22.04.2017 ALT
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Za stary na to jestem, ale za­bawa wciąż przed­nia.

  Tassadar - 20.04.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Yuu, Fu­uka i ta druga, czyli trój­kąt ro­man­tycz­ny w kon­cer­cie schema­tów.

  Conquest - 18.04.2017
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  To sa­mo i wca­le nie ina­czej – ka­tego­ria ro­mans.

  Slova - 16.04.2017
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Pe­ry­petie (nie)zwykłego na­sto­lat­ka w ga­lak­tycz­nej po­li­cji. Se­ria tro­chę old­scho­olowa i bar­dzo ko­loro­wa.

  Avellana - 13.04.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Bar­dzo klasycz­na haremów­ka z dość nie­ty­po­wymi ro­z­wiązania­mi fabu­lar­nymi. Po­zycja obo­wiąz­ko­wa dla fanów ga­tun­ku.

  Kysz - 11.04.2017 ALT
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Złe anio­ły i do­bre dia­bły, czyli naj­zwyklej­sze odw­rócenie ste­reoty­pów ja­ko prze­pis na udaną ko­medię w kon­wen­cji moé.

  Conquest - 9.04.2017
  Ocena: 8/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Chocola i Vanil­la, dwie młodziut­kie kan­dydat­ki do tro­nu Świa­ta Ma­gii, zo­stają wy­słane…
(Vol 1; Avellana 8.12.2007)

Wydano w Polsce

Dango