Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Magnificon Expo 2018

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Ko­lej­na opo­wieść ze świa­ta ga­lak­tycz­nych po­ciągów… Co cze­ka bo­haterów za na­stęp­nym ro­z­jaz­dem?

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Gdy ch­cesz zro­bić trzy zupełn­ie różne se­rie, ale masz środ­ki tyl­ko na trzy od­cin­ki.

  Slova - 23.06.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Ma­gia, nie­wia­sty i śp­iew. Wpa­dająca w ucho melodia, całk­iem cie­ka­wy tekst i… wo­kal, od którego więd­ną uszy.

  Enevi - 21.06.2018
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Episto­logra­fia le­kar­stwem na wszyst­ko.

  Karo - 19.06.2018
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Nie­codzien­ne życie nie­do­sko­na­łych ko­pii słyn­nych kom­po­zyto­rów. Jesz­cze więcej dźw­ięko­we­go chaosu od­le­gle przy­po­mi­na­jącego mu­zykę po­ważną.

  Avellana - 12.06.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Uro­cza i pełna hu­mo­ru opo­wieść o tym, że cza­sami war­to zmie­nić coś w swoim życiu. Kto chęt­ny na po­dróż na An­tark­ty­dę?

  Kysz - 7.06.2018
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Pełna ma­gii – do­słow­nie i w prze­nośni – opo­wieść o po­szuki­waniu swojego miej­sca w życiu.

  Avellana - 2.06.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Co ro­bią bo­hater­ki tej se­rii? Uro­cze rze­czy? A skąd! Całk­o­wicie kon­kret­ne… nic.

  Kysz - 31.05.2018
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Okruchy życia lek­ceważące wąt­ki obyczajowe. Ek­s­peryment chyba nie do końca świa­domy i z pew­no­ścią zupełn­ie nieu­dany.

  Karo - 29.05.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Pow­rót Go­ku i spółki na ma­ły ekran po wie­lu latach. Czy smo­czym kulom po­now­nie udało się pod­bić ser­ca fanów?

  ukloim - 26.05.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Szumi do­ko­ła las, czyli bi­wako­wanie w cie­niu góry Fudżi. W ze­stawie ma­my między in­nymi wspa­nia­ły po­kaz zi­mo­wej mo­dy kem­pin­go­wej, kuchen­ne in­spiracje (gril­lowe i nie tyl­ko), a tak­że Rin. Prze­de wszyst­kim Rin.

  Kysz - 24.05.2018
  Ocena: 9/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Druga z ko­lei płyta se­ria­lu Ghost in the Shell przy­nosi nam trzy od­cin­ki….
(Vol 2; Avellana 25.05.2006)

Wydano w Polsce

Polcon 2018