Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

NiuCon 7

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Praw­dopo­dob­nie naj­gor­sze anime wszech cza­sów. Ko­niecz­nie mu­sicie obej­rzeć!

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Cie­pła opo­wieść o dziew­czynie, która wi­dzi du­chy – całk­iem sym­pa­tycz­ny zbiór hi­sto­rii z życia jed­nej z naj­bar­dziej uczyn­nych bo­haterek anime.

  KamilW - 4.08.2015
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Nie o to chodzi, by złapać królicz­ka, ale by go­nić go.

  Tassadar - 2.08.2015
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Lato, grup­ka przy­ja­ciół i ta­jem­nicze wi­zje przy­szło­ści w se­rii zbu­dowanej ze sto­su od­pad­ków. Zde­cydowanie jeden wiel­ki nie­wy­pał.

  Kysz - 1.08.2015
  Ocena: 2/10
 • Zrzutka

  Drugie spot­ka­nie z młodocia­nym pre­ten­den­tem do ty­tu­łu naj­lep­sze­go ka­itou na świe­cie oraz ca­łym stadem jego zna­jomych i prze­ciw­ników.

  Avellana - 30.07.2015
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Ciężki jest los bo­hatera.

  Tassadar - 28.07.2015
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Od radosnego chaosu do sz­tam­po­we­go rato­wania świa­ta. A mo­głaby wyjść ta­ka faj­na se­ria…

  Avellana - 26.07.2015
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Zna­ko­mi­ty re­zonans po­między fabu­łą bar­dzo do­brej po­wie­ści młodzie­żowej a so­lid­nym wy­ko­na­niem przez Kyoto Anima­tion, czyli urze­ka­jąca hi­sto­ria pew­nej sz­kol­nej or­kie­stry dętej.

  The Beatle - 25.07.2015
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Słod­cy ch­łop­cy ro­biący słod­kie rze­czy, bądź (pa­rafrazując nie­co starą krasnoludz­ką pio­sen­kę): bi­sze, bi­sze, bi­sze, bi­sze, bi­sze, bi­sze, bi­sze, bi­sze. Tym razem w wer­sji „na ubo­go”.

  Kysz - 23.07.2015
  Ocena: 2/10
 • Zrzutka

  Udany ro­mans, prze­cięt­na se­ria przy­go­dowa i por­cja bi­shounenów na do­kład­kę.

  KamilW - 21.07.2015
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Rzecz o nie­ja­kim Yama­dzie, sied­miu cza­row­nicach i po­ca­łun­kach. To wła­ściwie wszyst­ko, co na­le­ży wie­dzieć przed roz­po­częciem se­an­su.

  Avellana - 19.07.2015
  Ocena: 8/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Na półm­et­ku se­rii epizodycz­ne hi­sto­rie za­czyna­ją już wy­raźn­ie ustępo­wać miej­sca…
(Vol 3; Avellana 4.12.2009)

Wydano w Polsce

Kyaa! - magazyn o animacji, mandze i kulturze japońskiej