Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Kyaa! - magazyn o animacji, mandze i kulturze japońskiej

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Wzrusza­jąca hi­sto­ria o ma­rze­niach, osadzona w Ja­po­nii u pro­gu wiel­kich prze­mian cywilizacyj­nych.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Prze­cięt­ny pi­lot po­ten­cjal­nej do­brej se­rii scien­ce­‑fic­tion, która jesz­cze nie pow­stała. Na za­chętę.

  Conquest - 28.03.2017
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Film fabu­lar­nie prze­cięt­ny, ale bar­dzo przy­jem­ny dla oka. Zde­cydowanie lep­szy od se­rii te­le­wizyj­nej.

  Avellana - 23.03.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Jak skutecz­nie ściągać na eg­zami­nie? Naj­le­piej użyć chińs­kiej tech­niki Shokat­su!

  Conquest - 21.03.2017
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Pełna gra­ficz­nego ro­z­ma­chu opo­wieść o dziew­czyn­ce, która próbu­je się od­na­leźć po tra­gicz­nej śmier­ci oj­ca. Film pięk­ny, ale po­zbawio­ny emo­cji.

  moshi_moshi - 19.03.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Anime kul­to­we czy dla nostal­gików?

  Obsédé - 16.03.2017 ALT
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Gdzie był Le­louch Lam­pero­uge, jak go nie by­ło? Po­zycja obo­wiąz­ko­wa dla mi­łośników Code Ge­ass: Han­gyaku no Le­louch, opo­wia­dająca o zma­ga­niach na eu­ro­pej­skim fron­cie.

  Conquest - 14.03.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Woj­na na pustyn­nej planecie, od­słona któraś tam.

  Slova - 12.03.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Prze­mysł anime od kuch­ni w opo­wie­ści, która zde­cydowanie nie jest ko­lej­ną hi­sto­rią grup­ki dziew­cząt z ro­z­gwieżdżonymi oczami i świe­tlaną przy­szło­ścią…

  Avellana - 11.03.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Prze­so­lony fi­lozoficz­no­‑nau­ko­wy bi­gos, w którym uświa­domio­na jed­nost­ka wy­stępuje prze­ciw­ko (an­ty)uto­pij­nej rze­czywisto­ści.

  Enevi - 9.03.2017
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Tran­s­hu­ma­nizm i amerykańs­ki im­peria­lizm. Brz­mi am­bit­nie jak na głupiut­kie ec­chi, praw­da?

  Conquest - 7.03.2017
  Ocena: 4/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Mi­sja ratun­ko­wa za­kończyła się suk­cesem, ale to nie zna­czy, że bo­hatero­wie mo­gą…
(Vol 2; Avellana 21.11.2008)

Wydano w Polsce

Dango