Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Animachina

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Ki­nowe stresz­cze­nie bar­dzo po­pular­nej se­rii Mo­bil Su­it Gun­dam 0079.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Sa­ga o To­mie – część ósma, czyli „po­każ kot­ku, co masz w środ­ku”.

  Diablo - 19.08.2014
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Pe­łen ak­cji i opo­wie­dzia­ny z ro­z­ma­chem „za­gubio­ny” epizod przy­gód na­sto­let­nich czołg­istek.

  Slova - 3.08.2014
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  W skrócie o anime: Tra­la li, tra­la la, mie­szu, mie­szu, ha ha ha. Brz­mi bez sen­su, ale we­so­ło? I tak właśnie się pre­zen­tu­je.

  Kysz - 2.08.2014
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Co wy­nik­nie ze spot­ka­nia cywilizacji Wschodu i Za­chodu? Chaos i jesz­cze raz chaos, tym razem w po­st­mo­der­nistycz­no­‑hi­sto­rycz­nym wy­daniu.

  Zegarmistrz - 31.07.2014
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Le­ciwe fan­tasy w klasycz­nym sty­lu, nie­stety za krót­k­ie, by wciągnąć wi­dza w wir zwario­wanych przy­gód.

  moshi_moshi - 29.07.2014
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Nie­śmiesz­na ko­media nie­ro­man­tycz­na uka­zująca pe­ry­petie życio­wych nieu­dacz­ników.

  Piotrek - 27.07.2014
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Bo­hater­ka z mózgiem, bo­scy ch­łop­cy, re­so­cja­lizacja, a na de­ser Göt­ter­däm­merung, czyli ko­lej­na ekranizacja gry oto­me. Tym razem całk­iem straw­na!

  Easnadh - 26.07.2014
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  (Nie)grzecz­ne dziew­czyn­ki gra­ją w ma­gicz­ne kar­ty, czyli o tym, że każdy kij ma dwa końce. A mo­że i więcej?

  Enevi - 24.07.2014
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Za­bi­li go i uciekł.

  Obsédé - 22.07.2014
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Nie­zbyt od­kryw­cza pro­duk­cja łącząca naj­po­pular­niej­sze cykle krymi­nal­ne z ga­tun­ku anime. Misz­masz o zmar­nowanym po­ten­cja­le z udzia­łem ja­pońs­kie­go Sher­loc­ka Hol­mesa i wnuka Ar­sène Lu­pina.

  Chudi X - 20.07.2014
  Ocena: 5/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Druga i ostat­nia część opar­tego na grze visual novel anime Ki­mi ga Nozomu…
(Vol 2; Shinpuu 21.08.2013)

Wydano w Polsce

anime.com.pl