Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Komikslandia

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Tro­chę mu­zyki, tro­chę sen­su, du­żo słod­kich ma­łolat pod różn­ymi kątami.

  Avellana - 23.01.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Nowa od­słona po­pular­nego se­ria­lu, na­kręcona w for­mie zbio­ru opo­wie­ści wy­branych przez fanów. Nie­łatwo do­rów­nać daw­nym przy­jem­nym wspom­nie­niom.

  Tassadar - 21.01.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Zma­ga­nia z wy­słan­nika­mi Króla De­mo­nów, ma­gia i mnóstwo pa­ro­dii – oto prze­pis na se­rię nie tyl­ko dla dzie­ci.

  Avellana - 16.01.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ab­s­trakt: ład­ni ch­łop­cy ro­bią rze­czy i cza­sem śp­ie­wają w przer­wie od pro­ble­mów eg­zysten­cjal­nych.

  Slova - 14.01.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Ręka, noga, mózg na ścia­nie, ist­na sz­mi­ra mo­cium pa­nie!

  Tassadar - 11.01.2018
  Ocena: 1/10
 • Zrzutka

  Baj­ka z po­przed­niej epo­ki.

  Slova - 7.01.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Ja­pończycy bio­rą na warsz­tat hi­sto­rię Lu­cyfera i… ro­bią z niej pra­wie-hen­tai.

  KamilW - 6.01.2018
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Jak prze­żyć wśród brutal­nych gan­gów, po­tworów po­żerających lu­dzi i han­dlarzy or­ga­na­mi, o wam­pirach nie wspo­mi­na­jąc, i nie osza­leć. Po­rad­nik w dwuna­stu efek­tow­nych czę­ściach.

  moshi_moshi - 4.01.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Hi­sto­ria ty­siąca zbie­gów oko­licz­no­ści, czyli ak­ty­wizacja NE­ET­‑a za po­mo­cą uczuć.

  KamilW - 28.12.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Sz­kol­na ko­media ro­man­tycz­na, tym razem w pi­kant­nym so­sie.

  Piotrek - 23.12.2017
  Ocena: 5/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Fabu­ła pierw­sze­go z fil­mów ki­nowych ob­ra­ca się wo­kół nowej po­staci – Sen­ny i jej…
(Vol 1; C.Serafin 1.05.2011)

Wydano w Polsce

Dango