Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Otaku.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Po­jedynek po­między stwór­ca­mi świa­ta kie­szon­ko­wych po­twor­ków właśnie się roz­po­czyna. Pierw­sza część fil­mo­wej trylogii Po­kémon.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Wła­ściciel de­mo­nicz­nej her­bacia­ni, po­ma­ga­jący youkai, oraz jego em­pa­tycz­ny asy­stent. Co po­szło nie tak?

  moshi_moshi - 1.10.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  W su­mie nie naj­gor­sza hi­sto­ria o lu­dziach ob­darzonych nad­na­tu­ral­nymi mo­ca­mi, którą po­grąża bo­hater – idio­ta i stro­na wi­zual­na.

  KamilW - 29.09.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Rzecz o wal­ce z prze­zna­cze­niem w cza­sach woj­ny, czyli to sa­mo od­grze­wane raz jesz­cze, tyl­ko w tro­chę mniej atrak­cyj­nym opa­ko­waniu i for­ma­cie.

  Nanami - 20.09.2016
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Całk­iem przy­jem­na w od­bio­rze hi­sto­ria spot­ka­nia człowie­ka i ro­bo­ta w po­stapo­ka­lip­tycz­nym świe­cie.

  KamilW - 18.09.2016
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Krót­ka opo­wieść o pew­nym tryto­nie i jego wy­baw­cy, czyli hi­sto­ria z po­ten­cja­łem, którą do­bi­ły brak po­mysłu i pie­niędzy.

  moshi_moshi - 13.09.2016
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  „Jestem Sa­ka­mo­to, nie słysza­łeś o mnie?” – czyli specyficz­na ko­media o sz­kol­nym życiu pew­nego licealisty, który jest bar­dziej „CO­OL” niż ja­ki­kol­wiek in­ny śmier­tel­nik chodzący po tym ziem­skim pa­dole.

  Nanami - 8.09.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Jed­na pio­sen­ka to za ma­ło na mu­sical. Cz­ter­dzie­ści cz­te­ry wo­jow­nicz­ki Pre­cu­re to za du­żo na film.

  Avellana - 4.09.2016
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Pro­log do gry Fi­nal Fan­tasy XV, który obej­rzeć mo­że za­rów­no fan, jak i laik, będący nie ty­le kupo­nem od­ciętym od zna­nej mar­ki, co po­ka­zem te­go, jak mo­gą wy­glądać współcze­sne anima­cje.

  Pottero - 3.09.2016
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Za­ginio­ny Nyan­ko­‑sen­sei w ro­li nia­ni, czyli ko­lej­na od­słona Nat­sume Yu­ujin­chou, tym razem w wer­sji na we­so­ło.

  moshi_moshi - 30.08.2016
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ka­nonicz­ne uzupełn­ie­nie se­rii w nie­ka­nonicz­nym wy­ko­na­niu.

  The Beatle - 28.08.2016
  Ocena: 9/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Wraz z na­dej­ściem grud­nia 2008 w skle­pach uka­zał się ostat­ni wo­lu­min se­rii…
(Vol 5; Enevi 28.01.2009)

Wydano w Polsce

Yatta.pl