Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Otaku.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Za­mia­na ciał, „śledz­two” w wy­ko­na­niu Wil­hel­mi­ny oraz po­szuki­wanie To­mo­ga­ra po­łączone z pro­ble­ma­mi ro­dzin­nymi. Nie­straw­na mie­szan­ka tyl­ko dla fanów.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Ucz­ciwie zro­bio­na bi­ja­ty­ka soft por­no. Być mo­że jed­na z lep­szych se­rii w swojej klasie.

  Grisznak - 8.12.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  We­so­łe jest życie ak­to­ra głoso­we­go. Sz­cze­gól­nie jeśli wy­gląda tak, jak w tym anime.

  Kysz - 1.12.2016
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Słod­kie dziew­czyn­ki i mechy zwia­stu­ją kłopo­ty. Tak po­ważne, że sa­mi twór­cy nie wie­dzie­li, jak so­bie z tym po­radzić!

  Enevi - 29.11.2016
  Ocena: 2/10
 • Zrzutka

  Słod­kie dziew­częta ro­bią swoje, mia­nowicie słod­kie rze­czy, po­mi­mo prze­ciw­no­ści losu, czyli ko­media moé ma­ło za­baw­na, lecz nie­od­par­cie sym­pa­tycz­na.

  Conquest - 27.11.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Długo ocze­ki­wana ad­ap­tacja gier o praw­niku uzna­na za win­ną roz­czaro­wania wi­dzów.

  Gamer2002 - 26.11.2016
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Opo­wieść o pa­sji i za­an­ga­żowaniu ob­dar­ta z… pa­sji i za­an­ga­żowania?! Przy­jem­ne, lecz w ogól­n­ym ro­z­rachun­ku bar­dzo prze­cięt­ne okruchy życia ze spor­to­wym tłem.

  Kysz - 24.11.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  W po­szuki­waniu skradzio­nego ar­tefak­tu, czyli zrealizowana z wiel­kim ro­z­ma­chem pro­duk­cja łącząca ele­men­ty anime i tra­dycyj­nego lal­ko­we­go te­atru te­le­wizji ro­dem z Taj­wanu.

  Enevi - 22.11.2016
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Słów kil­ka o zbawien­nym wpływie nur­ko­wania na cia­ło i du­cha.

  Tassadar - 20.11.2016
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Re­cep­ta na nowe życie, czyli pow­rót do sz­ko­ły po dzie­sięciu latach. Po­wiew świe­żo­ści w po­pular­nym ga­tun­ku.

  Piotrek - 19.11.2016
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Prze­moc czy CGI – co jest strasz­niej­sze w tym hor­ro­rze?

  Conquest - 17.11.2016
  Ocena: 7/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Trzydzie­ści lat mi­nęło od za­kończe­nia trze­ciej woj­ny świa­to­wej, w której po­żar­li się…
(Vol 1; Grisznak 7.02.2011)

Wydano w Polsce

Kyaa! - magazyn o animacji, mandze i kulturze japońskiej