Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Dango

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Sze­s­na­sto­let­nia So­ra przy­jeżdża do To­kio, aby spełn­ić swoje ma­rze­nie. Ekranizacja ko­lej­nej man­gi z cyklu So­meday’s Dreamers, która nie­stety na zaw­sze po­zostanie w cie­niu po­przed­nicz­ki.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Po co ko­mu harem w in­nym świe­cie, jeśli można mieć na co dzień wikt, opie­runek i puszy­sty ogon?

  Avellana - 21.07.2019
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Nie­ty­po­we po­dej­ście do wy­woływania wzruszeń. Se­ria rów­nie oryginal­na i spój­na, co nie­przystęp­na i męcząca.

  Karo - 16.07.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Gdyby Pig­ma­lion żył dzi­siaj, Ga­latea by­łaby fi­gur­ką bi­shoujo w ska­li 1/6.

  Avellana - 14.07.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Ko­media, mu­sical, bi­tew­niak z youkai, dwa drama­ty ro­dzin­ne, dwa ge­jow­skie ro­man­se oraz jesz­cze kil­ka in­nych rze­czy wepch­niętych w czas an­tenowy, w którym w żaden spo­sób te­go wszyst­kie­go zmie­ścić się nie da.

  Tablis - 11.07.2019
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Ko­lej­ny na­sto­latek za­trud­nio­ny w ro­li ko­repety­to­ra swoich sz­kol­nych ko­le­żanek… Nie trze­ba ge­niu­sza, by się do­myślić, co z te­go wy­nik­nie.

  Avellana - 7.07.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Od ze­ra do ca­łej klasy przy­ja­ciół! Ale bar­dzo ma­lut­ki­mi krocz­ka­mi…

  Avellana - 29.06.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Isto­ty z mi­tów i le­gend kon­tra urzęd­ni­czy be­ton.

  Avellana - 25.06.2019
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Pierw­szy z fil­mów to­warzyszących Hugt­to! Pre­cu­re. Pa­miętaj­cie, obiet­nic na­le­ży do­trzymywać!

  Avellana - 23.06.2019
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Oto nie­codzien­na po­dróż na skraj rze­czywisto­ści, która pro­wadzi po­przez od­mien­ne stany świa­domo­ści i kon­fun­du­je swą wie­lo­znacz­no­ścią.‎

  Filmowit R - 6.06.2019
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Gdzie prze­bie­ga gra­nica między fabu­lar­nym utworem a in­ter­neto­wym memem? Trze­cia te­le­wizyj­na od­słona przy­gód Ki­rito i spółki – tyl­ko dla naj­wytr­wal­szych fanów cyklu.

  Karo - 1.06.2019
  Ocena: 7/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Halo: Le­gends jest za­ska­kująco udaną an­to­logią, wy­daną w Pol­sce przez Ga­lapa­gos,...
(Vol 1; C.Serafin 31.01.2011)

Wydano w Polsce

Zapraszamy na Discord!