Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Kyuu.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Gro­mad­ka zwario­wanych wy­rzut­ków spo­łecz­nych spod mo­stu, blond We­nusjan­ka i młody biz­nes­men, któremu wy­dawało się, że jest nor­mal­ny – ko­lej­na ko­media ab­sur­dal­na od stu­dia SHAFT i Akiy­ukie­go Shin­bou.

JJ

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Ro­we­ro­we sza­leńs­two, czyli jak nie­po­zor­ny otaku zo­stał ko­larzem szoso­wym.

  moshi_moshi - 25.01.2015 ALT
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Piąt­ka dzie­cia­ków, su­per­mo­ce i… codzien­ne życie. Do­kład­nie tak, jak za­po­wia­da ty­tuł!

  Avellana - 24.01.2015
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Stara OAV z pro­sty­mi mi­łosnymi roz­ter­ka­mi. Szyb­ki za­strzyk shoujo dla na­gle po­trze­bu­jących.

  Slova - 22.01.2015
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Mor­dobi­cie, cier­pie­nie, więcej mor­dobi­cia i jesz­cze więcej cier­pie­nia. A do te­go ma­gicz­ne pa­nien­ki! Za­ska­kująco udana se­ria, po której ni­cze­go się nie spo­dzie­wano.

  Altramertes - 20.01.2015
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  To sa­mo go­rzej.

  Tablis - 18.01.2015
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Z ka­merą wśród zwie­rząt… Na Mar­sie.

  moshi_moshi - 17.01.2015
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Stara per­ła ja­pońs­kiej anima­cji, a za­razem pierw­szy krok na dro­dze do pow­stania stu­dia Ghi­bli.

  Slova - 15.01.2015
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Araragi i jego zbo­czone za­pędy w ko­lej­nej od­słonie se­rii… Cytu­jąc głów­ną bo­hater­kę tej czę­ści: „Yeah”.

  komilll - 13.01.2015
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Anime o sz­kol­nym klu­bie, które po­trafi wy­cisnąć coś nowe­go z dosz­częt­nie zużytego te­ma­tu? Sz­ko­da że tak bar­dzo nie wy­szło…

  Avellana - 11.01.2015
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ide­alista tra­fia do od­dzia­łu pro­fesjonal­nych za­bój­ców, by wy­mie­rzać sprawie­dliwość w imię uciśnio­nego lu­du. Przy­wiązywanie się do bo­haterów niew­ska­zane.

  Tassadar - 10.01.2015
  Ocena: 6/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
W drugiej po­łowie se­rii fabu­ła Last Exile an­ga­żuje wi­dza na wie­lu po­zio­mach….
(Vol 3; Avellana 12.03.2010)

Wydano w Polsce

Studio JG