Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Kyuu.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Słaby ro­mans i świet­ne okruchy życia, czyli o tym, że kukła śred­nio na­da­je się na part­nera.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Pierw­szy Gun­dam, skon­den­so­wany do po­staci trzech fil­mów. Nie­co po­prawio­na, po­ważn­iej­sza i bar­dziej dy­na­micz­na wer­sja se­rii te­le­wizyj­nej, w sam raz dla po­cząt­kujących fanów cyklu.

  Grisznak - 29.08.2015 ALT
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Rzecz o dwóch braciach, ma­rze­niach i ko­smo­sie. Rzad­ka per­ła obyczajowa dla nie­co doj­rzal­szych wi­dzów.

  Kysz - 27.08.2015
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Dziew­czyna z sak­shor­nem baryto­nowym by­łaby dla mnie pa­rą, czyli bar­dzo udana se­ria obyczajowa z mu­zyką klasycz­ną w tle.

  Cthulhoo - 25.08.2015 ALT
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Tur­niej zi­mo­wy czas za­kończyć, czyli ostat­nie spot­ka­nie z Kuro­ko i jego ko­le­ga­mi. Na placu bo­ju zo­stali już tyl­ko naj­lep­si!

  moshi_moshi - 23.08.2015
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Mo­gła być sen­sow­na hi­sto­ria w klima­tach scien­ce­‑fic­tion, a wy­szła pro­sta opo­wieść dla fanów okruchów życia i ro­man­su. Zmar­nowany po­ten­cjał czy jed­nak sym­pa­tycz­na se­ria?

  Norbi - 22.08.2015
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Stróż pra­wa pro­sto z pie­kieł, czyli pro­to­plasta, a raczej nieu­dany pro­to­typ Nin­ja Slay­era.

  komilll - 20.08.2015
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Nie wiem, czy bój­ka to lek na ca­łe zło świa­ta, ale przy­najm­niej w tym przy­pad­ku udało się dzięki niej stworzyć na­praw­dę udaną i sym­pa­tycz­ną se­rię.

  Avellana - 18.08.2015 ALT
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Więcej ko­smi­tów i więcej haremu. Tyl­ko dla sz­cze­rze za­in­tereso­wanych losami „Si­donii”.

  Tassadar - 16.08.2015
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Druga część przy­gód młodych cza­row­nic, tym razem dłużej i bar­dziej prze­widywal­nie, jed­nak tak sa­mo słod­ko. Ma­gicz­ną pa­radę czas za­cząć!

  komilll - 15.08.2015
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Opo­wieść o przy­jaźni, po­święceniu i obiet­nica wspa­nia­łej przy­go­dy. Nie­stety, Hun­ter X Hun­ter po­prze­staje na sa­mej obiet­nicy.

  Lynx lynx - 13.08.2015
  Ocena: 6/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
W drugiej po­łowie se­rii fabu­ła Last Exile an­ga­żuje wi­dza na wie­lu po­zio­mach….
(Vol 3; Avellana 12.03.2010)

Wydano w Polsce

 • zrzutka
  Wil­czych dzie­ci chyba nie trze­ba przed­stawiać – sądzę, że wy­star­czą dwie…
  (Vol 1; ursa 18.08.2015)
 • zrzutka
  Nie jestem wiel­kim fanem Szep­tu ser­ca, co jed­nak nie ozna­cza, że uważam ten film…
  (Vol 1; Sulpice9 24.01.2014)
 • zrzutka
  Laputa – pod­nieb­ny za­mek to jed­no z naj­bar­dziej nie­do­cenio­nych dzieł…
  (Vol 1; Sulpice9 13.01.2014)
 • zrzutka
  Nim roz­pocz­nę re­cen­zję, po­dzie­lę się z czytel­nika­mi pew­ną hi­sto­ryj­ką. Otóż ma­ło…
  (Vol 3; Shinpuu 3.11.2013)
Podlaski Festiwal Anime