Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Yatta.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Barw­ne fan­tasy w eu­ro­pej­skim sty­lu, które przyw­raca wia­rę w ja­pońs­kich scena­rzystów.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Każda woj­na ma swój po­czątek…

  Diablo - 16.10.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ty­tuł su­geruje, że w przy­pad­ku drugiej czę­ści jed­nego z naj­bar­dziej zwario­wanych anime w hi­sto­rii ma­my do czynie­nia z po­stępem względem pier­wow­zoru. Ale czy na pew­no? Mo­że jed­nak pod­ty­tuł po­winien brz­mieć „Re­gres­sive”?

  Filmowit R - 13.10.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Osie­ro­cony ch­łopiec i grup­ka uro­czych dzie­ciacz­ków. Por­cja słodyczy moc­no za­latu­jącej sz­tucz­no­ścią.

  Avellana - 27.09.2018
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Jak na­ryso­wać man­gę – krót­ki kurs w dwuna­stu od­cin­kach.

  Kysz - 25.09.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  „Ta­da­‑kun się nie za­ko­chu­je”? Cóż, być mo­że do tej po­ry nie miał od­po­wied­niej oka­zji.

  Avellana - 8.09.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  W świe­cie nie­skończonej wir­tu­al­nej rze­czywisto­ści ist­nie­je tyl­ko woj­na…

  Slova - 6.09.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Nieu­dane dziec­ko El­fen Lied i Ma­hou Shoujo Ma­doka Ma­gica. Umiar­ko­wanie in­ten­syw­ny spek­takl prze­mo­cy i głupo­ty, czyli śred­niak w swojej ma­ło am­bit­nej ka­tego­rii.

  Karo - 30.08.2018
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Stu­dio Trig­ger udowad­nia, że po­trafi stworzyć do­bre anime. Tym razem w ko­operacji, ale ważne, że efekt końc­owy jest udany.

  KamilW - 28.08.2018
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Mia­ły być ko­nio­‑les­bij­ko­‑sprin­ter­ko­‑idol­ki, a co wy­szło? Za­ska­kująco nor­mal­na i udana lek­ka se­ria spor­to­wa.

  Grisznak - 23.08.2018 ALT
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Pre­quel klasycz­nego Hokuto no Ken, osadzony w Szan­ghaju końca lat trzydzie­stych. Rzecz z ga­tun­ku „ko­chaj al­bo nie­na­widź”.

  Grisznak - 18.08.2018
  Ocena: 6/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Na trzy ostat­nie od­cin­ki Ka­rasa za­rów­no Ja­pończykom, jak i Po­lakom przy­szło…
(Vol 2; Pottero 6.06.2008)

Wydano w Polsce

Tokki - sklep internetowy