Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Yatta.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Ostatecz­na roz­prawa z Hakumen no Mo­no i za­mk­nięcie opo­wie­ści o Ushio i To­rze – klasycz­ny fi­nał klasycz­nego shounena.

Komentarze

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Ko­media czy hor­ror? Przy­go­dów­ka czy ro­mans? Słod­ka czy upior­na? Ta se­ria po­ka­zuje, że za­cie­ranie gra­nicy między ga­tun­ka­mi i sty­lami jest jak naj­bar­dziej możl­iwe.

  Avellana - 24.05.2020
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Pierw­sza mi­łość, sza­le­jące hor­mo­ny i seks – doj­rze­wanie we­dług Ma­ri Oka­dy.

  Enevi - 21.05.2020
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Uro­cza łącz­nicz­ka między świa­tem lu­dzi a de­mo­nów w po­go­ni za de­mo­nicz­ną idol­ką. A mia­ło być tak pięk­nie…

  moshi_moshi - 19.05.2020
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Wiecz­na woj­na w krainie plastelinowych lu­dzików.

  Avellana - 17.05.2020
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  O ch­łop­cach i klej­notach.

  Ancietejka - 14.05.2020
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Apetycz­ny i pe­łen uro­ku prze­wod­nik po pre­fek­tu­rze Yama­na­shi w dwuna­stu od­słonach.

  moshi_moshi - 12.05.2020
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Nowa se­ria, nowe twarze, nowa mu­zyka… Więc cze­mu to przy­po­mi­na od­grze­wany ko­tlet?

  Avellana - 10.05.2020
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Dla Kruków nad­szedł czas ro­z­łąki; jak po­radzą so­bie Hi­na­ta i Ka­gey­ama bez wspar­cia ko­le­gów? Kil­ka słów o tym, dlacze­go na­sze „ptasz­ki” po­win­ny trzymać się razem.

  moshi_moshi - 5.05.2020
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Tak krót­ka noc, tak wie­le po­wab­nych obiek­tów do re­cen­zji… Czy bo­hatero­wie staną na wy­so­ko­ści za­dania?

  Avellana - 3.05.2020
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Facet z głową kro­ko­dyla po świe­cie ma­gów chyżo po­pyla.

  Tassadar - 30.04.2020
  Ocena: 8/10
Komikslandia