Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Komikslandia

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Kr­wio­żer­cze be­stie z ko­smo­su atakujące Zie­mię, dziel­ni pi­loci za ste­rami gigan­tycz­nych ro­bo­tów, zwyczajowe za­tar­gi po­li­tycz­ne, trau­ma­tycz­ne wspom­nie­nia, drama­ty zwykłych cywilów i ro­man­se w jed­nost­ce woj­sko­wej. Pro­dukt klasy B, z aspiracja­mi, których nie udało się zrealizować.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Oryginal­na opo­wieść o codzien­no­ści i zmia­nach w życiu żywych krysz­tałów, oraz jed­no z naj­pięk­niej­szych anime CGI, ja­kie kie­dykol­wiek pow­stały.

  Tablis - 18.02.2018
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Od­wiecz­na wal­ka do­bra ze złem, wpływ wy­chowania na życio­we wy­bo­ry, ta­nia sen­sacja au­to­ra man­go­wej kr­wawej jat­ki czy też mo­że nie­ty­po­we po­dej­ście do te­ma­tu su­per­bo­haterów?

  Tassadar - 17.02.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Od nie­doj­dy do za­wodowe­go tan­cerza, czyli jak pe­wien na­sto­latek po­stanowił przejść życie w takt wal­ca.

  moshi_moshi - 15.02.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Nie masz skończonych osiem­na­stu lat i lu­bisz bez sen­su ryzyko­wać życiem? Uważasz, że jesteś nie­od­po­wie­dzial­na i roz­ch­wia­na emo­cjonal­nie? Jeśli tak, to cze­ka­my tyl­ko na Cie­bie! Przyjdź i zo­stań jed­ną z na­szych moé sport­smenek bez charak­teru!

  Kysz - 13.02.2018
  Ocena: 2/10
 • Zrzutka

  Ko­lej­ne bat­tle roy­ale… tłumy wi­watu­ją, roz­sza­lali fani ob­sy­pują twór­ców desz­czem pie­niędzy.

  Tablis - 11.02.2018
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Od­wiecz­na wal­ka ma­gów o Gra­ala, tym razem pro­wadzona w trybie drużynowym.

  Tassadar - 10.02.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Na­wie­dzony dom i jego nie­ty­po­wi miesz­kańcy zmie­nia­ją życie zwyczaj­nego licealisty na lep­sze. Udana mie­szan­ka ga­tun­ków, której nie zasz­ko­dziłaby sz­czyp­ta fol­k­lo­ru więcej.

  moshi_moshi - 8.02.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Za­bawa schema­tami czyli skrzyżowanie Wor­king!! z moé okruchami życia.

  Kysz - 6.02.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Ile sen­su ma za­wód nin­ja w cza­sie po­ko­ju? Wy­star­czająco wie­le, by zro­bić z te­go anime.

  Slova - 3.02.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Sil­ne, nie­zależne bo­hater­ki ja­ko pro­dukt ek­s­por­to­wy.

  Karo - 27.01.2018
  Ocena: 6/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
To zde­cydowanie naj­przyjem­niej­sza pod wie­lo­ma względami część se­rii: za­war­te na drugiej…
(Vol 2; Avellana 9.03.2010)

Wydano w Polsce

Śląskie Dni Fantastyki