Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Yatta.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Klasycz­na już se­ria przy­go­dowa z wąt­ka­mi hi­sto­rycz­nymi. Bez­dyskusyj­nie jed­no z naj­lep­szych spo­śród wy­świe­tlanych w Pol­sce anime.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Du­de lo­oks like a lady! (Aero­smith)

  Grisznak - 21.10.2014
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  De­tek­tyw po przej­ściach, za­gubio­na licealist­ka i dwaj na­sto­let­ni ter­ro­ry­ści, którzy próbu­ją otworzyć świa­tu oczy. Na co? Chyba na to, że Shi­nichi­rou Watana­be miał (ko­lej­ny) zły dzień…

  Enevi - 19.10.2014
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Pa­rafrazując ty­tu­ły roz­dzia­łów man­gi: At mid­ni­ght: Ten ka­mer­dyner wraca na scenę w ko­lej­nym se­zonie! I tym razem jest nie­mal­że ide­al­ny. Na­resz­cie.

  Easnadh - 18.10.2014
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ko­smi­ci, ob­cisłe kom­bi­nezony, su­per bro­nie i zmar­nowany po­ten­cjał. Ide­al­ny prze­pis stu­dia Brid­ge na znisz­cze­nie do­brego po­mysłu po­przez słabe wy­ko­na­nie i nie­prze­myślany scena­riusz.

  komilll - 16.10.2014
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Ty­po­wy ja­pońs­ki na­sto­latek w ro­li Ody Nobu­na­gi, czyli se­ria o wie­le cie­kaw­sza niż wska­zuje na to jej za­łożenie fabu­lar­ne.

  Grisznak - 14.10.2014
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Fascynująca po­dróż pan­cer­nika „Yama­to”, prze­nie­sio­na w cza­sie o cz­ter­dzie­ści lat. Przy­kład na to, że niek­tóre hi­sto­rie nie umie­rają mi­mo upływu dzie­sięcio­le­ci.

  Piotrek - 12.10.2014
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Za­bi­li go i uciekł.

  Slova - 11.10.2014 ALT
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  W każd­ym z nas kryje się ma­ły świat, choć więk­szość już o nim za­pom­nia­ła. Krót­ki film opisujący hi­sto­rię dwoj­ga z po­zoru zwykłych licealistów, których po­łączyła melodia, skrywająca strasz­ną prze­szłość.

  komilll - 9.10.2014
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  N jak Nostal­gia.

  Obsédé - 7.10.2014
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Dwie zwyczaj­ne licealist­ki próbu­ją być (lokal­nymi) idol­ka­mi… W udanej i sym­pa­tycz­nej se­rii anime.

  Avellana - 5.10.2014
  Ocena: 7/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Od­cinek 19. kończy ro­z­grywający się na zie­miach Im­perium epizod, za­ty­tu­łowany Wład­cy…
(Vol 4; Avellana 17.12.2009)

Wydano w Polsce

Komikslandia