Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Tokki - sklep internetowy

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Ocze­ki­waliśmy cu­du, a do­staliśmy tyl­ko do­bre anime fan­tasy.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Zwyczaj­na stu­dent­ka stara się od­na­leźć w świe­cie de­mo­nów. Na sz­czę­ście z po­mo­cą przy­chodzi jej ta­lent kulinar­ny, gdyż jak pow­szech­nie wia­domo, do­bre jedze­nie tak­że łago­dzi obyczaje.

  moshi_moshi - 20.11.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ja­pończyk prze­nosi się do świa­ta fan­tasy, od­słona ko­lej­na, tym razem wy­jąt­ko­wo udana.

  KamilW - 17.11.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Emo­cjonal­no­‑spor­to­wy rol­ler­coaster.

  Slova - 15.11.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Na­wet naj­lep­szą hi­sto­rię trze­ba umieć cie­ka­wie opo­wie­dzieć.

  Tassadar - 13.11.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Jeśli to ko­mer­cyj­na se­ria o idol­kach, to naj­lep­sza, ja­ką wi­dzia­łem.

  Karo - 10.11.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Sz­kol­ny obóz trenin­go­wy, a późn­iej eg­zamin na licen­cję tym­czaso­wą. Ciąg dal­szy opo­wie­ści o bo­haterach, jed­nocze­śnie klasycz­nej i nowator­skiej.

  Avellana - 8.11.2018
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  „Kruszar­ka Dżo kon­tr­ata­kuje”, czyli bar­dzo udana kon­ty­nuacja ki­nowe­go klasy­ka anime pod po­stacią dwuod­cin­ko­wej se­rii OVA.

  Filmowit R - 6.11.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Atak bez ty­tanów?

  Tassadar - 4.11.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Za­pom­nia­ny klasyk mecha anime GA­INAX­‑u, efek­tow­ny i za­ska­kujący bar­dziej niż nie­jed­na nowa se­ria.

  Tablis - 27.10.2018 ALT
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Obo­wiąz­ko­we uzupełn­ie­nie pro­gra­mu nau­ki bio­logii w liceum.

  Tassadar - 25.10.2018
  Ocena: 8/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Pol­ska edycja naj­bar­dziej oryginal­nego anime ro­ku 2009, zdobyw­cy wie­lu nomi­na­cji i…
(Vol 1; C.Serafin 20.04.2011)

Wydano w Polsce

Forum Kotatsu