Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Fantasmagoria - konwent

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Gdyby te­nis fak­tycz­nie tak wy­glądał, Wim­ble­don byłby rów­nie po­pular­ny, co Mi­strzostwa Świa­ta w piłce nożn­ej! Świet­na se­ria spor­to­wa z przym­rużeniem oka.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Ko­lej­na se­ria re­wolu­cjonizująca mo­tyw ma­hou shoujo, tym razem z su­rvivalem na pierw­szym planie. Do te­go bar­dzo udana!

  Conquest - 19.02.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ma­gicz­ne dziew­częta tym razem z praw­dziwą ma­gią. Tyl­ko dlacze­go z tak okrop­nie nieu­daną fabu­łą?

  Avellana - 18.02.2017
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  „Ro­z­bić coś o kant tyłka” na­bie­ra nowe­go zna­cze­nia.

  Slova - 16.02.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Sen­ne ja­pońs­kie mia­stecz­ko i jego mrocz­ne se­krety. Ko­lej­ne ob­darzone nad­na­tu­ral­nymi mo­ca­mi po­ko­le­nie wkracza na pierw­szy plan, by zmie­rzyć się z prze­szło­ścią ro­dziny Joestarów.

  Tassadar - 14.02.2017
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Przy­jaźń między ostat­nią żyjącą wiedźmą a księżn­icz­ką pod­czas wo­jen­nej za­wie­ruchy. Se­ria na pod­stawie oryginal­nego scena­riu­sza.

  Conquest - 12.02.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Kon­ty­nuacja losów dwóch za­ko­chanych par z pod­stawów­ki? Lep­sza? Nie, za to z bar­dziej wi­docz­nymi wadami.

  Avellana - 11.02.2017
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Trzydzie­sto­let­ni ka­rie­ro­wicz z po­mo­cą naj­słod­sze­go ta­nuki na świe­cie po­now­nie od­krywa uro­ki ro­dzin­nego mia­stecz­ka. Nie­zwykle udane okruchy życia dla wszyst­kich spragnio­nych cie­pła.

  moshi_moshi - 9.02.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Hi­sto­ria 502 Skrzydła Myśliw­skie­go „Brave Wit­ches”, czyli stu­dio Si­lver Link po­ka­zuje, jak zro­bić po­rząd­ne anime z uniwer­sum Strike Wit­ches.

  Grisznak - 7.02.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Za­bi­li go i uciekł, czyli Ajin w drugiej od­słonie!

  Conquest - 5.02.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Pa­rafrazując klasy­ka: kr­wi ty­le, że można by krytą żab­ką…

  Avellana - 4.02.2017
  Ocena: 8/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Chocola i Vanil­la, dwie młodziut­kie kan­dydat­ki do tro­nu Świa­ta Ma­gii, zo­stają wy­słane…
(Vol 1; Avellana 8.12.2007)

Wydano w Polsce

Studio JG