Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Yukicon VIII

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Pow­rót do Ja­pa­ri Par­ku, czyli spraw­dzanie, czy przy­pad­kiem nie da się wejść dwa razy do tej sa­mej rze­ki.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Za­pa­śnik na ratu­nek króle­stwu. Ko­lej­ne ko­medio­we anime fan­tasy dla nie­na­sy­conych fanów ga­tun­ku i po­szuki­waczy nie­wy­ma­ga­jącej ro­z­ryw­ki na zi­mo­we wie­czory.

  Tassadar - 16.01.2020
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Fascynująca po­dróż przez czas, ma­jąca ksz­tałc­ić i wy­chowywać. Z ca­łą ma­są rów­nie fascynujących nie­ścisło­ści i błędów.

  Piotrek - 12.01.2020
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Wal­ka o od­bu­dowanie cywilizacji w da­le­kiej przy­szło­ści. Ge­nial­ny na­sto­latek jedyną na­dzie­ją świa­ta na pow­rót do daw­nej świet­no­ści po ka­taklizmie, który za­mie­nił miesz­kańc­ów Zie­mi w ka­mień.

  Tassadar - 9.01.2020
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  „Prze­nie­sio­ny do in­nego świa­ta”, od­słona licho­‑wie­‑która. Bez żad­nych za­sko­czeń.

  Avellana - 5.01.2020
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Specyficz­na sz­ko­ła, gry o bar­dzo wy­so­kie staw­ki, sza­leńs­two… Po­win­no być in­teresująco – więc dlacze­go nie jest?

  Ancietejka - 2.01.2020
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Ma­mu­sia, ma­mu­si, ma­mu­si, ma­mu­się, z ma­mu­sią, o ma­mu­si… O ma­mu­siu!

  Avellana - 29.12.2019
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Mi­ja­ją dni, mie­siące, mi­ja rok – śp­ie­wał An­drzej Dąbrow­ski. Tak też dzie­je się w pro­gra­mie Re­LIFE, w którym uczest­niczy głów­ny bo­hater.

  Piotrek - 26.12.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Świe­żo upie­czona de­mo­nicz­ka kon­tra zmęczona życiem ma­hou shoujo w pełn­ej wdzięku i cie­pła ko­medii.

  Avellana - 22.12.2019
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Bo­hatero­wie z dwóch różn­ych świa­tów mu­szą współp­racować, by ch­ro­nić mia­sto przed złem. Ko­lej­ne po­dej­ście do do­brze zna­nego mo­ty­wu, nie­stety ani oryginal­ne, ani cie­ka­we.

  Ancietejka - 19.12.2019
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Bo­hater prze­nie­sio­ny do świa­ta przy­po­mi­na­jącego zna­ną mu grę kom­putero­wą, w cie­le swojej po­staci – wład­cy ciem­no­ści… Za­raz, czy te­go już gdzieś nie gra­li?

  Avellana - 15.12.2019
  Ocena: 4/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Cza­ro­dziej­ka z Księżyca to jeden z tych ty­tu­łów, które w latach 90. pra­wie każdy…
(Vol 1; Pottero 27.12.2015)

Wydano w Polsce

Otaku.pl