Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Tokki - sklep internetowy

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

In­wazja nie­zwykłych istot na kraj in­ny niż Stany Zjed­noczone? Nie do wia­ry? A jed­nak. Kon­fron­tację z mro­żącymi krew w żyłach re­alia­mi czas za­cząć.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Mesja­nizm po ja­pońs­ku, czyli ko­lej­na opo­wieść o tym, jak Ki­rit­sugu i Emiya próbo­wali urato­wać świat.

  Diablo - 22.03.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Od nor­mal­nej se­rii do czystego chaosu w dwana­ście od­cin­ków. W su­mie trze­ba by­ło zo­stać przy tej nor­mal­no­ści…

  Avellana - 10.03.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Ro­mans sz­kol­ny w ma­lut­kich (i słod­kich) pi­gułk­ach.

  Avellana - 3.03.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Słodycze nie są mo­że re­cep­tą na wszyst­ko – ale w tym przy­pad­ku oka­zały się re­cep­tą na bar­dzo udaną se­rię ma­hou shoujo.

  Avellana - 24.02.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Opis re­lacji z oso­bą nie­pełn­ospraw­ną ja­ko punkt wyj­ścia do ro­z­ważenia za­gad­nień ogól­n­ospo­łecz­nych. Ckliwa pro­duk­cja dla wi­zual­nych es­tetów, gdzie i fil­mo­wy prag­ma­tyk znaj­dzie coś dla sie­bie.

  Karo - 22.02.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Hans Ch­ristian An­der­sen po­wie­dział kie­dyś: „po­dróżować to żyć”. Do­kład­nie do tej złotej za­sady sto­sują się bo­hater­ki w tym anime.

  Kysz - 20.02.2018
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Oryginal­na opo­wieść o codzien­no­ści i zmia­nach w życiu żywych krysz­tałów, oraz jed­no z naj­pięk­niej­szych anime CGI, ja­kie kie­dykol­wiek pow­stały.

  Tablis - 18.02.2018
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Od­wiecz­na wal­ka do­bra ze złem, wpływ wy­chowania na życio­we wy­bo­ry, ta­nia sen­sacja au­to­ra man­go­wej kr­wawej jat­ki czy też mo­że nie­ty­po­we po­dej­ście do te­ma­tu su­per­bo­haterów?

  Tassadar - 17.02.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Od nie­doj­dy do za­wodowe­go tan­cerza, czyli jak pe­wien na­sto­latek po­stanowił przejść życie w takt wal­ca.

  moshi_moshi - 15.02.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Nie masz skończonych osiem­na­stu lat i lu­bisz bez sen­su ryzyko­wać życiem? Uważasz, że jesteś nie­od­po­wie­dzial­na i roz­ch­wia­na emo­cjonal­nie? Jeśli tak, to cze­ka­my tyl­ko na Cie­bie! Przyjdź i zo­stań jed­ną z na­szych moé sport­smenek bez charak­teru!

  Kysz - 13.02.2018
  Ocena: 2/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Na czwar­tej płycie Ghost in the Shell S.A.C. 2nd GIG, wy­danej 9 mar­ca 2007 r.,...
(Vol 4; IKa 15.04.2007)

Wydano w Polsce

Otaku.pl