Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Dzień Kultury Japońskiej

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Jeśli twoim ta­len­tem jest pi­sanie opo­wia­dań por­nogra­ficz­nych, a ko­le­żan­ki uważają cię za nieu­le­czal­nego zbo­czeńca, to nic straconego. Wciąż mo­żesz urato­wać świat, a przy­najm­niej kil­ka zbłąka­nych nie­wie­ścich dusz.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Opo­wieść o ma­gii w shounenowych klima­tach – ni­by nic nowe­go, a jed­nak wciąga!

  Kysz - 24.04.2014
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Błogo­sławieńs­two nie­skończonej mo­cy czy prze­kleńs­two nie­możl­iwe­go do udźw­ignięcia ciężaru? Klasycz­na animo­wana epo­peja na­pędzana nie­na­wi­ścią, du­mą, smut­kiem i mi­ło­ścią.

  Slova - 22.04.2014
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Przy­szła zi­ma, a wraz z nią oka­zja do re­wan­żu za prze­gra­ną w tur­nie­ju międzysz­kol­nym. Czy Kuro­ko i Ka­ga­mi wy­ko­rzystają szan­sę i udowod­nią Aomi­ne, że ist­nie­ją oso­by zdol­ne go po­ko­nać na par­kie­cie?

  moshi_moshi - 20.04.2014
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Pi­sane na ko­lanie uzupełn­ie­nie fi­na­łu Mi­rai Nik­ki. Po­zycja zde­cydowanie na­d­obo­wiąz­ko­wa.

  Chudi X - 19.04.2014
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Dwuna­sto­od­cin­ko­wy kurs ca­łowania w trud­nych warun­kach. Dla każd­ej czytel­nicz­ki Ta­nuki, która przy­pro­wadzi ko­le­żan­kę, pięćdzie­siąt pro­cent zniżki!

  Grisznak - 17.04.2014
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Wake Up Girls z Sen­dai kro­czą ku wy­stępo­wi w wiel­kim To­kio. Ciąg dal­szy hi­sto­rii o gru­pie sied­miu idolek z „pro­win­cji”.

  Piotrek - 15.04.2014
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Opo­wieść o ch­łopa­ku aspirującym do ro­li naj­więk­sze­go ban­dzio­ra w ca­łej sz­ko­le oraz o grup­ce znacz­nie bar­dziej od nie­go nie­bez­piecz­nych dziew­czyn.

  Cthulhoo - 13.04.2014
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ma­gia, mo­ce nad­przyro­dzone i wszel­kie pro­ble­my z te­go wy­nika­jące. Se­ria opar­ta na sz­tam­po­wych po­mysłach, ale bar­dzo spraw­nie zrealizowana.

  Avellana - 12.04.2014
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Fabu­ła po­ten­cjal­nego se­ria­lu te­le­wizyj­nego skle­jona w jeden od­cinek specjal­ny, czyli naj­prost­sza re­cep­ta na po­rażkę.

  Slova - 10.04.2014
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Lek­cja eko­nomii, po­li­ty­ki i so­cjologii pod przy­kryw­ką fan­tasy osadzonego w wir­tu­al­nej rze­czywisto­ści.

  Tassadar - 8.04.2014
  Ocena: 7/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Uro­czy film Hay­ao Miy­azakie­go nie każd­e­mu przy­pad­nie do gustu. Ro­zu­miem dlacze­go, w…
(Vol 1; Sulpice9 18.06.2013)

Wydano w Polsce

Yatta.pl