Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Kyaa! - magazyn o animacji, mandze i kulturze japońskiej

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

An­gelic Lay­er de­ka­dę późn­iej – więcej moé i drama­tur­gii, mniej sen­su i fabu­ły. Ca­łe sz­czę­ście, że nie za długo.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Ch­waleb­ny pow­rót (an­ty)bo­haterów z dzie­cińs­twa, czy mo­że nieu­dana próba od­grzania nie­zbyt świe­żego już ko­tle­ta?

  Lin - 30.05.2015
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Prze­cięt­na kon­ty­nuacja, która po­grąża do­brą po­przed­nicz­kę.

  KamilW - 28.05.2015
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Śred­nia se­ria klasy B, która nie­po­trzeb­nie szokuje wi­dza na si­łę.

  Gamer2002 - 26.05.2015
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Sie­dem Grze­chów Głów­nych wal­czy ze złem w pseu­dośre­dnio­wiecz­nej pseu­do­‑Eu­ro­pie. Nie­zła przy­go­dów­ka, która jed­nak nie spełn­ia po­kładanych w niej na­dziei.

  moshi_moshi - 24.05.2015
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Kr­wio­żer­cze ghu­le w na­tar­ciu. Wy­danie drugie – nie­po­prawio­ne.

  Lin - 23.05.2015
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  O smo­kach po raz ko­lej­ny oraz o zep­suciu do­brego po­mysłu słów kil­ka.

  KamilW - 21.05.2015
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Wo­jow­nicz­ki Pre­cu­re ratu­ją krainę lalek i pew­ną za­gubio­ną dziew­czyn­kę… W dość wąt­pliwej mo­ral­nie od­słonie cyklu.

  Avellana - 19.05.2015
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Pięciu dziel­nych ma­gicz­nych ch­łop­ców na zle­cenie różowe­go wom­bata ratu­je świat przed złym jeżykiem. A wszyst­ko to dzięki po­tędze mi­ło­ści!

  moshi_moshi - 17.05.2015
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ob­raz współcze­snego mia­sta i kul­tu­ry sie­cio­wej, wraz z ca­łą ich ener­gią i wew­nętrz­ną różn­orod­no­ścią.

  Tablis - 16.05.2015
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Ma­łe dziew­czyn­ki i ich du­że za­baw­ki, czyli jak nie och­raniać VIP­‑ów.

  KamilW - 14.05.2015
  Ocena: 6/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Piąte z ko­lei spot­ka­nie z ma­łymi cza­row­nica­mi nie przy­nosi wiel­kiej od­mia­ny w…
(Vol 5; Avellana 27.11.2008)

Wydano w Polsce

Otaku.pl