Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Dzień Kultury Japonii

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Ta­jem­nicza hi­sto­ria pew­nego nieu­danego ek­s­perymen­tu… Stu­dium mi­ło­ści, prze­kraczającej wszel­kie gra­nice.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Drugie se­ria­lowe po­dej­ście do Fate/stay ni­ght, tym razem na bazie in­nej ścieżki fabu­lar­nej z visual novel. W wer­sji fil­mo­wej już by­ło, a wy­dłużenie cza­su ekranowe­go wie­le nowe­go nie wnio­sło.

  Tassadar - 3.03.2015
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Przy­go­dy złodzie­ja­‑po­szuki­wacza przy­gód, tym razem w wer­sji dla młod­szych wi­dzów.

  Avellana - 1.03.2015
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Mo­tyw po­dróży w cza­sie prze­platany codzien­nym życiem człon­ków klu­bu astro­nomicz­nego, czyli nieu­dany „na­stęp­ca” Ste­ins;Ga­te.

  Jokobo - 28.02.2015
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Pro­ject D rusza na pod­bój gór­skich dróg w Ja­po­nii. Nowi prze­ciw­nicy, nowe warun­ki, nowe uczucia.

  Slova - 26.02.2015
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Sceny z życia małż­eńs­kie­go pew­nego otaku i jego zupełn­ie nor­mal­nej żony.

  moshi_moshi - 24.02.2015
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Rato­wanie świa­ta dzięki mo­cy kul­to­wej fryzury. Pa­ro­dia, mnóstwo radosnego chaosu i kosz­mar­na gra­fi­ka.

  Avellana - 22.02.2015
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Fi­nał przy­gód Chaiki i jej sa­bo­tażystów, czyli o tym, co mo­że pójść nie tak, gdy ch­cemy por­wać się z mo­ty­ką na Słońce.

  Sulpice9 - 21.02.2015
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Krew, krew, du­żo kr­wi… A nie, prze­praszam. Cen­zura, cen­zura, du­żo cen­zury…

  Lin - 19.02.2015
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Pa­nie i pa­nowie, oto rzecz nie­słychana – przy­jem­na w od­bio­rze haremów­ka nie tyl­ko dla fanów ga­tun­ku, do­prawio­na sz­czyp­tą ma­gii i nie epa­tu­jąca fan­ser­wisem. Gra­tis do­rzucono nie­zgor­sze­go pro­tago­nistę!

  Kysz - 17.02.2015
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Opo­wieść o rato­waniu za­pusz­czonego we­so­łego mia­stecz­ka, które jest czymś więcej niż się z po­zoru wy­daje…

  Avellana - 15.02.2015
  Ocena: 6/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Mei i Sat­suki prze­noszą się wraz z oj­cem na wieś, gdzie ma­ją za­miar roz­po­cząć nowe…
(Vol 1; C.Serafin 20.01.2013)

Wydano w Polsce

Forum Kotatsu