Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Tokki - sklep internetowy

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Pierw­sze kro­ki na dro­dze ka­rie­ry spor­to­wej w so­lid­nym, re­alistycz­nym wy­daniu. Jak wi­dać jest jesz­cze na­dzie­ja dla se­rii czysto spor­to­wych.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Księżn­icz­ka i Żaba kon­tra Skor­pion czyli wspo­mi­na­my stare anime…

  Diablo - 19.04.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Do­ro­sły Ja­pończyk prze­nosi się do świa­ta fan­tasy i lądu­je w cie­le pięt­na­sto­lat­ka oraz otrzymu­je nie­mal bo­ską moc… czy trze­ba pi­sać coś więcej?

  KamilW - 17.04.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Wiel­kie ma­łe przy­go­dy trój­ki dzie­cia­ków – dla od­mia­ny z mia­stem w tle.

  Avellana - 14.04.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Przer­wana po­dróż wie­lo­rybich dzie­ci za­gubio­nych na bez­kresnym oceanie pia­sku.

  Enevi - 5.04.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Bo­hater­ki trzech se­rii Pre­cu­re spie­szą z po­mo­cą miesz­kan­ce ma­gicz­nej krainy. Dla dzie­ci w ki­nie film ide­al­ny, dla wi­dzów przed mo­nito­rem – ta­ki so­bie.

  Avellana - 1.04.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Przy­kład na to, że pierw­sze wrażenie mo­że być bar­dzo mylące.

  Piotrek - 27.03.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Ko­lej­na od­słona sz­kol­nego ro­man­su z mo­ty­wem wie­lo­kąta ro­man­tycz­nego. Tro­chę po­ważn­iej­sza niż zwykle, ale nie­stety nie­oferująca w te­ma­cie ni­cze­go nowe­go.

  Kysz - 25.03.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Mesja­nizm po ja­pońs­ku, czyli ko­lej­na opo­wieść o tym, jak Ki­rit­sugu i Emiya próbo­wali urato­wać świat.

  Diablo - 22.03.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Od nor­mal­nej se­rii do czystego chaosu w dwana­ście od­cin­ków. W su­mie trze­ba by­ło zo­stać przy tej nor­mal­no­ści…

  Avellana - 10.03.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Ro­mans sz­kol­ny w ma­lut­kich (i słod­kich) pi­gułk­ach.

  Avellana - 3.03.2018
  Ocena: 7/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Ray nie mo­że mówić o sz­częśliwym dzie­cińs­twie. Przy­szła na świa­ta i spędziła pierw­sze…
(Vol 1; Grisznak 10.12.2008)

Wydano w Polsce

Kyuu.pl