Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Yatta.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Za­łożenia: in­spiro­wana ja­pońs­ką mi­to­logią opo­wieść o ka­płan­ce i jej obrońc­ach stających do wal­ki ze złem. Efekt końc­owy: Knuje™ bawią się w kot­ka i mysz­kę z nie­do­szłą ka­płan­ką i jej stad­kiem prze­ter­mi­nowanych pa­rówek.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Oto nie­codzien­na po­dróż na skraj rze­czywisto­ści, która pro­wadzi po­przez od­mien­ne stany świa­domo­ści i kon­fun­du­je swą wie­lo­znacz­no­ścią.‎

  Filmowit R - 6.06.2019
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Gdzie prze­bie­ga gra­nica między fabu­lar­nym utworem a in­ter­neto­wym memem? Trze­cia te­le­wizyj­na od­słona przy­gód Ki­rito i spółki – tyl­ko dla naj­wytr­wal­szych fanów cyklu.

  Karo - 1.06.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Oto ko­smicz­na hi­sto­ria o mi­ło­ści, wier­no­ści oraz nad­mier­nej pręd­ko­ści, która…

  Filmowit R - 30.05.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Po­myślałby kto, że nie ma sen­su re­animo­wać gnijącego trupa, ale pan­cer­ny po­ciąg zom­bi da­lej jedzie przed sie­bie…

  Enevi - 28.05.2019
  Ocena: 2/10
 • Zrzutka

  Po­dróż w celu rato­wania baśnio­wych świa­tów. Po­mysł nie ta­ki ostat­ni, wy­ko­na­nie spar­to­lone kom­plet­nie.

  Avellana - 25.05.2019
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Klasycz­na se­ria spor­to­wa w jesz­cze jed­nej od­słonie, tym razem po­święconej su­mo!

  moshi_moshi - 23.05.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  So­lid­na i pełna na­pięcia opo­wieść o uciecz­ce z za­rządzanego przez de­mo­ny sie­ro­cińca.

  Tablis - 21.05.2019
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Po­łącze­nie Ma­trixa z pierw­szym fil­mo­wym Star Trekiem, czyli King­sajz po ja­pońs­ku. Brz­mi jak ka­tastro­fa? Na sz­czę­ście nią nie jest.

  Filmowit R - 18.05.2019
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ciąg dal­szy przy­gód pra­cow­ników de­mo­nicz­nej her­baciar­ni, po­ma­ga­jącym youkai. Tym razem wszyst­ko po­szło jak trze­ba.

  moshi_moshi - 16.05.2019
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Ekranizacja klasycz­nej man­gi Go Na­ga­ia, nie­ty­po­wo za­mówio­na przez amerykańs­ki Net­flix, lecz ty­po­wo jak dla re­żyse­ra Ma­sa­akie­go Yuasy am­bit­na, oryginal­na oraz in­ten­syw­na.

  Tablis - 14.05.2019
  Ocena: 9/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
W drugiej po­łowie se­rii fabu­ła Last Exile an­ga­żuje wi­dza na wie­lu po­zio­mach….
(Vol 3; Avellana 12.03.2010)

Wydano w Polsce

Studio JG