Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Forum Kotatsu

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Pra­wo, po­rządek i mózgow­nice.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Kon­ty­nuacja bar­dziej in­ten­syw­na, a w efek­cie ciut lep­sza od po­przed­nicz­ki, ale na­dal nie­po­trafiąca wy­ek­s­po­nować swoich za­let.

  The Beatle - 18.10.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Uro­cze pie­czywo i ch­rupiące dziew­czyny? Że ni­by coś tu jest nie tak? Ee­ee tam – ważne, że cu­kier się zga­dza!

  Kysz - 16.10.2016
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Prze­gląd cu­de­niek, ja­kie otrzymu­jemy, da­jąc utalen­to­wanym ja­pońs­kim twór­com wol­ną rękę przy tworze­niu krót­k­o­metrażowych fil­mów.

  Tablis - 15.10.2016
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Hyouka, czyli kie­dy ch­łopak po­zna­je dziew­czynę… zna­czy Sher­lock… zna­czy Oreki.

  KagamiOneeSama - 11.10.2016 ALT
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Sa­gi o Il­lyi, Miyu tu­dzież Czar­nej ciąg dal­szy. O dzi­wo, na­dal jest to straw­ne i fabu­lar­nie po­suwa się do przodu.

  Diablo - 6.10.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Hi­sto­ria zwyczaj­nego człowie­ka i jego po­dróży w celu… No właśnie, o czym to tak wła­ściwie jest?

  Altramertes - 4.10.2016
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Wła­ściciel de­mo­nicz­nej her­baciar­ni, po­ma­ga­jący youkai, oraz jego em­pa­tycz­ny asy­stent. Co po­szło nie tak?

  moshi_moshi - 1.10.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  W su­mie nie naj­gor­sza hi­sto­ria o lu­dziach ob­darzonych nad­na­tu­ral­nymi mo­ca­mi, którą po­grąża bo­hater – idio­ta i stro­na wi­zual­na.

  KamilW - 29.09.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Rzecz o wal­ce z prze­zna­cze­niem w cza­sach woj­ny, czyli to sa­mo od­grze­wane raz jesz­cze, tyl­ko w tro­chę mniej atrak­cyj­nym opa­ko­waniu i for­ma­cie.

  Nanami - 20.09.2016
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Całk­iem przy­jem­na w od­bio­rze hi­sto­ria spot­ka­nia człowie­ka i ro­bo­ta w po­stapo­ka­lip­tycz­nym świe­cie.

  KamilW - 18.09.2016
  Ocena: 8/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Od­cinek 19. kończy ro­z­grywający się na zie­miach Im­perium epizod, za­ty­tu­łowany Wład­cy…
(Vol 4; Avellana 17.12.2009)

Wydano w Polsce

Yatta.pl