Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Studio JG

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Sa­ilor­ki na żywo – czyli jak za­łatać kil­ka dziur w scena­riu­szu in­nymi dziu­rami w scena­riu­szu. Lub ina­czej: ocze­ki­wana pro­duk­cja, która by­ła naj­więk­szym za­le­wem ki­czu w hi­sto­rii se­rii live w ciągu ostat­nich kil­ku lat.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Re­stau­racja z in­nego świa­ta, czyli przy­kład na to, że nie zaw­sze jest do­brze, jeśli apetyt ro­śnie w mia­rę jedze­nia.

  Avellana - 9.12.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Deus ex ma­chi­na w krainie fabu­lar­nych sza­blo­nów.

  Karo - 7.12.2017
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Spełn­ie­nie mo­krego snu nie­jed­nego otaku, czyli osza­łamia­jąca ka­rie­ra uz­dol­nio­nego pro­gra­mi­sty w świe­cie fan­tasy.

  KamilW - 5.12.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Drew­nia­ne kukły w ch­wytającym za ser­ce ro­man­sie. Sym­fo­nia w dwuna­stu ziew­nięciach.

  Avellana - 2.12.2017
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Uczymy się jeździć na ro­we­rach ze słod­ki­mi dziew­czyn­ka­mi. Sz­ko­da, że one sa­me te­go nie po­trafią.

  Kysz - 28.11.2017
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  We współcze­snym mo­bil­nym świe­cie miej­sce digimo­nów zaj­mu­ją app­mo­ny. Nie­stety, nowa od­słona nie ozna­cza nowe­go otwar­cia – wszyst­ko zo­staje po staremu.

  Avellana - 25.11.2017
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Za­ska­kująca i wzrusza­jąca po­dróż w głąb ta­jem­niczej Ot­ch­łani.

  Tablis - 23.11.2017
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Czysta słodycz.

  Kysz - 21.11.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Jak zep­suć prze­cięt­ną se­rię, czyli czwar­ty i naj­gor­szy do­tych­czas klon Sen­ki Zes­shou Sym­phogear.

  Piotrek - 19.11.2017
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Na pierw­szy rzut oka sa­ty­ra na śro­dowisko gra­czy kom­putero­wych, w rze­czywisto­ści – klasycz­na ko­media po­myłek.

  Avellana - 18.11.2017
  Ocena: 7/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Trzydzie­ści lat mi­nęło od za­kończe­nia trze­ciej woj­ny świa­to­wej, w której po­żar­li się…
(Vol 1; Grisznak 7.02.2011)

Wydano w Polsce

Kyuu.pl