Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Yatta.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Lu­dzie, którzy by­li zbyt przy­wiązani do życia, pow­raca­ją po śmier­ci, by za­bi­jać nie­win­ne ofia­ry. Jedynie nieu­mar­łe na­sto­lat­ki i zbo­cze­ni mnisi sto­ją po­między ni­mi a nie­świa­domą za­gro­żenia ludz­ko­ścią!

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  W ocze­ki­waniu na czwar­tą od­słonę ki­nowe­go Evan­gelio­na nie­spo­dzie­wanie wy­rasta mu nie lada kon­kuren­cja.

  Slova - 14.07.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Za­miast opo­wie­ści o po­ko­nywaniu własnych ogra­niczeń i ek­s­ploro­waniu po­d­wod­nego świa­ta – młócenie wym­łóconej już słomy.

  Avellana - 7.07.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Gdy rol­nik szuka żony a widz znaj­du­je pa­rów­ki.

  Obsédé - 3.07.2018 ALT
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  On, ona i pierw­sza mi­łość… Do­bry po­mysł nie wy­star­czy, jeśli resz­ta fabu­ły grzęźn­ie w schema­tach.

  Avellana - 1.07.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Gdy ch­cesz zro­bić trzy zupełn­ie różne se­rie, ale masz środ­ki tyl­ko na trzy od­cin­ki.

  Slova - 23.06.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Ma­gia, nie­wia­sty i śp­iew. Wpa­dająca w ucho melodia, całk­iem cie­ka­wy tekst i… wo­kal, od którego więd­ną uszy.

  Enevi - 21.06.2018
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Episto­logra­fia le­kar­stwem na wszyst­ko.

  Karo - 19.06.2018
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Nie­codzien­ne życie nie­do­sko­na­łych ko­pii słyn­nych kom­po­zyto­rów. Jesz­cze więcej dźw­ięko­we­go chaosu od­le­gle przy­po­mi­na­jącego mu­zykę po­ważną.

  Avellana - 12.06.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Uro­cza i pełna hu­mo­ru opo­wieść o tym, że cza­sami war­to zmie­nić coś w swoim życiu. Kto chęt­ny na po­dróż na An­tark­ty­dę?

  Kysz - 7.06.2018
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Pełna ma­gii – do­słow­nie i w prze­nośni – opo­wieść o po­szuki­waniu swojego miej­sca w życiu.

  Avellana - 2.06.2018
  Ocena: 8/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Nie spo­sób zliczyć, ileż to razy fani anime za­łamywali i pew­nie jesz­cze będą za­łamywać…
(Vol 1; Grisznak 16.03.2010)

Wydano w Polsce

Komikslandia