Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Dzień Kultury Japońskiej

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Kar­to­flopie­sek i przy­ja­cie­le – pełna wdzięku opo­wieść dla najm­łod­szych.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Dwuna­sto­od­cin­ko­wy kurs ca­łowania w trud­nych warun­kach. Dla każd­ej czytel­nicz­ki Ta­nuki, która przy­pro­wadzi ko­le­żan­kę, pięćdzie­siąt pro­cent zniżki!

  Grisznak - 17.04.2014
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Wake Up Girls z Sen­dai kro­czą ku wy­stępo­wi w wiel­kim To­kio. Ciąg dal­szy hi­sto­rii o gru­pie sied­miu idolek z „pro­win­cji”.

  Piotrek - 15.04.2014
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Opo­wieść o ch­łopa­ku aspirującym do ro­li naj­więk­sze­go ban­dzio­ra w ca­łej sz­ko­le oraz o grup­ce znacz­nie bar­dziej od nie­go nie­bez­piecz­nych dziew­czyn.

  Cthulhoo - 13.04.2014
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ma­gia, mo­ce nad­przyro­dzone i wszel­kie pro­ble­my z te­go wy­nika­jące. Se­ria opar­ta na sz­tam­po­wych po­mysłach, ale bar­dzo spraw­nie zrealizowana.

  Avellana - 12.04.2014
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Fabu­ła po­ten­cjal­nego se­ria­lu te­le­wizyj­nego skle­jona w jeden od­cinek specjal­ny, czyli naj­prost­sza re­cep­ta na po­rażkę.

  Slova - 10.04.2014
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Lek­cja eko­nomii, po­li­ty­ki i so­cjologii pod przy­kryw­ką fan­tasy osadzonego w wir­tu­al­nej rze­czywisto­ści.

  Tassadar - 8.04.2014
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  W cza­sie desz­czu dzie­ci się nudzą… W sz­ko­le rów­nież, na­wet bar­dziej!

  moshi_moshi - 6.04.2014
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Jed­na z nie­wie­lu w mia­rę re­alistycz­nych prób przed­stawie­nia te­ma­tu ja­pońs­kich idolek prze­cięt­nemu wi­dzowi. Nie­stety, nie do końca udana.

  Piotrek - 5.04.2014
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Krót­ka ka­ryka­tu­ra nie­złego pier­wow­zoru czyli ja­kiej de­cyzji nie po­dej­mo­wać, ekranizując man­gę go­re.

  Matsurika - 3.04.2014
  Ocena: 1/10
 • Zrzutka

  Co da­ło się spa­prać w kon­ty­nuacji udanej se­rii? Wszyst­ko, mo­że z wy­łącze­niem gra­fi­ki.

  Avellana - 1.04.2014
  Ocena: 2/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Spo­koj­ny i głębo­ki film Isao Ta­ka­haty do­cze­kał się pol­skie­go wy­dania, przy­go­to­wanego…
(Vol 1; Sulpice9 6.05.2013)

Wydano w Polsce

Otaku.pl