Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Kyuu.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Nie­spełna sied­mio­mi­nuto­wy te­le­dysk anime nie jest rze­czą war­tą wzmian­ki i re­cen­zowania… Chyba, że stworzy go ktoś ta­ki, jak Hay­ao Miy­azaki.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Myśle­li­ście, że na pod­stawie mang au­tor­ki Jun­jou Ro­man­tica da się zro­bić tyl­ko głupiut­kie ro­man­tycz­ne ko­medyj­ki? To źle myśle­li­ście.

  Easnadh - 28.03.2015
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Po­now­na próba wskrze­sze­nia le­gen­dy. Se­ria, po której nikt nie spo­dzie­wał się wie­le, a od której do­staliśmy jesz­cze mniej.

  Zegarmistrz - 26.03.2015
  Ocena: 2/10
 • Zrzutka

  Wiel­kie wi­dowisko z udzia­łem dzie­więciu już drużyn Pret­ty Cu­re. Pięk­ne wi­zual­nie, miałk­ie fabu­lar­nie, ale jak na film dla dzie­ci i tak jest nieźle.

  Avellana - 24.03.2015
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Zniu­an­so­wana ekranizacja baśni Opo­wieść o zbie­raczu bam­bu­sa – naj­bar­dziej wy­sma­ko­wany z do­tych­czaso­wych fil­mów stu­dia Ghi­bli.

  Tablis - 22.03.2015
  Ocena: 10/10
 • Zrzutka

  Pięć dziew­czyn, dla których sz­ko­ła jest do­mem, oraz nowy uczeń, który od­krywa ich staran­nie skrywaną prze­szłość. Dramat z du­żą daw­ką fan­ser­wisu.

  komilll - 21.03.2015
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  „Po­wiedz mi, ja­kie­go ko­loru ch­cesz być?”

  The Beatle - 19.03.2015 ALT
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Czy war­to od­dać przy­szłość za życie wśród pięk­nych wspom­nień? Eki­pa Do­ki­Doki! Pre­cu­re w obo­wiąz­ko­wym wy­stępie na du­żym ekranie.

  Avellana - 17.03.2015
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Za kulisami zmian, ja­kie przy­nio­sła epo­ka Meiji, do roz­pętania nowej woj­ny szy­kuje się żąd­ny zem­sty i władzy upiór prze­szło­ści. Czy wędro­wiec Ken­shin, który przy­siągł nie za­bi­jać, zdoła stawić mu czoła i urato­wać po­kój?

  ursa - 15.03.2015
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ekranizacja gry rand­ko­wej bez głów­nego bo­hatera? To się nie mo­gło udać…

  Jokobo - 14.03.2015
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Bo mnie się góry ko­ja­rzą… ze słod­ki­mi dziew­czętami. Se­rio? Tym razem jak naj­bar­dziej se­rio!

  Kysz - 12.03.2015
  Ocena: 7/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
W XVII­‑wiecz­nym Pa­ryżu z wód Ta­mi­zy wy­łowio­na zo­staje dryfująca trum­na. Na jej po­krywie…
(Vol 1; Zegarmistrz 26.10.2008)

Wydano w Polsce

Kyaa! - magazyn o animacji, mandze i kulturze japońskiej