Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Yatta.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Zem­sta ja­ko mo­ty­wacja do zdobycia sławy? Po­mysł nie do końca oryginal­ny, za to obie­cu­jący. Ja­ka sz­ko­da, że w efek­cie otrzymu­jemy se­rię z na­praw­dę du­żym po­ten­cja­łem, ale nie­stety zmar­nowanym.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Zma­ga­nia z wy­słan­nika­mi Króla De­mo­nów, ma­gia i mnóstwo pa­ro­dii – oto prze­pis na se­rię nie tyl­ko dla dzie­ci.

  Avellana - 16.01.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ab­s­trakt: ład­ni ch­łop­cy ro­bią rze­czy i cza­sem śp­ie­wają w przer­wie od pro­ble­mów eg­zysten­cjal­nych.

  Slova - 14.01.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Ręka, noga, mózg na ścia­nie, ist­na sz­mi­ra mo­cium pa­nie!

  Tassadar - 11.01.2018
  Ocena: 1/10
 • Zrzutka

  Baj­ka z po­przed­niej epo­ki.

  Slova - 7.01.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Ja­pończycy bio­rą na warsz­tat hi­sto­rię Lu­cyfera i… ro­bią z niej pra­wie-hen­tai.

  KamilW - 6.01.2018
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Jak prze­żyć wśród brutal­nych gan­gów, po­tworów po­żerających lu­dzi i han­dlarzy or­ga­na­mi, o wam­pirach nie wspo­mi­na­jąc, i nie osza­leć. Po­rad­nik w dwuna­stu efek­tow­nych czę­ściach.

  moshi_moshi - 4.01.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Hi­sto­ria ty­siąca zbie­gów oko­licz­no­ści, czyli ak­ty­wizacja NE­ET­‑a za po­mo­cą uczuć.

  KamilW - 28.12.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Sz­kol­na ko­media ro­man­tycz­na, tym razem w pi­kant­nym so­sie.

  Piotrek - 23.12.2017
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Psy­choana­litycz­na wy­prawa w głąb snów… Jak wi­dać, każdy te­mat da się spa­prać, jeśli się tyl­ko ch­ce.

  Avellana - 16.12.2017
  Ocena: 2/10
 • Zrzutka

  Re­stau­racja z in­nego świa­ta, czyli przy­kład na to, że nie zaw­sze jest do­brze, jeśli apetyt ro­śnie w mia­rę jedze­nia.

  Avellana - 9.12.2017
  Ocena: 6/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Wraz z na­dej­ściem grud­nia 2008 w skle­pach uka­zał się ostat­ni wo­lu­min se­rii…
(Vol 5; Enevi 28.01.2009)

Wydano w Polsce

Kyaa! - magazyn o animacji, mandze i kulturze japońskiej