Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Animatsuri 2018

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Stary, mniej lub bar­dziej spraw­dzony po­mysł ze znisz­cze­niem świa­ta oraz bo­hater, który ja­ko jedyny mo­że za­pa­nować nad żywio­łami.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Nie­codzien­ne życie nie­do­sko­na­łych ko­pii słyn­nych kom­po­zyto­rów. Jesz­cze więcej dźw­ięko­we­go chaosu od­le­gle przy­po­mi­na­jącego mu­zykę po­ważną.

  Avellana - 12.06.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Uro­cza i pełna hu­mo­ru opo­wieść o tym, że cza­sami war­to zmie­nić coś w swoim życiu. Kto chęt­ny na po­dróż na An­tark­ty­dę?

  Kysz - 7.06.2018
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Pełna ma­gii – do­słow­nie i w prze­nośni – opo­wieść o po­szuki­waniu swojego miej­sca w życiu.

  Avellana - 2.06.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Co ro­bią bo­hater­ki tej se­rii? Uro­cze rze­czy? A skąd! Całk­o­wicie kon­kret­ne… nic.

  Kysz - 31.05.2018
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Okruchy życia lek­ceważące wąt­ki obyczajowe. Ek­s­peryment chyba nie do końca świa­domy i z pew­no­ścią zupełn­ie nieu­dany.

  Karo - 29.05.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Pow­rót Go­ku i spółki na ma­ły ekran po wie­lu latach. Czy smo­czym kulom po­now­nie udało się pod­bić ser­ca fanów?

  ukloim - 26.05.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Szumi do­ko­ła las, czyli bi­wako­wanie w cie­niu góry Fudżi. W ze­stawie ma­my między in­nymi wspa­nia­ły po­kaz zi­mo­wej mo­dy kem­pin­go­wej, kuchen­ne in­spiracje (gril­lowe i nie tyl­ko), a tak­że Rin. Prze­de wszyst­kim Rin.

  Kysz - 24.05.2018
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Atrak­cyj­ni ch­łop­cy i po­pular­ne ma­skot­ki – prze­pis (nie)do­sko­na­ły na se­rię pro­mo­cyj­ną.

  Avellana - 22.05.2018
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Prak­tycz­ny po­rad­nik dla hodow­ców mu­mii, smo­ków, oni i in­nych nad­na­tu­ral­nych stworzeń.

  moshi_moshi - 19.05.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Na pierw­szy rzut oka kon­tro­wer­syj­ny ro­mans z du­żą różn­icą wie­ku między bo­haterami. Po bliższym przyj­rze­niu się – na­stro­jowe okrusz­ki o doj­rze­waniu i ak­cep­tacji sie­bie. A wszyst­ko to po­da­ne w prze­pięk­nej oprawie gra­ficz­nej!

  Kysz - 17.05.2018
  Ocena: 8/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Cza­ro­dziej­ka z Księżyca to jeden z tych ty­tu­łów, które w latach 90. pra­wie każdy…
(Vol 1; Pottero 27.12.2015)

Wydano w Polsce

Magnificon Expo 2018