Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Komikslandia

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Anime opar­te na zna­nej se­rii gier Fi­nal Fan­tasy – do­kład­niej na czę­ści piątej. Nie­stety, fani się roz­czarują…

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Sceny z życia za­ko­chanej asy­stent­ki wziętego man­ga­ki, czyli jak bar­dzo praw­dziwe życie różni się od lu­kro­wanego shoujo. Pod­czas se­an­su radzi się zrezygnować z pi­cia i jedze­nia, gdyż mo­że się to skończyć tra­gicz­nie.

  moshi_moshi - 30.10.2014
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Całk­iem sym­pa­tycz­na, choć głupiut­ka ko­media shoujo­‑ai.

  Grisznak - 28.10.2014
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Czyżby sy­tu­acja życio­wa To­mo­kie­go unor­mo­wała się? Ależ skąd, kłopo­tów jesz­cze przy­będzie! Ta­koż oka­załych pier­si.

  Slova - 26.10.2014
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Pe­ry­petie pe­chowe­go kon­trak­to­ra pew­nej cza­row­nicy.

  Avellana - 25.10.2014
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  So­lid­ne okruchy życia będące hołd­em dla mat­ki, po­święca­jącej ca­łe życia dla dzie­ci. Wzrusza­jąca hi­sto­ria o do­rastaniu, zrealizowana z ki­nowym ro­z­ma­chem.

  komilll - 23.10.2014 ALT
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Du­de lo­oks like a lady! (Aero­smith)

  Grisznak - 21.10.2014
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  De­tek­tyw po przej­ściach, za­gubio­na licealist­ka i dwaj na­sto­let­ni ter­ro­ry­ści, którzy próbu­ją otworzyć świa­tu oczy. Na co? Chyba na to, że Shi­nichi­rou Watana­be miał (ko­lej­ny) zły dzień…

  Enevi - 19.10.2014
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Pa­rafrazując ty­tu­ły roz­dzia­łów man­gi: At mid­ni­ght: Ten ka­mer­dyner wraca na scenę w ko­lej­nym se­zonie! I tym razem jest nie­mal­że ide­al­ny. Na­resz­cie.

  Easnadh - 18.10.2014
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ko­smi­ci, ob­cisłe kom­bi­nezony, su­per bro­nie i zmar­nowany po­ten­cjał. Ide­al­ny prze­pis stu­dia Brid­ge na znisz­cze­nie do­brego po­mysłu po­przez słabe wy­ko­na­nie i nie­prze­myślany scena­riusz.

  komilll - 16.10.2014
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Ty­po­wy ja­pońs­ki na­sto­latek w ro­li Ody Nobu­na­gi, czyli se­ria o wie­le cie­kaw­sza niż wska­zuje na to jej za­łożenie fabu­lar­ne.

  Grisznak - 14.10.2014
  Ocena: 7/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Spo­koj­ny i głębo­ki film Isao Ta­ka­haty do­cze­kał się pol­skie­go wy­dania, przy­go­to­wanego…
(Vol 1; Sulpice9 6.05.2013)

Wydano w Polsce

Kyuu.pl