Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Forum Kotatsu

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Przy­jaźń, mi­łość i base­ball. Se­ria bar­dziej dla mi­łośników „okruchów życia” niż spor­to­wej rywalizacji.

fm

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Ty­tuł kłamie – te dia­bły wca­le nie tańczą, tyl­ko śp­ie­wają! A po­za tym anime jest nie­zwykle udane i ma sen­sow­ną głów­ną bo­hater­kę.

  Easnadh - 9.02.2016
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Aka­ri, Chi­nat­su, Kyouko i Yui bawią do łez po raz trze­ci. Spraw­dzone po­mysły klu­czem do suk­cesu.

  Tassadar - 7.02.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Wie­le dziew­czynek ma­rzy w dzie­cińs­twie o by­ciu księżn­icz­ką… Ale nie­wie­le ma od­wagę, by próbo­wać wpro­wadzić te ma­rze­nia w życie.

  Avellana - 6.02.2016
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ni to mi­niprze­wod­nik po ja­pońs­kich go­rących źródłach, ni to cie­płe okruchy życia o grup­ce przy­ja­ciół, ni to do­bra ko­media. Krót­ko mówiąc: bi­da z nędzą.

  Kysz - 4.02.2016
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Prze­pięk­na wi­zual­nie hi­sto­ria dwóch przy­ja­ciół z taj­funem w tle.

  moshi_moshi - 31.01.2016
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  „Nie po­ch­walam mor­der­stwa” zwykł ma­wiać pe­wien słyn­ny literac­ki de­tek­tyw. Ja zaś nie po­ch­walam kiep­skiej za­gad­ki krymi­nal­nej – choćby ta­kiej, jak w tym anime.

  Kysz - 30.01.2016
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Prze­cięt­ny ch­łopiec prze­nie­sio­ny do sz­ko­ły dla do­brze uro­dzonych dziew­cząt. Z zew­nątrz ki­czowaty harem, w rze­czywisto­ści do­bra ko­media.

  komilll - 28.01.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  101 za­sto­so­wań lan­cy, ja­kich nikt by się nie do­myślił. Nie bez po­wodu.

  Avellana - 26.01.2016
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Jeśli bo­hatero­wie bro­nią ludz­ko­ści, to kto bro­ni bo­haterów?

  komilll - 24.01.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Lek­cja po­glądowa na te­mat te­go, dlacze­go nie łączy się dwóch różn­ych po­mysłów w jed­nym se­ria­lu.

  Ao desu - 23.01.2016
  Ocena: 6/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Pierw­szy z za­miesz­czonych na tej płycie, a dzie­wiąty w ramach se­rii od­cinek z pew­no­ścią…
(Vol 4; Avellana 28.06.2006)

Wydano w Polsce

Konwent Fantasmagoria