Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Kyuu.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Trze­cie z rzędu po­dej­ście Man­globe do te­go ty­tu­łu. Trze­cia po­rażka.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  W teorii „wspa­nia­ły po­trój­ny film”, w prak­ty­ce – hi­sto­ria sz­tam­po­wa plus dwa do­dat­ki.

  Avellana - 26.05.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Kulisy pow­stania gil­dii Fairy Ta­il, czyli za­pychacz, który tak na­praw­dę nie jest za­pychaczem.

  Tassadar - 24.05.2016
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Jeśli od­naj­dziesz ta­jem­nicze wro­ta, spełn­isz swoje życze­nia, czyli zupa „na wi­nie”, bar­dzo moc­no przy­pa­lona.

  Enevi - 22.05.2016
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Ład­na wyd­musz­ka czyli jede­na­ście epizodycz­nych hi­sto­rii o ni­czym i świet­ne za­kończe­nie. Przy oka­zji po­twier­dze­nie, że na­wet naj­lep­sze­mu po­mysłowi można wi­dowisko­wo ukręcić łeb.

  KamilW - 21.05.2016
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  „W po­szuki­waniu straconego cza­su”, czyli jak zep­suć coś, co w teorii po­win­no być nie­znisz­czal­ne.

  Zegarmistrz - 19.05.2016
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Ma­mo­ru Hoso­da pow­raca z ko­lej­nym fil­mem o mi­ło­ści ro­dziciel­skiej. Ma­gicz­ne de­ko­racje, baj­ko­we przy­go­dy i wzrusza­jąca lek­cja o wy­chowywaniu sy­nów… i oj­ców.

  Lin - 17.05.2016
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Czyli se­ria, która ja­ko żywo nie mia­ła sz­czę­ścia do logiki…

  Avellana - 15.05.2016
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Nie­samo­wicie nud­na hi­sto­ria o gru­pie młodych lu­dzi tworzących grę kom­putero­wą.

  KamilW - 14.05.2016
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Za ma­ło, zbyt późno i w ogóle po co?

  Obsédé - 12.05.2016 ALT
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Prze­cięt­na Se­ria Od­móżdżająca numer 2…356. Al­bo któraś tam.

  Kysz - 10.05.2016
  Ocena: 5/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Do­wódz­two „Ar­chan­gela” stawia Ki­rę przed trybu­na­łem (złożonym z Mu la Fragi w ro­li…
(Vol 3; Grisznak 25.06.2010)

Wydano w Polsce

Yatta.pl