Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Polcon 2018

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Mistrz Jedi w świe­cie Mad Ma­xa czyli nowe SAO w kon­wen­cji gen­der.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Życie z su­per­mo­ca­mi nie jest łatwe, sz­cze­gól­nie jeśli ko­muś za­le­ży tyl­ko na ci­szy, spo­ko­ju… i ga­laret­ce ka­wowej od cza­su do cza­su.

  Avellana - 21.07.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Hi­sto­ria kon­flik­tu ar­ty­stycz­nej wrażl­iwo­ści i wo­jen­nej rze­czywisto­ści… chyba.

  Karo - 19.07.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Im dłużej tr­wał se­ans, tym bar­dziej wy­dłużała mi się mi­na, a w pew­nym mo­men­cie rąb­nąłem łb­em w biur­ko i za­cząłem nim w nie ude­rzać wstrząsany nie­pow­strzyma­ną falą tłumio­nych chi­chotów. Jaz­da bez trzyman­ki tyl­ko dla od­ważn­ych.

  Diablo - 17.07.2018
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  W ocze­ki­waniu na czwar­tą od­słonę ki­nowe­go Evan­gelio­na nie­spo­dzie­wanie wy­rasta mu nie lada kon­kuren­cja.

  Slova - 14.07.2018
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Za­miast opo­wie­ści o po­ko­nywaniu własnych ogra­niczeń i ek­s­ploro­waniu po­d­wod­nego świa­ta – młócenie wym­łóconej już słomy.

  Avellana - 7.07.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Gdy rol­nik szuka żony a widz znaj­du­je pa­rów­ki.

  Obsédé - 3.07.2018 ALT
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  On, ona i pierw­sza mi­łość… Do­bry po­mysł nie wy­star­czy, jeśli resz­ta fabu­ły grzęźn­ie w schema­tach.

  Avellana - 1.07.2018
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Gdy ch­cesz zro­bić trzy zupełn­ie różne se­rie, ale masz środ­ki tyl­ko na trzy od­cin­ki.

  Slova - 23.06.2018
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Ma­gia, nie­wia­sty i śp­iew. Wpa­dająca w ucho melodia, całk­iem cie­ka­wy tekst i… wo­kal, od którego więd­ną uszy.

  Enevi - 21.06.2018
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Episto­logra­fia le­kar­stwem na wszyst­ko.

  Karo - 19.06.2018
  Ocena: 4/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Mia­no naj­gor­szej anima­cji azja­tyc­kiej, ja­ka uka­zała się w Pol­sce, Ar­ma­ged­don...
(Vol 1; Grisznak 5.10.2011)

Wydano w Polsce

Tokki - sklep internetowy