Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Animachina

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Życie jest spa­cerem cie­ni, bied­nych ak­to­rów. Kro­czą dum­nie przez go­dzinę po scenie, a po­tem zni­ka­ją i nikt już o nich nie słyszy.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Po­pro­szę ka­wę. Tyl­ko z du­żą ilo­ścią cu­kru i grup­ką słod­kich dziew­czyn do te­go.

  Cthulhoo - 2.09.2014
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Życie po­za­gro­bo­we mo­że być we­so­łe i zbo­czone, czyli opo­wieść o tym, jak duch w dro­dze do Nie­ba do grze­chu na­ma­wia.

  Diablo - 31.08.2014
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Za­ska­kujące zw­ro­ty ak­cji, nie­banal­na fabu­ła, oryginal­ne kreacje po­staci, przej­mu­jący dramat! To właśnie te­go nie znaj­dzie­cie w tym anime. Co za to zo­staje? Chaos, harem i kil­ka ro­z­bryzgów kr­wi (z cen­zurą). Mówiąc ko­lokwial­nie: sza­łu nie ma.

  Kysz - 30.08.2014
  Ocena: 2/10
 • Zrzutka

  Jak zdobyć przy­ja­cie­la w sie­dem dni? Po­rad­nik dla na­sto­lat­ków cier­piących na brak oso­bo­wo­ści, wy­danie 482, nie­ko­niecz­nie po­prawio­ne.

  Lin - 28.08.2014
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Se­ria, która po­cząt­ko­wo pre­ten­dowała do ty­tu­łu anime se­zonu. Za­częło się do­brze, a wy­szło… No właśnie, jak?

  Sulpice9 - 26.08.2014
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Flaki, cybor­gi, psy­choki­neza, na­gie ko­bie­ty, złow­ro­gie kor­po­racje i brak sen­su… Niech nam żyją stare sen­sacyj­ne anime!

  Diablo - 24.08.2014
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Prze­rażający Ob­cy na tro­pie sa­mot­nego stat­ku ko­lonizacyj­nego prze­mie­rza­jącego prze­strzeń ko­smicz­ną. Do te­go dziel­ni pi­loci bo­jowych ro­bo­tów, którzy ja­ko jedyni mo­gą stawić czoła za­gro­żeniu.

  Tassadar - 23.08.2014
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Ko­lej­na próba prze­nie­sie­nia vo­ca­loidowych pio­se­nek na ekran i ko­lej­na po­rażka. Za­kład, że twór­cy ro­bi­li to anime z prze­pa­ską na oczach, wy­łączonym mózgiem oraz w stanie wska­zującym?

  Easnadh - 21.08.2014
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Sa­ga o To­mie – część ósma, czyli „po­każ kot­ku, co masz w środ­ku”.

  Diablo - 19.08.2014
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Pe­łen ak­cji i opo­wie­dzia­ny z ro­z­ma­chem „za­gubio­ny” epizod przy­gód na­sto­let­nich czołg­istek.

  Slova - 3.08.2014
  Ocena: 9/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Druga i ostat­nia część opar­tego na grze visual novel anime Ki­mi ga Nozomu…
(Vol 2; Shinpuu 21.08.2013)

Wydano w Polsce

Podlaski Festiwal Anime