Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Festiwal Fantastyki Cytadela - konwent

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Pa­nie i pa­nowie, jed­na z naj­pięk­niej­szych na świe­cie taj­nych agen­tek wkracza do ak­cji. Nad­chodzą ciężk­ie cza­sy dla sz­pie­gów ob­cego im­perium…

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Kon­ty­nuacja zma­gań Tek­ka­danu o własne sz­czę­ście w świe­cie Post Disaster.

  Gamer2002 - 20.05.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ko­loro­wa, że aż oczy bo­lą opo­wieść o cz­te­rech więźn­iach próbu­jących wy­dostać się na wol­ność, al­bo i nie…

  KamilW - 18.05.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Dziew­czyna i ch­łopak za­mie­nia­ją się cia­łami – od­słona ty­siąc pierw­sza i naj­pięk­niej­sza z do­tych­czaso­wych.

  Tablis - 16.05.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Kr­wawa jat­ka, bo­hatero­wie z odzysku i piętro­wa ta­jem­nica z prze­szło­ści.

  Tassadar - 14.05.2017
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Anime, którego fenomenu chyba nikt nie ro­zu­mie.

  Kysz - 13.05.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Prze­cięt­na i nie­po­trzeb­nie ro­zw­le­czona waria­cja na te­mat bar­dzo do­brej man­gi.

  KamilW - 11.05.2017
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Przy­stoj­niak próbu­je pod­bić ser­ce okrut­nej księżn­icz­ki. Baśnio­wa mi­łość czy ko­lej­ny sz­kol­ny ro­mans?

  Piotrek - 9.05.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Krymi­nal­ne za­gad­ki Edo.

  Tassadar - 7.05.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Gra­ficz­ny fajer­werk opo­wia­dający o przy­go­dach sym­pa­tycz­nej cza­row­nicy w Ja­po­nii po nie­spo­dzie­wanej fuzji na­sze­go świa­ta z Króle­stwem Ma­gii.

  moshi_moshi - 2.05.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Świet­ny po­mysł, którego nie udało się z po­wodze­niem ro­z­winąć. Ko­loro­wa i zbyt zwario­wana dla własnego do­bra opo­wieść o mu­zyce klasycz­nej.

  Avellana - 30.04.2017
  Ocena: 4/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
I tak oto Anime Ga­te spraw­nie upo­rało się z wy­daniem ko­lej­nej nie­złej se­rii, nie…
(Vol 3; Avellana 26.03.2009)

Wydano w Polsce

Festiwal Fantastyki Twierdza - konwent