Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Forum Kotatsu

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Po­żegna­nie z bo­haterami Digimon Ta­mers. Nie­stety więcej tu sen­ty­men­tów niż do­brego scena­riu­sza…

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Ka­nonicz­ne uzupełn­ie­nie se­rii w nie­ka­nonicz­nym wy­ko­na­niu.

  The Beatle - 28.08.2016
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Stu­dio Trig­ger ratu­je anime. Tym razem skutecz­nie.

  Tablis - 27.08.2016
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  O ch­łop­cu, który ze sprzątania uczynił dzie­dzinę sz­tu­ki. Moé, moé, moé!

  tamakara - 25.08.2016
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Trzy dziew­czyny, trzy całk­o­wicie różne charak­tery. Nie­zwykle in­teresujące moé okruchy życia z wy­jąt­ko­wo na­tu­ral­nymi kreacja­mi głów­nych bo­haterek, czyli rzecz nie tyl­ko dla fanów ga­tun­ku.

  Kysz - 23.08.2016
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Na pro­gu doj­rze­wania, na pro­gu pierw­szej mi­ło­ści – czyli rzecz o za­ko­chanych dwuna­sto­lat­kach.

  Lin - 21.08.2016
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Cz­te­rej ch­łop­cy i słowo „tęcza” w ty­tu­le… Nie, to wca­le nie yaoi, tyl­ko naj­praw­dziw­sza uro­cza sz­kol­na ko­media ro­man­tycz­na.

  Easnadh - 20.08.2016
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Jak zep­suć do­bry po­mysł, od­słona ko­lej­na.

  Piotrek - 18.08.2016
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Kie­dy jeden ma­niak mo­to­ryzacji spo­ty­ka drugie­go, świat staje na głowie. A jeśli na do­datek jest ich piąt­ka i każdy z nich to słod­ka dziew­czyn­ka, po­trafią dziać się praw­dziwe cu­da i na­wet Jezus mo­że wsko­czyć na mo­tor. In­nymi słowy: brum, brum, bru­u­u­um!

  Kysz - 16.08.2016
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Ja­pońs­kie po­dej­ście do amerykańs­kie­go mo­ty­wu su­per­bo­hatera, sz­cze­re i dy­na­micz­ne, ale nie­po­zbawio­ne wni­kliwo­ści.

  Tablis - 14.08.2016
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Łaj­ba to jest mor­ski statek, dziew­ki rządzą nim w naj­lep­sze, cier­pi widz na nie­do­statek mor­skich opo­wie­ści…

  Slova - 13.08.2016
  Ocena: 6/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Trze­ci wo­lu­min pol­skie­go wy­dania Sa­mu­rai Cham­ploo przy­nosi aż sie­dem od­cin­ków i…
(Vol 3; Avellana 10.03.2008)

Wydano w Polsce

chcemyWIEDZIEĆ