Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Komikslandia

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Czy za­stąpie­nie tra­gicz­nie zmar­łego uko­chanego wy­glądającym iden­tycz­nie jak on ro­bo­tem, mo­że od­nieść skutek te­rapeu­tycz­ny? Krót­ka rzecz o żałobie w wy­jąt­ko­wo udanej oprawie gra­ficz­nej.

Lin

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Trze­cia se­ria te­le­wizyj­na z cyklu Sen­go­ku Basara. Nowe stu­dio i nowa ja­kość? Tak, ale nowe nie zna­czy, że lep­sze.

  peregrinus - 20.12.2014
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Wy­raźn­ie wyr­wana z kon­tek­stu re­klama po­wie­ści Yoshi­kie­go Ta­na­ki.

  Slova - 18.12.2014
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ko­lej­ny banal­ny ro­mans sz­kol­ny? Ow­szem. Przy oka­zji jed­nak szan­sa na po­dróż sen­ty­men­tal­ną – rów­nież dla star­szych wi­dzów – do cza­sów własnej pierw­szej mi­ło­ści.

  Lin - 16.12.2014
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Tęsk­nili­ście za pływającymi ch­łop­ca­mi od KyoAni? Ja też! I po­wiem jed­no – war­to by­ło cze­kać.

  Easnadh - 14.12.2014
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Miesz­czuch­‑so­cjopa­ta kon­tra pro­win­cjonal­na skrze­cząca rze­czywistość.

  moshi_moshi - 13.12.2014
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Wiel­ka i emo­cjonująca uciecz­ka gru­py na­sto­lat­ków, dla których przy­go­da życia na Mar­sie oka­zała się naj­gor­szym kosz­ma­rem.

  Slova - 11.12.2014
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Przy­byłem, zo­baczyłem, za­krz­tu­siłem się tęczą.

  komilll - 9.12.2014 ALT
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Ko­ty są złe! Awan­tu­ra o bu­dyń! Dragon Ball żyje i ma się do­brze!

  Eire - 7.12.2014
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  „Cthul­hu, Cthul­hu, Hastur, Hastur, nie mam ma­cek jede­na­stu”. Co niek­tórych pew­nie ucie­szy, bo fani ja­pońs­kie­go ab­sur­du znów znaj­dą por­cję od­real­nio­nej waria­cji na te­mat nie mniej nie­real­nych opo­wie­ści mrocz­nych a plu­ga­wych.

  Diablo - 6.12.2014
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Youkai, fan­ser­wis i spo­ra daw­ka emo­cji w praw­dopo­dob­nie jed­nym z naj­bar­dziej nie­do­cenio­nych ty­tu­łów 2013 ro­ku.

  Kysz - 4.12.2014
  Ocena: 8/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Halo: Le­gends jest za­ska­kująco udaną an­to­logią, wy­daną w Pol­sce przez Ga­lapa­gos,...
(Vol 1; C.Serafin 31.01.2011)

Wydano w Polsce

Kyaa! - magazyn o animacji, mandze i kulturze japońskiej