Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Dango

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Jak stworzyć nie­cie­ka­we anime… To prze­cież zupełn­ie nie tak mia­ło wy­glądać!

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Zna­ko­mi­ta re­alizacja, in­teresujący bo­hatero­wie, in­trygujący po­mysł wyj­ścio­wy i… scena­riusz po­zostawia­jący wie­le do życze­nia. Skraj­ne oceny nie po­win­ny dzi­wić.

  Ancietejka - 18.02.2020
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Wo­jow­nicz­ki Pre­cu­re wśród gwiazd wal­czą z za­gra­żającą wszech­świa­to­wi ciem­no­ścią.

  Avellana - 15.02.2020
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Pełna uniwer­sal­nych metafor, in­teligent­na opo­wieść o ro­zu­mie­niu sie­bie i trudach codzien­nego życia na prze­kór słabo­ściom.

  Tassadar - 11.02.2020
  Ocena: 10/10
 • Zrzutka

  Ghi­bli jest tyl­ko jed­no.

  ukloim - 8.02.2020
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Nie zaw­sze ro­dzice lu­bią, gdy ich dziec­ko ma­cha rakie­tą.

  Ancietejka - 4.02.2020
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Oka­zuje się, że można stworzyć animo­wane ki­no ek­s­ploatacji, które kon­tro­wer­syj­ne tre­ści ser­wuje z umia­rem, nie epa­tu­je bez­zasad­ną prze­mo­cą i nie wy­wołuje trau­my. Tyl­ko po co wła­ściwie coś ta­kie­go oglądać?

  Karo - 30.01.2020
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Cyber­pun­ko­wa klasy­ka. Złe kor­po­racje, nie­bez­piecz­ne tech­nologie i po­nure mia­sta.

  Tassadar - 26.01.2020
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Sz­kol­na mega­loma­nia wy­ko­rzysty­wana dla do­bra ogółu, czyli jak zro­bić do­brą ko­medię, po­siłk­ując się pio­sen­ką.

  moshi_moshi - 23.01.2020
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Yumeko gra da­lej…

  Ancietejka - 19.01.2020
  Ocena: 2/10
 • Zrzutka

  Za­pa­śnik na ratu­nek króle­stwu. Ko­lej­ne ko­medio­we anime fan­tasy dla nie­na­sy­conych fanów ga­tun­ku i po­szuki­waczy nie­wy­ma­ga­jącej ro­z­ryw­ki na zi­mo­we wie­czory.

  Tassadar - 16.01.2020
  Ocena: 5/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Trze­cia płyta z se­rii Słod­kie słod­kie cza­ry po­ja­wiła się w skle­pach 14 lu­tego…
(Vol 3; Avellana 2.03.2008)

Wydano w Polsce

Yatta.pl