Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Kyuu.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Urato­wać świat, zgładzić króla de­mo­nów, oto­czyć się wia­nusz­kiem pięk­nych dziew­cząt… No nie­stety, to tyl­ko w wer­sji de­mon­stracyj­nej, a nie w tej se­rii, będącej czar­nym ko­niem swojego se­zonu.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Sko­ro by­ła tur­nie­jów­ka o pie­cze­niu ch­le­ba, to dlacze­go nie zro­bić se­rii o quizach?

  moshi_moshi - 16.11.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Codzien­ne życie słod­kich dziew­czynek, czyli ja­kie tro­ski mo­że mieć cen­taur w pańs­twie to­talitar­nym.

  Kysz - 14.11.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Pow­rót do prze­szło­ści czy próba wskrze­sze­nia trupa? Ai En­ma pow­raca po raz ko­lej­ny, by w imie­niu po­krzyw­dzonych śmier­tel­ników wy­rów­nywać rachun­ki.

  Tassadar - 12.11.2017
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Dzień spor­tu, prak­ty­ki, eg­zami­ny se­mestral­ne… Nuda? Nie w przy­pad­ku tej se­rii.

  Avellana - 11.11.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Po­łącze­nie Love Live! Scho­ol Idol Pro­ject z Fut­suu no Joshi­ko­usei ga [Locodol] Yat­temi­ta. Bez fajer­wer­ków, ale całk­iem przy­jem­ne.

  Kysz - 7.11.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Za­plątana i osten­tacyj­nie te­atral­na opo­wieść o cofaniu cza­su, mo­cach nad­przyro­dzonych oraz na­sto­let­nich uczuciach.

  Avellana - 4.11.2017
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  O mi­ło­ści, to­le­ran­cji i za­cie­raniu gra­nic między fabu­łą a metafo­rą. Kunihi­ko Ikuhara w nowym, nie­ko­niecz­nie lep­szym wy­daniu.

  Karo - 2.11.2017
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Mrocz­na wi­zja ge­netycz­nej dyk­tatu­ry.

  Slova - 31.10.2017
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Jak by to na­zwać… Al­ter­na­tive univer­se cros­so­ver co najm­niej dzie­sięciu fik­cyj­nych ty­tu­łów?

  Avellana - 28.10.2017
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Raczej od­pychająca hi­sto­ria tok­sycz­nych re­lacji czwór­ki osób płci oboj­ga.

  Grisznak - 26.10.2017
  Ocena: 3/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Trud­no nie dojść do wnio­sku, że sięga­jąc po De­vil May Cry Anime Ga­te liczyło na…
(Vol 1; Avellana 19.01.2009)

Wydano w Polsce

Komikslandia