Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Kyuu.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Ek­s­cen­trycz­na pa­ni de­tek­tyw, mrocz­ne za­gad­ki i… okul­tyzm. Se­ria de­tek­ty­wistycz­na nieu­dol­nie aspirująca do by­cia „czymś więcej”.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Kon­ty­nuacja, pow­tór­ka z ro­z­ryw­ki? Wła­ściwie co za różn­ica, sko­ro ta se­ria jest rów­nie – jeśli nie bar­dziej – udana jak pierw­sza?

  Avellana - 4.10.2015
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Zwyczaj­na dziew­czyna o nie­zwyczaj­nych włosach i praw­dziwy książę, czyli bar­dzo udany ro­mans w baśnio­wych de­ko­racjach.

  moshi_moshi - 3.10.2015
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Mon­ster girls w naj­lep­szej for­mie – po­wiew świe­żo­ści, do­bra ko­media, sym­pa­tycz­ne okruchy życia i spo­re ilo­ści tro­chę in­nego niż zwykle fan­ser­wisu.

  KamilW - 1.10.2015
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ja­pońs­ka pra­cow­nica biu­ro­wa, jedze­nie i al­ko­hol. Nic więcej do sz­czę­ścia nie jest po­trzeb­ne.

  Kysz - 29.09.2015
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  W jed­nej trze­ciej dy­na­micz­na opo­wieść przy­go­dowa osadzona w świe­cie az­tec­kie­go fan­tasy. W dwóch trze­cich statycz­na za­gad­ka krymi­nal­na, pełna międzyludz­kich kon­flik­tów i kon­fron­tacji.

  Tablis - 27.09.2015
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Ero­tycz­ny ter­ro­ryzm spo­so­bem na urato­wanie świa­ta, czyli jak całk­iem faj­ny po­mysł na pi­kant­ną ko­medię za­to­nął w zde­rze­niu z górą maj­tek.

  KamilW - 26.09.2015
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Wspa­nia­ła przy­staw­ka za­ostrzająca apetyt na da­nie głów­ne, którego nie ma. Czyli efek­tow­ne po­żegna­nie z Hi­ka­ru no Go.

  moshi_moshi - 24.09.2015
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Bliskie prze­cięt­no­ści anime, które w do­dat­ku po­ja­wiło się ciut za późno.

  Obsédé - 22.09.2015 ALT
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Do znudze­nia wałk­o­wany te­mat za­aran­żowanego małż­eńs­twa tym razem w wer­sji ko­medio­wo­‑ero­tycz­nej – mo­gło być le­piej, ale mi­mo wszyst­ko nie wy­szło aż tak źle.

  KamilW - 20.09.2015
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Jak z drama­tu o pięciu dziew­czynach z pro­ble­ma­mi psy­chicz­nymi zro­bić ko­medię sen­sacyj­ną? Właśnie tak.

  Diablo - 19.09.2015
  Ocena: 8/10

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Wil­czych dzie­ci chyba nie trze­ba przed­stawiać – sądzę, że wy­star­czą dwie…
(Vol 1; ursa 18.08.2015)

Wydano w Polsce

 • zrzutka
  Wil­czych dzie­ci chyba nie trze­ba przed­stawiać – sądzę, że wy­star­czą dwie…
  (Vol 1; ursa 18.08.2015)
 • zrzutka
  Nie jestem wiel­kim fanem Szep­tu ser­ca, co jed­nak nie ozna­cza, że uważam ten film…
  (Vol 1; Sulpice9 24.01.2014)
 • zrzutka
  Laputa – pod­nieb­ny za­mek to jed­no z naj­bar­dziej nie­do­cenio­nych dzieł…
  (Vol 1; Sulpice9 13.01.2014)
 • zrzutka
  Nim roz­pocz­nę re­cen­zję, po­dzie­lę się z czytel­nika­mi pew­ną hi­sto­ryj­ką. Otóż ma­ło…
  (Vol 3; Shinpuu 3.11.2013)
Studio JG