Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Otaku.pl

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z wortalu internetowego Tanuki.pl, składającego się z modułów Tanuki Anime, Tanuki Manga, Tanuki Czytelni, Strony Zbiorczej wortalu Tanuki.pl oraz Forum Tanuki.
  2. Wydawcą wortalu internetowego Tanuki.pl jest Małgorzata Kaczarowska, zam. ul. Rudnickiego 3A m. 45, 01-858 Warszawa.
  3. Skorzystanie przez Użytkownika z któregokolwiek modułu wortalu Tanuki.pl jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu, jak również wszystkich regulaminów szczegółowych, regulujących korzystanie z poszczególnych modułów wortalu Tanuki.pl.
  4. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych przez siebie danych osobowych przez Wydawcę Tanuki.pl w celach statystycznych i marketingowych.
  5. Do korzystania z wortalu internetowego Tanuki.pl niezbędne są dostęp do sieci Internet, przeglądarka internetowa obsługująca standardy/języki XHTML 1.0, JavaScript 1.5, CSS 2.1, do odbierania poczty elektronicznej - konto e-mail, do korzystania z kanału IRC #tanuki@irc.rizon.net - klient IRC.
 2. Korzystanie z utworów zamieszczonych na Tanuki.pl.
  1. Wszelkie prawa do Tanuki.pl nie zastrzeżone na rzecz innych osób zastrzeżone są na rzecz Małgorzaty Kaczarowskiej.
  2. Prawa do recenzji, artykułów oraz wszelkich innych materiałów tekstowych zastrzeżone są na rzecz ich autorów.
  3. Prawa do elementów graficznych zastrzeżone są na rzecz ich autorów oraz odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały są udostępniane na stronach Tanuki.pl na zasadzie art. 25 ust. 2 i 5 oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami).
  4. Prawa do systemu zarządzania treścią zastrzeżone są na rzecz Marka Materzoka (w zakresie modułu Tanuki Anime i Tanuki Manga), Arkadiusza Pietrzaka (w zakresie modułu Tanuki Czytelnia), Piotra Przybylskiego (w zakresie modułów strony zbiorczej oraz Tanuki Forum) oraz Grupy PhpBB i Piotra Przybylskiego (w zakresie Tanuki Forum).
  5. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, systemów zarządzania treścią i baz danych oraz innych elementów zawartych w wortalu Tanuki.pl, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych.
  6. Użytkownicy mogą korzystać z utworów opublikowanych na wortalu Tanuki.pl wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez prawo, w szczególności ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  7. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach wortalu Tanuki.pl utworów literackich, w szczególności recenzji i artykułów.
  8. Jakiekolwiek inne niż określone w pkt. 5 i 6 niniejszego regulaminu korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, systemów zarządzania treścią i baz danych oraz jakichkolwiek innych elementów zawartych w wortalu Tanuki.pl bez uprzedniej wyraźnej zgody autora udzielonej na piśmie jest zabronione.
  9. Osoby zainteresowane nabyciem praw do utworów zamieszczonych w wortalu Tanuki.pl proszone są o kontakt z Wydawcą na adres avellana@tanuki.pl.
 3. Korzystanie z wortalu Tanuki.pl.
  1. Zakładając konto na wortalu Tanuki.pl Użytkownik wortalu Tanuki.pl akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu, potwierdza prawdziwość zawartych w formularzu rejestracyjnym danych, oraz wyraża zgodę na otrzymywanie, na wskazane w formularzu rejestracyjnym, konto pocztowe komunikatów oraz informacji handlowych wysyłanych przez Wydawcę Tanuki.pl w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów.
  2. Użytkownik wortalu Tanuki.pl ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby.
  3. Użytkownik wortalu Tanuki.pl ma możliwość usunięcia konta na wortalu Tanuki.pl. Żądanie usunięcia konta należy wysłać na adres Administratora wortalu - redakcja@tanuki.pl. W przypadku usunięcia konta, Użytkownik traci możliwość z korzystania z wortalu Tanuki.pl w takim zakresie, w jakim konto to jest niezbędne do korzystania z wortalu Tanuki.pl, w szczególności wraz z kontem usunięte zostają wszystkie wystawione przez Użytkownika oceny, otrzymane wiadomości oraz ustawienia osobiste.
  4. Użytkownik oświadcza i zobowiązuje się, że zamieszczane przez niego na wortalu Tanuki.pl treści nie będą zawierały treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego, naruszających ogólnie przyjęte normy obyczajowe lub dobra osobiste, obraźliwych, wulgarnych lub zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujących do przemocy lub posiadających charakter pornograficzny. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia wszelkiej szkody jaką może ponieść Wydawca Tanuki.pl lub inni użytkownicy z tytułu zamieszczenia takich treści.
  5. Użytkownik oświadcza i zobowiązuje się, że treści zamieszczone przez niego na wortalu Tanuki.pl nie naruszają praw autorskich lub praw pokrewnych ani wszelkich innych praw osób trzecich oraz zobowiązuje się do naprawienia wszelkiej szkody jaką może ponieść Wydawca Tanuki.pl lub inni użytkownicy z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw do treści zamieszczonych przez Użytkownika na wortalu Tanuki.pl.
  6. Poprzez akceptację regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne czytanie zamieszczonych przez niego na wortalu Tanuki.pl treści przez innych Użytkowników wortalu Tanuki.pl, jak również na nieodpłatne korzystanie i publikowanie tych treści w innych częściach wortalu Tanuki.pl. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wydawcy Tanuki.pl z tego publikowania i korzystania z zamieszczonych przez niego treści.
  7. Korzystanie z wortalu Tanuki.pl odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Działanie wortalu Tanuki.pl, jak również wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
  8. W przypadku otrzymania przez Wydawcę wortalu Tanuki.pl urzędowego zawiadomienia, lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczonych przez Użytkownika, lub związanej z nimi działalności Użytkownika, Wydawca ma prawo niezwłocznie uniemożliwić dostęp do tych danych. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wydawcy Tanuki.pl w przypadku usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do zamieszczonych przez niego lub osobę trzecią danych o bezprawnym charakterze.
  9. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień niniejszego regulaminu przez Użytkownika, Wydawca Tanuki.pl jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika, zablokowania dostępu Użytkownika do wortalu Tanuki.pl, jak również usunięcia konta Użytkownika. Wydawca Tanuki.pl jest również uprawniony do usunięcia konta Użytkownika jeżeli po założeniu konta Użytkownik nie dokonał logowania na wortalu Tanuki.pl przez okres przynajmniej trzech miesięcy.
 4. Korzystanie z kont Użytkownika.
  1. Założenie konta użytkownika wymaga rejestracji i wypełnienia formularza dostępnego pod adresem http://tanuki.pl/rejestracja. Rejestracja wymaga podania imienia, nazwiska lub pseudonimu, jak również konta e-mail.
  2. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego konta Użytkownika.
  3. Niedopuszczalne jest udostępnianie konta Użytkownika osobom trzecim, jak również korzystanie z konta należącego do innego Użytkownika.
  4. O ile w niniejszym regulaminie nie postanowiono inaczej, do korzystania z kont Użytkownika stosuje się odpowiednio zasady dotyczące korzystania z wortalu Tanuki.pl (pkt. III niniejszego regulaminu).
 5. Komentarze
  1. Administracja zastrzega sobie prawo usunięcia komentarza bez podania przyczyn. W szczególności, usuwane będą komentarze:
   • naruszające niniejszy regulamin,
   • nie dotyczące utworu, przy którym zostały zamieszczone,
   • zawierające pytania, w szczególności o utwory podobne do recenzowanego, ilość odcinków bądź wydań, możliwość ściągnięcia lub zakupu danego utworu.
  2. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień niniejszego regulaminu przez Użytkownika, Wydawca Tanuki.pl jest uprawniony do zablokowania dostępu użytkownika do systemu komentarzy wortalu Tanuki.pl.
  3. O ile w niniejszym regulaminie nie postanowiono inaczej, do korzystania z komentarzy stosuje się odpowiednio zasady dotyczące korzystania z wortalu Tanuki.pl (pkt. III niniejszego regulaminu).
 6. Korzystanie z kanału IRC #tanuki@irc.rizon.net
  1. O ile w niniejszym regulaminie nie postanowiono inaczej, do korzystania z kanału IRC stosuje się odpowiednio zasady dotyczące korzystania z wortalu Tanuki.pl (pkt. III niniejszego regulaminu).
  2. Użytkownik korzystający z kanału IRC #tanuki@irc.rizon.net zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu sieci Rizon.
 7. Reklamacje
  1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z wortalu Tanuki.pl do Redaktora naczelnego Tanuki.pl na adres avellana@tanuki.pl.
  2. Redaktor naczelny rozpatruje reklamacje w terminie czternastu dni od dnia otrzymania reklamacji.
  3. Odpowiedź na reklamację Redaktor naczelny Tanuki.pl kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.
 8. Zmiany i wejście w życie regulaminu.

  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 31.10.2008 r. Aktualna wersja pochodzi z dnia 5 lutego 2011 r. Wszelkie zmiany regulaminu będą wchodzić w życie z dniem opublikowania na Tanuki.pl.