Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Studio JG

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Krót­ka opo­wieść o tym, jak nie tworzyć do­ujin­shi, a tak­że o tym, że nie­kie­dy do od­nie­sie­nia suk­cesu po­trze­ba jedynie sz­czę­ścia.

Komentarze

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Eg­zotycz­na i ta­jem­nicza epo­ka re­nesan­su oczami Ja­pończyków.

  Enevi - 25.08.2020
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Ma­łe zoo Yoshi­na­rie­go.

  ukloim - 20.08.2020
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Trud­ne życie uczucio­we czwór­ki bo­haterów. Zde­cydowanie war­to zerk­nąć, zw­łasz­cza dla Haru.

  Ancietejka - 15.08.2020
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Za­kończona po­spiesz­nie hi­sto­ria au­tor­stwa Yoshi­hi­ro To­ga­shie­go. Nostal­gicz­ny klasyk na Za­chodzie, który nie naj­le­piej zniósł próbę cza­su.

  Tassadar - 2.08.2020
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Pra­cow­nik ja­pońs­kiej kor­po­racji od­ra­dza się ja­ko dziec­ko w pełn­ym ma­gii świe­cie i szyb­ko od­krywa, że na­wet tam mu­si zma­gać się z biu­ro­kracją i wspina­niem po sz­cze­blach ka­rie­ry.

  Tassadar - 26.07.2020
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Jak oszukać prze­zna­cze­nie, czyli po­rad­nik dla czar­nych charak­terów w grach rand­ko­wych.

  Enevi - 4.07.2020
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Po­szuki­wanie sen­su życia w nie­zwykłej oprawie wi­zual­nej.

  ukloim - 25.06.2020
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Ko­smicz­na in­wazja, or­ga­nizacja bro­niąca ludz­ko­ści, wiel­kie ro­bo­ty i na­sto­latek na dro­dze zem­sty. Ogra­ny schemat w wy­jąt­ko­wo au­tor­skim wy­daniu.

  Karo - 21.06.2020
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ostrożny aż do prze­sady bo­hater wy­rusza na ratu­nek opętanej przez si­ły zła krainie. Pa­ro­dia schema­tów ga­tun­ku z za­ska­kującym za­kończe­niem.

  Tassadar - 18.06.2020
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Pierw­sze zau­ro­cze­nie: skwan­ty­fi­ko­wane, zmie­rzone i wy­liczone z od­chyle­niem stan­dar­dowym.

  Avellana - 12.06.2020
  Ocena: 7/10
Yatta.pl