Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Dango

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Pierw­sza część mrocz­nej i pełn­ej ta­jem­nic opo­wie­ści o wam­pirach. Przy­kład na to, jak różn­ie można od­bie­rać tra­gizm w za­leżn­o­ści od for­my…

Komentarze

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Pi­rac­ka opo­wieść o księżn­icz­kach i nin­ja. Dzie­ło nie­stety raczej nie­war­te bliższe­go za­in­tereso­wania.

  Zegarmistrz - 16.07.2022
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Pa­cjent­ka hospicjum od­chodzi z te­go świa­ta i bu­dzi się w in­nym ja­ko wy­so­ko­po­zio­mo­wa el­fia cza­ro­dziej­ka… Czyli całk­iem sym­pa­tycz­ny, ale bar­dzo kliszowy ise­kai.

  Zegarmistrz - 9.07.2022
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Wi­zual­nie pięk­na, choć miej­sca­mi nud­na opo­wieść o ko­smo­sie, jego pod­bo­ju, tech­nologii, dzie­ciach i zbun­to­wanych sz­tucz­nych in­teligen­cjach.

  Zegarmistrz - 2.07.2022
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Trój­ka młodych lu­dzi, duch i ro­z­ważania o war­to­ści życia.

  ZSRRKnight - 31.05.2022
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Lato, słońce, ko­lory i op­ty­mi­stycz­ny na­strój – wszyst­ko, cze­go można ocze­ki­wać od se­rii ma­jącej „tro­pikal­ność” w ty­tu­le.

  Avellana - 22.05.2022
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Nie daj­cie się zwieść scenom ak­cji, to tyl­ko ro­mans bez ro­man­su.

  Melmothia - 17.05.2022
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Ro­mans sz­kol­ny i metafo­ra ga­tun­ku w przy­zwoitym wy­daniu.

  Tuvo - 20.04.2022
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Lato, Oki­na­wa, bad­min­ton. Non Non Biy­ori na du­żym ekranie.

  ZSRRKnight - 20.03.2022
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Po­dróż świe­żo upie­czonej wy­słan­nicz­ki (służki) bo­gów do Izumo oka­zją do zmie­rze­nia się z wew­nętrz­nymi de­mo­na­mi. Efek­tow­na wi­zual­nie pro­duk­cja, która mo­że nie do końca spełn­iać ocze­ki­wania od­bior­cy.

  moshi_moshi - 13.02.2022
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Opo­wieść o tym, jak to jest być faj­nym i prze­po­tężn­ym wład­cą de­mo­nów i jesz­cze do te­go za­bawiać się z wro­ga­mi „na ko­dach”.

  Diablo - 5.02.2022
  Ocena: 7/10
Yatta.pl