Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Otaku.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Od­cin­ki specjal­ne do­dane do wy­dania DVD. Kil­ka pe­re­łek hu­mo­ru i bie­gun­ka.

Komentarze

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Sa­kura znów łapie kar­ty, czyli kon­ty­nuacja, która z po­wodze­niem za­chowuje du­cha orygina­łu.

  ZSRRKnight - 22.09.2023
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  To, co zdarzyło się w Aki­bie, zo­staje w Aki­bie.

  Sulpice9 - 12.09.2023
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  In­teresujący iy­ashi­kei, który z im­po­nującą zręcz­no­ścią omi­ja pułap­ki ga­tun­ku. Do pełni sz­czę­ścia brakuje mi nie­co więk­szych am­bi­cji ar­ty­stycz­nych. I lep­szej gra­fi­ki, zde­cydowanie lep­szej gra­fi­ki.

  Sulpice9 - 29.08.2023
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Z po­zoru sym­pa­tycz­na ko­media ro­man­tycz­na w sz­kol­nej scenerii. Po bliższym przyj­rze­niu się – miej­sca­mi gorz­ka opo­wieść o tym, jak nie­łatwo za­wie­rać przy­jaźn­ie, a co do­pie­ro je utrzymywać.

  Sulpice9 - 22.08.2023
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Kie­dyś fani anime oglądali fil­my o sa­jańs­kich wo­jow­nikach, mechach i de­mo­nach. Dziś: jak pięć pa­nie­nek ro­bi re­mont. Świat upa­da.

  Zegarmistrz - 18.08.2023
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Si­ła ma­gii się nie boi!

  Sulpice9 - 15.08.2023
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ble­ach, na ja­kie­go za­służyliśmy.

  ZSRRKnight - 11.08.2023
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Zbiór wszel­kich pa­to­logii ja­pońs­kiej bran­ży ro­z­ryw­ko­wej, za­czerp­nięty z ro­z­ma­itych anime ostat­nie­go ćwier­ćwie­cza.

  Sulpice9 - 8.08.2023
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Opo­wieść o przy­jaźni ta­nuki i kit­sune oraz ich pa­sji do rakugo – tra­dycyj­nej sz­tu­ki opo­wia­dania za­baw­nych hi­sto­rii, po­da­na w so­lid­nych, hi­sto­rycz­nych re­aliach.

  Zomomo - 4.08.2023
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Słaby fi­zycz­nie i nie­pełn­ospraw­ny książę stara się udowod­nić swoją war­tość. Wy­bit­na se­ria od Wit Stu­dio będąca jedynie wstępem do du­żo bar­dziej złożonej hi­sto­rii.

  Patka - 26.07.2023
  Ocena: 10/10
Komikslandia