Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Zapraszamy na Discord!

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Trze­ci, nie­co in­ny od dwóch po­przed­nich se­zon se­rii opisującej nau­kę w żeńs­kiej sz­ko­le ka­to­lic­kiej Lil­lian.

Komentarze

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Ciąg dal­szy mi­łosnych pe­ry­petii Hay­ase i Na­oto. Nie­zwykle udany drugi se­zon, który jed­nak nie unik­nął kil­ku nie­wiel­kich nie­do­ciągnięć ty­po­wych dla kon­ty­nuacji.

  Sulpice9 - 20.02.2024
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Czy można opo­wia­dać o trud­nych do­świad­cze­niach w lek­ki spo­sób? Można, a mo­że na­wet trze­ba.

  Tuvo - 16.02.2024
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Opo­wieść o bo­haterze, który stanął do wal­ki o tron Wład­cy De­mo­nów, zmar­nowana przez nad­miar re­tro­spek­cji i fabu­lar­nych dłużyzn. Czyli śred­niak, który po­stanowił zo­stać słabia­kiem…

  Zegarmistrz - 13.02.2024
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Ka­talog ptaków Hay­ao Miy­azakie­go.

  Sulpice9 - 6.02.2024
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Znam nie­jed­no anime o Ja­pończykach wal­czących za ste­rami wiel­kich ma­szyn z po­tężn­ymi be­stia­mi, ale to mo­je pierw­sze, w którym dziel­ni wo­jow­nicy oma­wia­ją jed­nocze­śnie etycz­ny wy­miar nad­go­dzin.

  Sulpice9 - 30.01.2024
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Cza­sami war­to wrócić do sz­ko­ły i prze­żyć to wszyst­ko jesz­cze raz: pow­spo­mi­nać daw­ne cza­sy, przejść się po do­brze zna­nych ko­rytarzach, a późn­iej ze starą pacz­ką oca­lić świat przed strasz­liwym smo­kiem.

  Sulpice9 - 16.01.2024
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Kurs przyśp­ie­szony grzesz­nych przy­jem­no­ści, czyli ro­mans dwóch emo­cjonal­nych fajt­łap łączący pa­rę ga­tun­ków.

  ZSRRKnight - 9.01.2024
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Nie­co prze­kom­bi­no­wana opo­wieść o ge­nial­nym de­tek­ty­wie ama­to­rze i pro­sto­dusz­nym po­li­cjan­cie. Miej­sca­mi moc­no po­zbawio­na sen­su i logiki, sym­pa­tycz­na de­tek­ty­wistycz­na jaz­da bez trzyman­ki.

  moshi_moshi - 5.01.2024
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  W ja­ki spo­sób osiągnąć nie­śmier­tel­ność lub wresz­cie za­znać spo­ko­ju du­cha? We­dług te­go anime na­le­ży przebr­nąć przez mo­rze kr­wi. Naj­le­piej cu­dzej.

  Sulpice9 - 26.12.2023
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Łobu­zia­ra ko­cha naj­bar­dziej.

  Sulpice9 - 10.12.2023
  Ocena: 7/10

Newsy

Blog

Artykuły

Otaku.pl