Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Zapraszamy na Discord!

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Próba wskrze­sze­nia se­rii po­przez ze­kranizowanie al­ter­na­tyw­nego za­kończe­nia. Czy jest tak sa­mo do­bra jak se­ria te­le­wizyj­na?

Komentarze

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Do­ro­słość szyb­ko i spraw­nie po­zbawia lu­dzi ja­kich­kol­wiek na­dziei na lep­sze jutro. Ale hej! Mo­że i życie by­wa smut­ne i przy­gnębia­jące, ale dzięki te­mu jest tak do­brze ro­zu­mia­ne przez 99,9% spo­łeczeńs­twa.

  Marta001 - 15.01.2022
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Jak wie­le trze­ba wy­cier­pieć, by odzyskać utraconą oj­czyznę? A być mo­że po dro­dze zyskać coś znacz­nie cen­niej­sze­go?

  ZSRRKnight - 11.01.2022
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Ko­lej­na od­słona re­ma­ke’u kul­to­wej se­rii ma­gical girls. Zde­cydowanie lep­sza od po­przed­niej.

  Donia - 8.01.2022
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Uważaj­cie, o co pro­sicie Świętego Mi­ko­łaja… Mi­ła, sym­pa­tycz­na i mądra ko­media o przy­go­dach ro­dzeńs­twa, po­zbawio­na wąt­ków ka­zirod­czych.

  Donia - 31.12.2021 ALT
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Słod­kie, acz ma­ło nor­mal­ne dziew­częta ro­bią coś po­zor­nie słod­kie­go w ch­mu­rze sza­leńs­twa i gro­teski.

  Diablo - 26.12.2021
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Płonie ogni­sko i szumią knie­je, na ekranie nie­wie­le się dzie­je… Jed­nak czas upływa z przy­jem­no­ścią, po­zwalając od­prężyć się i zregenero­wać zszar­ga­ne ner­wy. Czyli ko­lej­na od­słona wiel­kiej po­ch­wały kem­pin­gów.

  Zegarmistrz - 15.12.2021
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Opo­wieść o ro­z­woju nau­ki i tech­niki po­trak­to­wana ja­ko przy­go­da. Do­sko­na­ły ma­riaż opo­wie­ści młodzie­żowej z fil­mem edu­ka­cyj­nym, zbu­dowany tak, że tworzy wciąga­jące wi­dowisko.

  Zegarmistrz - 9.12.2021
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Zbliża się rok 2022, lecz (jak na razie) za­miast ko­smicz­nej ka­tastro­fy otrzyma­liśmy ak­tor­ską wer­sję Cow­boya Be­bo­pa od Net­flixa.

  Filmowit R - 1.12.2021
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Od­grze­wany ko­tlet.

  Zegarmistrz - 25.11.2021
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Pro­fana­cji Gwiezd­nych wo­jen przez Disneya ciąg dal­szy…

  Filmowit R - 17.11.2021
  Ocena: 4/10
Komikslandia