Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Forum Kotatsu

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Dwie nie­do­brane po­li­cjant­ki wspól­nie prze­ciw­dzia­łają zbrod­ni i wy­stęp­ko­wi, używając ch­wilami moc­no nie­kon­wen­cjonal­nych metod. By­ło? A co sz­ko­dzi obej­rzeć jesz­cze raz…

Komentarze

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Młodzieńcze pa­sje i roz­ter­ki do­rastania przy dźw­iękach or­kie­stro­wej mu­zyki. Język fil­mo­wy wy­zyska­ny do mak­simum.

  Karo - 22.09.2022
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Puchate i słodziut­kie shoujo­‑ai dla fanów słod­kich dziew­czynek i fan­ser­wiso­wych po­ca­łun­ków.

  ZSRRKnight - 26.08.2022 ALT
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Po­nad­prze­cięt­ne anime o sz­tu­ce, które mo­gło być bar­dzo do­bre.

  Tuvo - 17.08.2022
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Pi­rac­ka opo­wieść o księżn­icz­kach i nin­ja. Dzie­ło nie­stety raczej nie­war­te bliższe­go za­in­tereso­wania.

  Zegarmistrz - 16.07.2022
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Pa­cjent­ka hospicjum od­chodzi z te­go świa­ta i bu­dzi się w in­nym ja­ko wy­so­ko­po­zio­mo­wa el­fia cza­ro­dziej­ka… Czyli całk­iem sym­pa­tycz­ny, ale bar­dzo kliszowy ise­kai.

  Zegarmistrz - 9.07.2022
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Wi­zual­nie pięk­na, choć miej­sca­mi nud­na opo­wieść o ko­smo­sie, jego pod­bo­ju, tech­nologii, dzie­ciach i zbun­to­wanych sz­tucz­nych in­teligen­cjach.

  Zegarmistrz - 2.07.2022
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Trój­ka młodych lu­dzi, duch i ro­z­ważania o war­to­ści życia.

  ZSRRKnight - 31.05.2022
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Lato, słońce, ko­lory i op­ty­mi­stycz­ny na­strój – wszyst­ko, cze­go można ocze­ki­wać od se­rii ma­jącej „tro­pikal­ność” w ty­tu­le.

  Avellana - 22.05.2022
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Nie daj­cie się zwieść scenom ak­cji, to tyl­ko ro­mans bez ro­man­su.

  Melmothia - 17.05.2022
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Ro­mans sz­kol­ny i metafo­ra ga­tun­ku w przy­zwoitym wy­daniu.

  Tuvo - 20.04.2022
  Ocena: 8/10
Komikslandia