Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Komikslandia

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Re­cep­ta na nowe życie, czyli pow­rót do sz­ko­ły po dzie­sięciu latach. Po­wiew świe­żo­ści w po­pular­nym ga­tun­ku.

Komentarze

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Zbliża się rok 2022, lecz (jak na razie) za­miast ko­smicz­nej ka­tastro­fy otrzyma­liśmy ak­tor­ską wer­sję Cow­boya Be­bo­pa od Net­flixa.

  Filmowit R - 1.12.2021
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Od­grze­wany ko­tlet.

  Zegarmistrz - 25.11.2021
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Pro­fana­cji Gwiezd­nych wo­jen przez Disneya ciąg dal­szy…

  Filmowit R - 17.11.2021
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Prze­nie­sie­nie do in­nego świa­ta oka­zją do roz­po­częcia nowe­go życia. Tym razem w wer­sji obyczajowo­‑ro­man­tycz­nej na słod­ko.

  moshi_moshi - 11.11.2021
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Ni­by zna­na już hi­sto­ria ma­gicz­nej woj­ny o świętego Gra­ala opo­wie­dzia­na po raz trze­ci. I jak­że od­mien­ny…

  Diablo - 1.11.2021
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Ma­ła wiel­ka se­ria spor­to­wa twór­ców Fune o Amu.

  Ancietejka - 7.09.2021
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ze­staw przy­ziem­nych klisz ga­tun­ko­wych wtłoczony w ramy efek­tow­nej ro­z­ryw­ko­wej pro­duk­cji, czyli co mo­że się stać, gdy nie­zależny ar­ty­sta zacz­nie się od­naj­dywać w ki­nie po­pular­nym.

  Karo - 29.08.2021
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Spo­koj­ne życie piąt­ki ro­dzeńs­twa, czyli króciut­kie anime, które mo­głoby być de­fi­nicją prze­cięt­no­ści.

  ZSRRKnight - 20.08.2021
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Re­ma­ke dwóch pierw­szych czę­ści klasycz­nej man­gi ma­gical girls. Nie­stety wbrew ty­tu­łowi nie jest to krysz­tał tyl­ko gniot. Se­rial nieu­dany pod prak­tycz­nie każd­ym względem.

  Donia - 16.08.2021
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Tro­chę kon­ty­nuacja, a tro­chę spin­‑off se­rii te­le­wizyj­nej. Grat­ka dla za­de­klaro­wanych fanów, war­ta spraw­dze­nia cie­ka­wost­ka dla wi­dzów niez­de­cydowanych.

  Karo - 8.05.2021
  Ocena: 6/10
Otaku.pl