Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Komikslandia

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Ko­lej­ny sz­kol­ny trój­kąt ro­man­tycz­ny? Ni­by tak, jed­nak nie­ko­niecz­nie schema­tycz­ny i nud­ny.

Komentarze

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Trój­ka nieu­mar­łych wy­chowuje dziec­ko… Czyli wstęp do bar­dzo czystego ga­tun­ko­wo, rze­mieśl­n­icze­go fan­tasy. A ja­ko że fan­tasy jest ostat­nio rzad­kim wi­dokiem: po­zycja obo­wiąz­ko­wa dla mi­łośników ga­tun­ku.

  Zegarmistrz - 30.06.2024
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Hi­sto­ria tria jaz­zowe­go w fil­mie pre­zen­tu­jącym po­ziom młode­go zdol­nego ze­spo­łu – świe­ży, pe­łen pa­sji, po­da­ny w cie­ka­wej for­mie, choć po­pełn­ia­jący grzesz­ki ty­po­we dla po­cząt­kujących.

  Sulpice9 - 25.06.2024
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Bo­hatero­wie wy­rusza­ją na wy­prawę mor­ską, której pierw­szym celem jest zdobycie platy­ny. Tę zaś ma­ją szan­sę zna­leźć jedynie na pew­nej ma­łej wy­spie za­miesz­ka­nej przez wro­gi lud…

  Zegarmistrz - 18.06.2024
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Czy o gim­na­sty­ce można zro­bić do­bre anime? Tak. Czy jest to właśnie to anime? (Raczej) nie.

  Tuvo - 11.06.2024
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Zro­bić do­bry drugi se­zon to suk­ces. Zro­bić drugi se­zon, który jest lep­szy od pierw­sze­go, to spo­re osiągnięcie. Zaś zro­bić lep­szy drugi se­zon ko­medii to już sz­tu­ka. Mi­nimal­nie lep­szy, ale jed­nak.

  Sulpice9 - 6.06.2024
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Sa­doma­so­chi­stycz­na na­tu­ra sek­sual­na nie jest ja­kąś mar­ginal­ną de­wia­cją, ale po­ja­wia się u bar­dzo wie­lu osób, choć tyl­ko u niek­tórych znaj­du­je swą ek­s­pre­sję. Ma­riusz Agnosie­wicz, Heretyc­kie dzie­dzic­two Eu­ro­py.

  ZSRRKnight - 28.05.2024
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Mi­łosne pe­ry­petie dwój­ki gim­na­zja­listów i ka­tu­sze re­cen­zen­ta, czyli ro­z­ważania, ja­kim cu­dem coś tak złego w za­łożeniach udało się tak do­brze zrealizować.

  Sulpice9 - 21.05.2024
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Metafik­cyj­na roz­prawa o blaskach i cie­niach kul­tu­ro­we­go eska­pizmu – in­trygująca i przy­stęp­na dla każd­e­go, kto będzie skłon­ny po­święcić kil­ka­set go­dzin na zgłębia­nie pięćdzie­sięcio­let­niej hi­sto­rii ja­pońs­kich re­klam za­bawek.

  Karo - 17.05.2024
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Mówiły ja­skółki, że nie­do­bre są spółki – ale biz­nes z ryżow­cem to co in­nego. Specyficz­na sa­ty­ra na ja­pońs­ką anima­cję, nie­raz ser­wowana ze śmier­tel­ną po­wagą.

  Sulpice9 - 7.05.2024
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Na­d­in­teligent­na zie­lar­ka Ma­omao zo­staje por­wana przez han­dlarzy żywym to­warem i sprze­dana do pa­łacowe­go haremu. Tam wchodzi w brutal­ny (choć nie po­nury) świat kon­we­nan­sów, in­tryg i zwykłego ro­dzin­nego niesz­czę­ścia.

  Zegarmistrz - 27.04.2024
  Ocena: 10/10
Otaku.pl