Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Zapraszamy na Discord!

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Dziel­na bo­hater­ka próbu­je prze­ciw­stawić się za­gładzie świa­ta… Nie­zamie­rzona pa­ro­dia eko­logicz­nego anime.

Komentarze

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  „Oszuka­my cię!” – tak, to się ty­czy tak­że cie­bie, dro­gi wi­dzu. Zna­ko­mi­ta pod każd­ym względem ko­media sen­sacyj­na o oszustach ucie­rających nosa gru­bym rybom.

  Ancietejka - 15.10.2020
  Ocena: 10/10
 • Zrzutka

  Gdy nie umie się stworzyć nor­mal­nego drama­tu i ro­man­su, zaw­sze można pójść w kon­tro­wer­syj­ne te­ma­ty, nie?

  Ancietejka - 4.10.2020
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Od mo­ralizator­skie­go Unicor­na do mi­stycz­nego i tran­s­cen­dent­nego Nar­rativa. Znak, że uniwer­sum na­dal da­je radę.

  Diablo - 1.10.2020
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Kon­ty­nuacja i swe­go ro­dzaju klam­ra se­rii te­le­wizyj­nej, utrzyma­na w nie­co mrocz­niej­szym to­nie.

  Karo - 27.09.2020
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  La la la… Ide­alistów by­ła raz dwój­ka, Tra­la li… Do­brą se­rię mi spie… Spar­to­lili…

  Diablo - 24.09.2020
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Od spa­ce opery do mro­ku woj­ny. Od mro­ku woj­ny do ko­medii. Trylogia Gun­dam w jed­nym zdaniu.

  Diablo - 17.09.2020
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Eg­zotycz­na i ta­jem­nicza epo­ka re­nesan­su oczami Ja­pończyków.

  Enevi - 25.08.2020
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Ma­łe zoo Yoshi­na­rie­go.

  ukloim - 20.08.2020
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Trud­ne życie uczucio­we czwór­ki bo­haterów. Zde­cydowanie war­to zerk­nąć, zw­łasz­cza dla Haru.

  Ancietejka - 15.08.2020
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Za­kończona po­spiesz­nie hi­sto­ria au­tor­stwa Yoshi­hi­ro To­ga­shie­go. Nostal­gicz­ny klasyk na Za­chodzie, który nie naj­le­piej zniósł próbę cza­su.

  Tassadar - 2.08.2020
  Ocena: 6/10
Studio JG