Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Komikslandia

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Hi­sto­ria­‑fajer­werk: wy­bu­cha z hałasem, ślicz­nie się świe­ci… I po ch­wili nic z niej nie zo­staje.

Komentarze

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  O ja­pońs­kiej sz­tu­ce go­dze­nia tra­dycji z po­stępem w na­dzwy­czaj udanej, choć mo­że nie­co zbyt frywol­nej ko­medii ro­man­tycz­nej.

  Sulpice9 - 13.03.2023
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Bar­dzo nie­skom­pliko­wane anime o bar­dzo skom­pliko­wanym ty­tu­le.

  Obsédé - 10.03.2023
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Go Go Edo Ran­gers!

  Macchan - 26.02.2023
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Nie za­dzie­raj z tak­sów­ka­rzami.

  Patka - 5.02.2023 ALT
  Ocena: 10/10
 • Zrzutka

  Dlacze­go cza­sami (nie) war­to sprzątać za lodów­ką.

  Tuvo - 15.01.2023
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  O tym, że współcze­sny świat wciąż po­trze­bu­je bo­haterów, ale i o tym, że krymi­nał noir nic nie stracił na ak­tu­al­no­ści.

  Sulpice9 - 22.12.2022
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Bo­hater Świa­tła, znudzony ciągłym od­pie­raniem sił Zła, po­stana­wia zmie­nić stro­nę i przy­łączyć się do królowej de­mo­nów.

  Zegarmistrz - 26.10.2022
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Sz­pieg, za­wodowa za­bój­czyni i ma­łolet­nia te­le­pat­ka, czyli ro­dzin­na opo­wieść o pew­nej nie­ty­po­wej fami­lii skrywającej wy­jąt­ko­we ta­jem­nice.

  Zegarmistrz - 17.10.2022
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Uczeń liceum i wam­pirzyca… Czyli ek­s­cytu­jąca wy­prawa przez noc współcze­snej metro­po­lii.

  Zegarmistrz - 9.10.2022
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Le­gen­dar­ny chińs­ki mędrzec od­ra­dza się we współcze­snym świe­cie, aby po­móc pew­nej pio­sen­kar­ce w ka­rie­rze. Bar­dzo udane po­łącze­nie se­ria­lu obyczajowe­go z drama­tem mu­zycz­nym.

  Zegarmistrz - 4.10.2022
  Ocena: 9/10
Forum Kotatsu