Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Zapraszamy na Discord!

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Tak, to jest ta se­ria o ma­gicz­nych dziew­czętach – pan­nach młodych. Zo­stali­ście ostrze­żeni.

Komentarze

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Bo­hatero­wie planują wy­prawę do ob­cych krain, a do­kład­niej do Ameryki. Jed­nak­że do te­go po­trzeb­ny będzie im nie tyl­ko statek, ale też ro­pa na­f­to­wa – a nie jest to za­sób łatwy do uzyska­nia.

  Zegarmistrz - 27.05.2023
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Ubar­wio­ny ma­gią ko­men­tarz do ja­pońs­kich tra­gedii ubie­głej de­ka­dy. Bez za­wiłej psy­chologii czy głębo­kich mo­rałów, za to ze sz­cze­rym op­ty­mi­zmem i ma­są po­zytyw­nej ener­gii.

  Karo - 25.05.2023 ALT
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Wy­jąt­ki z młodzieńczych lat naj­słyn­niej­sze­go złodzie­ja ja­pońs­kiej pop­kul­tu­ry.

  tamakara - 23.05.2023
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Wy­obraźc­ie so­bie ty­po­wą drużynę fan­tasy: wo­jow­nik, mag, kle­ryk i… Ślu­sarz? Czyli świet­na, ko­micz­no­‑nostal­gicz­na pa­ro­dia fan­tasy i starosz­kol­nych gier RPG.

  Zegarmistrz - 20.05.2023
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Trze­cia se­ria Utawarerumo­no. Jej naj­więk­szą za­le­tą jest to, że nie jest se­rią drugą, a naj­więk­szą wadą, że nie jest pierw­szą…

  Zegarmistrz - 13.05.2023
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Opo­wieść o bo­gach opo­wie­ścią o lu­dziach, czyli o tym, co jest po drugiej stro­nie.

  Tuvo - 11.05.2023
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Czwar­ty, chyba naj­bar­dziej prze­cięt­ny i ni­ja­ki se­zon Over­lor­da. Ani sz­cze­gól­nych za­sko­czeń, ani hu­mo­ru, ani wi­dowisko­wo­ści… ani ni­cze­go.

  Agathocles - 9.05.2023
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Bez­tro­skie go­to­wanie w in­nym świe­cie, czyli an­ty­hero­icz­na ko­media w drob­nomiesz­czańs­kim wy­daniu.

  Sulpice9 - 5.05.2023
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Ainz rusza na pod­bój świa­ta w trze­cim, wy­raźn­ie lep­szym se­zonie anime.

  Agathocles - 2.05.2023
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Gdy skończyłeś planować swoją trylogię i do­wia­du­jesz się, że pierw­sza część będzie ostat­nią, czyli im­po­nująca po­rażka stu­dia Asahi.

  Sulpice9 - 28.04.2023
  Ocena: 5/10
Forum Kotatsu