Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Zapraszamy na Discord!

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Ad­ap­tacja pro­to­ty­pu man­gi One Pie­ce. Anime lek­kie i przy­jem­ne w od­bio­rze.

Komentarze

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Na mo­rzu spo­koj­nie, wro­gów na horyzon­cie nie wi­dać, więc po­ra na re­laks. Stat­ko­dziew­czyn­ki – tym razem w krót­szej i słod­szej od­słonie.

  ZSRRKnight - 11.04.2021
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  „To­ki­meki To­night” zna­czy „ser­ce bi­jące wie­czorem”. W do­myśle z mi­ło­ści, w prak­ty­ce – ze śmie­chu.

  Filmowit R - 3.04.2021
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Tym razem mo­ty­wem prze­wod­nim se­rii jest le­cze­nie… Na pew­no z bez­sen­no­ści, ale czy coś po­za tym?

  Avellana - 13.03.2021
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Efek­tow­ne ki­no ak­cji osadzone w dys­to­pij­nej przy­szło­ści. Sen­su w tym nie­wie­le, ale na nie­zobo­wiązującą ro­z­ryw­kę w sam raz.

  Tassadar - 6.03.2021
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  „Ikebu­kuro jest naj­lep­sze!”. Nie wiem, nie by­łam, ale anime obej­rzałam i wiem, że to po­rząd­na pro­duk­cja.

  Ancietejka - 21.02.2021 ALT
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Najm­łod­szy mistrz shougi w hi­sto­rii Ja­po­nii i jego jesz­cze młod­szy harem w nie­mal epic­kiej hi­sto­rii o obro­nie ty­tu­łu i tro­chę o mi­ło­ści.

  Diablo - 2.02.2021
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Wy­ścig przez Amerykę z barw­ną eki­pą, który w pew­nym mo­men­cie skręca w in­nym kie­run­ku. Pytanie, czy w lep­szym…

  Ancietejka - 28.01.2021
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Nowa gra, nowa se­ria anime. Czy tak­że nowe hym­ny po­ch­wal­ne dla nad­go­dzin, crun­chu, pra­cy w we­ek­en­dy i nocowania w biu­rze? Hm, w su­mie to nie. A już zde­cydowanie nie w ta­kim stop­niu jak po­przed­nio.

  Diablo - 23.01.2021
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Pra­daw­ne, ob­darzone su­per­mo­ca­mi isto­ty, zmo­dyfi­ko­wani lu­dzie i nie aż tak zwyczaj­ni liceali­ści. Se­ria na pod­stawie po­pular­nego ko­mik­su in­ter­neto­we­go, która nie­stety nie spełn­ia po­kładanych w niej na­dziei.

  moshi_moshi - 19.01.2021
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Słod­ko­dziew­czyn­ko­wa se­ria idol­ko­wa ze spo­rą daw­ką fan­ser­wisu. Po­rząd­ny pro­dukt skie­ro­wany do kon­kret­nego od­bior­cy.

  ZSRRKnight - 16.01.2021
  Ocena: 8/10
Studio JG