Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Studio JG

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

In­teresujące na­wiązanie do klasy­ki krymi­na­łu. Dla ama­to­rów ga­tun­ku – obo­wiąz­ko­we.

Komentarze

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Tro­chę kon­ty­nuacja, a tro­chę spin­‑off se­rii te­le­wizyj­nej. Grat­ka dla za­de­klaro­wanych fanów, war­ta spraw­dze­nia cie­ka­wost­ka dla wi­dzów niez­de­cydowanych.

  Karo - 8.05.2021
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ska­tebo­ar­ding w sza­lonym wy­daniu, pięk­ny przy­kład przy­jaźni, mnóstwo hu­mo­ru, tro­chę fan­ser­wisu, a to wszyst­ko i jesz­cze więcej w nie­zwykle udanej se­rii spor­to­wej ze stu­dia BO­NES.

  Ancietejka - 24.04.2021
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Na mo­rzu spo­koj­nie, wro­gów na horyzon­cie nie wi­dać, więc po­ra na re­laks. Stat­ko­dziew­czyn­ki – tym razem w krót­szej i słod­szej od­słonie.

  ZSRRKnight - 11.04.2021
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  „To­ki­meki To­night” zna­czy „ser­ce bi­jące wie­czorem”. W do­myśle z mi­ło­ści, w prak­ty­ce – ze śmie­chu.

  Filmowit R - 3.04.2021
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Tym razem mo­ty­wem prze­wod­nim se­rii jest le­cze­nie… Na pew­no z bez­sen­no­ści, ale czy coś po­za tym?

  Avellana - 13.03.2021
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Efek­tow­ne ki­no ak­cji osadzone w dys­to­pij­nej przy­szło­ści. Sen­su w tym nie­wie­le, ale na nie­zobo­wiązującą ro­z­ryw­kę w sam raz.

  Tassadar - 6.03.2021
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  „Ikebu­kuro jest naj­lep­sze!”. Nie wiem, nie by­łam, ale anime obej­rzałam i wiem, że to po­rząd­na pro­duk­cja.

  Ancietejka - 21.02.2021 ALT
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Najm­łod­szy mistrz shougi w hi­sto­rii Ja­po­nii i jego jesz­cze młod­szy harem w nie­mal epic­kiej hi­sto­rii o obro­nie ty­tu­łu i tro­chę o mi­ło­ści.

  Diablo - 2.02.2021
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Wy­ścig przez Amerykę z barw­ną eki­pą, który w pew­nym mo­men­cie skręca w in­nym kie­run­ku. Pytanie, czy w lep­szym…

  Ancietejka - 28.01.2021
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Nowa gra, nowa se­ria anime. Czy tak­że nowe hym­ny po­ch­wal­ne dla nad­go­dzin, crun­chu, pra­cy w we­ek­en­dy i nocowania w biu­rze? Hm, w su­mie to nie. A już zde­cydowanie nie w ta­kim stop­niu jak po­przed­nio.

  Diablo - 23.01.2021
  Ocena: 7/10
Otaku.pl