Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Studio JG

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

A gdyby tak można by­ło cof­nąć czas i na­prawić błędy prze­szło­ści? Od­ważyliby­ście się wy­ko­rzystać ta­ką szan­sę? Cóż, niek­tórzy nie ma­ją wy­bo­ru, jeśli ch­cą prze­żyć…

Komentarze

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Po­ra na wy­łonie­nie naj­sil­niej­sze­go, od­słona ko­lej­na? Oj, jak bar­dzo jeste­ście w błędzie… Czyli jed­no z naj­lep­szych, a za­razem naj­bar­dziej nie­do­cenia­nych anime ostat­nich se­zonów.

  Patka - 21.04.2024 ALT
  Ocena: 10/10
 • Zrzutka

  Druga część in­struk­cji do skom­pliko­wanej gry zwanej życiem i ko­lej­ny do­wód na to, że cza­sem le­piej po­prze­stać na jed­nym se­zonie.

  Sulpice9 - 16.04.2024
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Od le­ciut­kie­go ise­ka­ja w klima­tach „mun­dur zro­bi z cie­bie mężczyznę” do cięższej ga­tun­ko­wo hi­sto­rii o gro­zie woj­ny we wciąga­jącej, choć dość nie­rów­nej se­rii.

  Sulpice9 - 12.04.2024
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  „Gra­nice mo­jego języka są gra­nica­mi mo­jego świa­ta” – po­wie­dział nieg­dyś fi­lozof Lu­dwig Witt­gen­stein i du­żo się nie po­mylił. Ro­mans z po­syp­ką z języko­znaw­stwa.

  Tuvo - 9.04.2024
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Sza­leńcza batalia między hero­sami, z woj­ną i in­tryga­mi po­li­tycz­nymi w tle. Zna­ko­mi­te dark fan­tasy, w którym pięk­no sz­cze­gółu przy­słania­ją drob­ne nie­do­ciągnięcia sze­ro­kie­go ka­dru.

  Sulpice9 - 2.04.2024
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Naj­lep­sze fan­tasy od jeden Bóg tyl­ko pa­mięta, jak daw­na.

  Zegarmistrz - 26.03.2024
  Ocena: 10/10
 • Zrzutka

  Po­rąbany na kil­ka ka­wałk­ów film uzupełn­io­ny pa­ro­ma epizodami­‑wy­pełn­ia­czami, czyli smut­na hi­sto­ria po­stępującego psucia się obie­cu­jącej se­rii.

  Sulpice9 - 16.03.2024 ALT
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Wal­ka ide­ologicz­na do­bie­gła końca, a stron­nic­two nau­ki wy­gra­ło. Naj­wyższy więc czas, by kon­ty­nuować ro­z­wój, zaś w tym celu po­trze­ba pełn­omor­skie­go stat­ku ek­s­ploracyj­no­‑badaw­cze­go.

  Zegarmistrz - 12.03.2024
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Trze­ci już se­zon opo­wie­ści o pew­nej od­kle­jonej i nie­mo­żeb­nie dzi­wacz­nej ro­dzin­ce, której przyj­dzie zma­gać się ze sz­pie­ga­mi, ter­ro­rystami i kłopo­tami w świe­cie na gra­nicy woj­ny…

  Zegarmistrz - 1.03.2024
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Ciąg dal­szy mi­łosnych pe­ry­petii Hay­ase i Na­oto. Nie­zwykle udany drugi se­zon, który jed­nak nie unik­nął kil­ku nie­wiel­kich nie­do­ciągnięć ty­po­wych dla kon­ty­nuacji.

  Sulpice9 - 20.02.2024
  Ocena: 7/10

Newsy

Blog

Artykuły

Yatta.pl