Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Studio JG

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

De­ter­mi­nizm spo­łecz­ny – The Mo­tion Pic­tu­re.

Komentarze

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Czy o gim­na­sty­ce można zro­bić do­bre anime? Tak. Czy jest to właśnie to anime? (Raczej) nie.

  Tuvo - 11.06.2024
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Zro­bić do­bry drugi se­zon to suk­ces. Zro­bić drugi se­zon, który jest lep­szy od pierw­sze­go, to spo­re osiągnięcie. Zaś zro­bić lep­szy drugi se­zon ko­medii to już sz­tu­ka. Mi­nimal­nie lep­szy, ale jed­nak.

  Sulpice9 - 6.06.2024
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Sa­doma­so­chi­stycz­na na­tu­ra sek­sual­na nie jest ja­kąś mar­ginal­ną de­wia­cją, ale po­ja­wia się u bar­dzo wie­lu osób, choć tyl­ko u niek­tórych znaj­du­je swą ek­s­pre­sję. Ma­riusz Agnosie­wicz, Heretyc­kie dzie­dzic­two Eu­ro­py.

  ZSRRKnight - 28.05.2024
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Mi­łosne pe­ry­petie dwój­ki gim­na­zja­listów i ka­tu­sze re­cen­zen­ta, czyli ro­z­ważania, ja­kim cu­dem coś tak złego w za­łożeniach udało się tak do­brze zrealizować.

  Sulpice9 - 21.05.2024
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Metafik­cyj­na roz­prawa o blaskach i cie­niach kul­tu­ro­we­go eska­pizmu – in­trygująca i przy­stęp­na dla każd­e­go, kto będzie skłon­ny po­święcić kil­ka­set go­dzin na zgłębia­nie pięćdzie­sięcio­let­niej hi­sto­rii ja­pońs­kich re­klam za­bawek.

  Karo - 17.05.2024
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Mówiły ja­skółki, że nie­do­bre są spółki – ale biz­nes z ryżow­cem to co in­nego. Specyficz­na sa­ty­ra na ja­pońs­ką anima­cję, nie­raz ser­wowana ze śmier­tel­ną po­wagą.

  Sulpice9 - 7.05.2024
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Na­d­in­teligent­na zie­lar­ka Ma­omao zo­staje por­wana przez han­dlarzy żywym to­warem i sprze­dana do pa­łacowe­go haremu. Tam wchodzi w brutal­ny (choć nie po­nury) świat kon­we­nan­sów, in­tryg i zwykłego ro­dzin­nego niesz­czę­ścia.

  Zegarmistrz - 27.04.2024
  Ocena: 10/10
 • Zrzutka

  Po­ra na wy­łonie­nie naj­sil­niej­sze­go, od­słona ko­lej­na? Oj, jak bar­dzo jeste­ście w błędzie… Czyli jed­no z naj­lep­szych, a za­razem naj­bar­dziej nie­do­cenia­nych anime ostat­nich se­zonów.

  Patka - 21.04.2024 ALT
  Ocena: 10/10
 • Zrzutka

  Druga część in­struk­cji do skom­pliko­wanej gry zwanej życiem i ko­lej­ny do­wód na to, że cza­sem le­piej po­prze­stać na jed­nym se­zonie.

  Sulpice9 - 16.04.2024
  Ocena: 4/10
 • Zrzutka

  Od le­ciut­kie­go ise­ka­ja w klima­tach „mun­dur zro­bi z cie­bie mężczyznę” do cięższej ga­tun­ko­wo hi­sto­rii o gro­zie woj­ny we wciąga­jącej, choć dość nie­rów­nej se­rii.

  Sulpice9 - 12.04.2024
  Ocena: 7/10
Komikslandia