Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Yatta.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Nie ty­le kon­ty­nuacja, ile po pro­stu druga po­łowa se­rii. Tyl­ko dla tych, którzy pierw­szą część oglądali i ko­niecz­nie mu­szą wie­dzieć, co by­ło da­lej.

Komentarze

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Dlacze­go cza­sami (nie) war­to sprzątać za lodów­ką.

  Tuvo - 15.01.2023
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  O tym, że współcze­sny świat wciąż po­trze­bu­je bo­haterów, ale i o tym, że krymi­nał noir nic nie stracił na ak­tu­al­no­ści.

  Sulpice9 - 22.12.2022
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Bo­hater Świa­tła, znudzony ciągłym od­pie­raniem sił Zła, po­stana­wia zmie­nić stro­nę i przy­łączyć się do królowej de­mo­nów.

  Zegarmistrz - 26.10.2022
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Sz­pieg, za­wodowa za­bój­czyni i ma­łolet­nia te­le­pat­ka, czyli ro­dzin­na opo­wieść o pew­nej nie­ty­po­wej fami­lii skrywającej wy­jąt­ko­we ta­jem­nice.

  Zegarmistrz - 17.10.2022
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Uczeń liceum i wam­pirzyca… Czyli ek­s­cytu­jąca wy­prawa przez noc współcze­snej metro­po­lii.

  Zegarmistrz - 9.10.2022
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Le­gen­dar­ny chińs­ki mędrzec od­ra­dza się we współcze­snym świe­cie, aby po­móc pew­nej pio­sen­kar­ce w ka­rie­rze. Bar­dzo udane po­łącze­nie se­ria­lu obyczajowe­go z drama­tem mu­zycz­nym.

  Zegarmistrz - 4.10.2022
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Młodzieńcze pa­sje i roz­ter­ki do­rastania przy dźw­iękach or­kie­stro­wej mu­zyki. Język fil­mo­wy wy­zyska­ny do mak­simum.

  Karo - 22.09.2022
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Puchate i słodziut­kie shoujo­‑ai dla fanów słod­kich dziew­czynek i fan­ser­wiso­wych po­ca­łun­ków.

  ZSRRKnight - 26.08.2022 ALT
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Po­nad­prze­cięt­ne anime o sz­tu­ce, które mo­gło być bar­dzo do­bre.

  Tuvo - 17.08.2022
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Pi­rac­ka opo­wieść o księżn­icz­kach i nin­ja. Dzie­ło nie­stety raczej nie­war­te bliższe­go za­in­tereso­wania.

  Zegarmistrz - 16.07.2022
  Ocena: 5/10
Zapraszamy na Discord!