Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Komikslandia

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Woj­na na pustyn­nej planecie, od­słona któraś tam.

Komentarze

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Trój­ka młodych lu­dzi, duch i ro­z­ważania o war­to­ści życia.

  ZSRRKnight - 31.05.2022
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Lato, słońce, ko­lory i op­ty­mi­stycz­ny na­strój – wszyst­ko, cze­go można ocze­ki­wać od se­rii ma­jącej „tro­pikal­ność” w ty­tu­le.

  Avellana - 22.05.2022
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Nie daj­cie się zwieść scenom ak­cji, to tyl­ko ro­mans bez ro­man­su.

  Melmothia - 17.05.2022
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Ro­mans sz­kol­ny i metafo­ra ga­tun­ku w przy­zwoitym wy­daniu.

  Tuvo - 20.04.2022
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Lato, Oki­na­wa, bad­min­ton. Non Non Biy­ori na du­żym ekranie.

  ZSRRKnight - 20.03.2022
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Po­dróż świe­żo upie­czonej wy­słan­nicz­ki (służki) bo­gów do Izumo oka­zją do zmie­rze­nia się z wew­nętrz­nymi de­mo­na­mi. Efek­tow­na wi­zual­nie pro­duk­cja, która mo­że nie do końca spełn­iać ocze­ki­wania od­bior­cy.

  moshi_moshi - 13.02.2022
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Opo­wieść o tym, jak to jest być faj­nym i prze­po­tężn­ym wład­cą de­mo­nów i jesz­cze do te­go za­bawiać się z wro­ga­mi „na ko­dach”.

  Diablo - 5.02.2022
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  Udane po­łącze­nie pa­ranor­mal­nego th­ril­le­ra i drama­tu obyczajowe­go w nie­prze­cięt­nej re­alizacji. Rzecz efek­tow­na i od­świe­żająca, nie tyl­ko ze względu na kraj po­chodze­nia.

  Karo - 25.01.2022
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Re­ma­ke Cza­ro­dziej­ki z Księżyca – od­słona czwar­ta. Tym razem w for­mie dwóch ki­nówek.

  Donia - 20.01.2022
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Do­ro­słość szyb­ko i spraw­nie po­zbawia lu­dzi ja­kich­kol­wiek na­dziei na lep­sze jutro. Ale hej! Mo­że i życie by­wa smut­ne i przy­gnębia­jące, ale dzięki te­mu jest tak do­brze ro­zu­mia­ne przez 99,9% spo­łeczeńs­twa.

  Marta001 - 15.01.2022
  Ocena: 9/10
Forum Kotatsu