Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Forum Kotatsu

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Jesz­cze jed­na por­cja truskaw­ko­wej pian­ki – dla ama­to­rów słod­ko­ści.

Komentarze

Nowe ogryzki

Recenzje

 • Zrzutka

  Ma­ła wiel­ka se­ria spor­to­wa twór­ców Fune o Amu.

  Ancietejka - 7.09.2021
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Ze­staw przy­ziem­nych klisz ga­tun­ko­wych wtłoczony w ramy efek­tow­nej ro­z­ryw­ko­wej pro­duk­cji, czyli co mo­że się stać, gdy nie­zależny ar­ty­sta zacz­nie się od­naj­dywać w ki­nie po­pular­nym.

  Karo - 29.08.2021
  Ocena: 5/10
 • Zrzutka

  Spo­koj­ne życie piąt­ki ro­dzeńs­twa, czyli króciut­kie anime, które mo­głoby być de­fi­nicją prze­cięt­no­ści.

  ZSRRKnight - 20.08.2021
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Re­ma­ke dwóch pierw­szych czę­ści klasycz­nej man­gi ma­gical girls. Nie­stety wbrew ty­tu­łowi nie jest to krysz­tał tyl­ko gniot. Se­rial nieu­dany pod prak­tycz­nie każd­ym względem.

  Donia - 16.08.2021
  Ocena: 3/10
 • Zrzutka

  Tro­chę kon­ty­nuacja, a tro­chę spin­‑off se­rii te­le­wizyj­nej. Grat­ka dla za­de­klaro­wanych fanów, war­ta spraw­dze­nia cie­ka­wost­ka dla wi­dzów niez­de­cydowanych.

  Karo - 8.05.2021
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Ska­tebo­ar­ding w sza­lonym wy­daniu, pięk­ny przy­kład przy­jaźni, mnóstwo hu­mo­ru, tro­chę fan­ser­wisu, a to wszyst­ko i jesz­cze więcej w nie­zwykle udanej se­rii spor­to­wej ze stu­dia BO­NES.

  Ancietejka - 24.04.2021
  Ocena: 9/10
 • Zrzutka

  Na mo­rzu spo­koj­nie, wro­gów na horyzon­cie nie wi­dać, więc po­ra na re­laks. Stat­ko­dziew­czyn­ki – tym razem w krót­szej i słod­szej od­słonie.

  ZSRRKnight - 11.04.2021
  Ocena: 7/10
 • Zrzutka

  „To­ki­meki To­night” zna­czy „ser­ce bi­jące wie­czorem”. W do­myśle z mi­ło­ści, w prak­ty­ce – ze śmie­chu.

  Filmowit R - 3.04.2021
  Ocena: 8/10
 • Zrzutka

  Tym razem mo­ty­wem prze­wod­nim se­rii jest le­cze­nie… Na pew­no z bez­sen­no­ści, ale czy coś po­za tym?

  Avellana - 13.03.2021
  Ocena: 6/10
 • Zrzutka

  Efek­tow­ne ki­no ak­cji osadzone w dys­to­pij­nej przy­szło­ści. Sen­su w tym nie­wie­le, ale na nie­zobo­wiązującą ro­z­ryw­kę w sam raz.

  Tassadar - 6.03.2021
  Ocena: 7/10

Newsy

Blog

Artykuły

Dango